Försäkringsvillkor URA 2015

Den här försäkring kan tecknas som en samlingsförsäkring eller enskild försäkring av en statlig myndighet som önskar ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Villkoren gäller till och med 2018-08-31.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller: 2015-07-01--2018-08-31

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 17

 

1 Tecknande, definitioner, omfattning och självrisk

1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?

Denna försäkring kan tecknas av en statlig myndighet som önskar tillhandahålla ett försäkringsskydd vid utlandsstationering enligt Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA). Avtalets definitioner tillämpas i denna försäkring.

Försäkringen kan tecknas antingen som en samlingsförsäkring eller som enskild försäkring för namngivna personer.

1.1.1 Samlingsförsäkring

Väljer myndigheten att teckna en samlingsförsäkring ska myndigheten inför varje försäkringsperiod (normalt 12 månader) lämna uppgift till Kam­markollegiet om det beräknade (uppskattade) antalet försäkrade persondygn under perioden beträffande såväl utlandsstationerade arbetstagare som med­följande familjemedlemmar. Försäkringen kommer då att omfatta samt­liga myndighetens utlandsstationerade arbetstagare, samtliga medföljande familjemedlemmar till en sådan arbetstagare och samtliga icke medföljande familjemedlemmar som besöker arbetstagaren i stationeringslandet. Premien för perioden ska betalas i förskott efter faktura.

1.1.2 Enskild försäkring

Vid tecknande av en enskild försäkring ska myndigheten i sin beställning ange:

 • namn och personnummer på dem som ska omfattas (barn som fyllt 19 år omfattas ej)

 • försäkringstiden

 • den utländska stationeringsorten

 • fakturaadress och fakturareferens

Myndigheten får för varje sådan beställning en försäkringsbekräftelse och en faktura på premien, vilken beräknas på antalet försäkrade persondygn. Om det inte vid beställningstillfället är klart om och i så fall när icke medföljande familjemedlemmar ska företa besöksresor, får försäkring för dessa tecknas separat.

1.2 Vem gäller försäkringen för och när gäller den?

Försäkringen gäller i hela världen inklusive Sverige (utom 2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd som bara gäller utomlands). Den gäller även i krigsområden.

1.2.1 Samlingsförsäkring

Vid samlingsförsäkring gäller försäkringen för arbetstagaren under hela tjänstgöringstiden. Utöver tjänstgöringstiden gäller försäkringen även under den direkta tur- eller returresan mellan bostadsorten i Sverige och stationeringslandet, under förutsättning att denna resa görs tidigast två veckor innan tjänstgöringstidens början eller två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

För medföljande familjemedlem gäller den under samma tid med följande undantag:

 • Försäkringen gäller inte under tid då familjemedlemmen ännu inte företagit sin utresa och inte under tid efter familjemedlemmens slutliga hemresa.

 • Den gäller inte under resa till och från och vistelse i tredje land, som ej är direkt angränsande till stationeringslandet, när inte arbetstagaren medföljer på resan eller vistas i detta land.

 • Försäkringen gäller för icke medföljande familjemedlem som besöker arbets­tagaren i stationeringslandet, under förutsättning att arbetsgivaren betalat rese­kostnaderna. Utöver besökstiden i stationeringslandet gäller försäkringen även under den direkta tur- eller returresan mellan bostadsorten i Sverige och stationeringslandet.

1.2.1.1 Skolgång

Försäkringen omfattar medföljande barn som på grund av skolgång vistas i tredje land under förutsättning att arbetsgivaren ersätter deras skolkostnader (eller skulle ha betalat om skolan haft avgifter).

Försäkringen omfattar även medföljande barn över 19 år som går i gymnasieskola eller motsvarande som arbetsgivaren betalar utbild­ningsbidrag för (eller skulle ha betalat om skolan haft avgifter). För­säkringen gäller dock längst till dess att barnet fyller 21 år.

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av barns skolgång vistas i stationeringslandet innan arbetstagaren har tillträtt sin tjänst. Försäkringen gäller dock tidigast en månad innan arbetstagaren tillträder sin tjänst och omfattar då även den direkta resan från Sverige till stationeringslandet om den företas inom denna tid.

1.2.1.2 Före tjänstgöringstidens början

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. inflyttning i bostad vistas i stationeringslandet i högst två veckor före tjänstgöringstidens början.

1.2.1.3 Efter tjänstgöringstiden slut

Försäkringen omfattar arbetstagaren och medföljande familjemedlem som på grund av t.ex. avveckling av bostad och flytt vistas i stationeringslandet i högst två veckor efter tjänstgöringstidens slut.

1.2.2 Enskild försäkring

Vid enskild försäkring gäller försäkringsskyddet under den tid som anges i försäkringsbekräftelsen från Kammarkollegiet.

1.3 Definitioner

I försäkringen tillämpas de definitioner som anges i URA – Avtal om utlands­kontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands, samt de definitioner som anges nedan.

1.3.1 Medföljande familjemedlem

Med medföljande familjemedlemmar avses medföljande maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren har försörjnings­plikt. Med make likställs registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

1.3.2 Icke medföljande familjemedlem

Med icke medföljande familjemedlemmar avses maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren har försörjningsplikt. Med make likställs registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

1.3.3 Sambo

Med sambo avses detsamma som i sambolagen (2003:376).

1.3.4 Basbelopp

Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt 2 kap 7 § Socialförsäkringsbalken (2010:110).

1.3.5 Akut tandvård

Med akut tandvård avses detsamma som med begreppet omedelbar tandvård i 6 § Tandvårdslagen (1985:125). Akut tandvård innebär att patienten blir smärt- och infektionsfri, har en (1) fungerande tuggyta samt att eventuella synliga tandluckor fylls provisoriskt. Med synlig tandlucka menas hel eller delvis förlust av någon av de tio främsta tänderna i under- respektive överkäke.

1.3.6 Akut sjukvård

Med akut sjukvård avses detsamma som med begreppen omedelbar sjukvård i 4 § Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763).

1.3.7 Akut sjukdom

Hastigt påkommen och relativt kortvarig medicinsk åkomma vilken kan behöva behandlas omgående.

1.3.8 Kronisk sjukdom

Långvarigt medicinskt tillstånd eller sjukdom där vård och/ eller behandling är planerad. Även kroniska tillstånd kan försämras och akutiseras och den erforderliga behandlingen blir då akut.

1.3.9 Planerad vård

Utredning och/ eller behandling som inte är medicinskt akut.

1.3.10 Olycksfall

Med olycksfall avses en kroppsskada orsakad av en ofrivillig och plötslig händelse med yttre våld mot kroppen. Överbelastnings- eller förslitningsskador räknas inte som olycksfall. Detsamma gäller hjärtinfarkt, hjärnblödning och dylikt samt sjukdom orsakad av bakterier, virus eller annat smittämne, som inte inträffat eller uppkommit i samband med en plötslig och ofrivillig hän­delse med yttre våld mot kroppen.

Som olycksfall anses även sjukdom eller skada som orsakats genom biologiskt eller kemiskt ämne, om det är sannolikt att någon uppsåtligen spritt det biologiska eller kemiska ämnet med syftet att orsaka sjukdom eller skada hos människor. Visar sig sjukdomen eller skadan först efter försäkringstiden, ska en medicinskt sakkunnig bedömning läggas till grund för ställningstagandet i frågan om sjukdomen eller skadan ska antas ha drabbat den försäkrade under försäkringstiden.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada.

1.3.11 Nära anhörig

Med nära anhörig menas arbetstagarens:

 • Make/maka

 • Registrerad partner

 • Sambo

 • Barn

 • Syskon

 • Föräldrar

 • Svärföräldrar

På motsvarande sätt gäller anhörigkretsen för de medföljande familjemedlemmarna. För medföljande barn ingår även mor- och farföräldrar i begreppet nära anhörig.

1.4 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

2 Försäkringsskydd

2.1 Personskadeskydd

Vid personskada genom olycksfall, som drabbat den försäkrade under försäk­ringstiden, utbetalas ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 §§ skadeståndslagen (1972:207) som om skadeståndsskyldighet hade förelegat. I fråga om ersättning för inkomstförlust tillämpas därvid reglerna om beräkning av livränteunderlag i 41 kapitlet 8-18 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Dessa regler i fråga om inkomstförlust tillämpas inte vid sjukskrivningar som är kortare än 31 dagar.

Ersättning för personskada enligt 5 kapitlet 1 och 2 § § skadeståndslagen omfattar bl.a. sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Ersättningen enligt 2 § i ovan angivna lagrum omfattar även begravningskostnader, förlust av underhåll samt personskada för den som stod den avlidna särskilt nära.

Personskada i samband med överfall ersätts i den mån den försäkrade inte inom den tid som är rimlig med hänsyn till skadan och behovet av ersättning får skadestånd av gärningsmannen, dennes försäkringsbolag eller annan, dock senast inom tre år efter anmälan till Kammarkollegiet. Om den försäkrade varit oaktsam kan ersättningen jämkas.

Ersättning för kränkning utges ej.

Vid tandskada genom olycksfall ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för tandvård. För implantatbehandling eller skalfasader lämnas ersättning endast under förutsättning att behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Den försäkrade ska kontakta Kammarkollegiet för en skälighetsbedömning innan behandlingen påbörjas. Försäkringen lämnar endast ersättning för en (1) permanent behandling.

Skada vid tuggning eller bitning anses inte som en olycksfallsskada och ersätts inte enligt detta moment.

Är en tandskada en arbetsskada kan försäkringskassan ersätta tandvårdskostnaderna.

2.1.1 Föreskrift

Vid allvarlig sjukdom, omfattande personskada, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller annan aktiv skadehjälp utomlands ska kontakt tas med Falck Global Assistance.

Tel: +46 8 587 717 49

Fax: +46 8 505 939 13

E-post: fga@se.falck.com

2.1.2 Föreskrift om överfall

Överfall ska omgående anmälas till polismyndigheten på orten. Den försäk­rade måste förete intyg om sådan anmälan. Om Kammarkollegiet begär det ska den försäkrade väcka skadeståndstalan mot gärningsmannen. Kollegiet svarar därvid gentemot den försäkrade för alla kostnader som inte ersätts av annan.

Den försäkrade måste iaktta normal aktsamhet, dvs. om möjligt undvika far­liga platser och situationer samt i övrigt göra vad som rimligen kan krävas för att undgå att drabbas av överfall. Vid oaktsamhet sätts ersättningen normalt ner till hälften, om omständigheterna inte ger vid handen att oaktsamheten varit ringa eller av ringa betydelse för försäkringsfallet. Har oaktsamheten varit särskilt allvarlig kan ersättningen helt falla bort. Detsamma gäller om den försäkrade varit påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel eller utfört en uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda till minst dagsböter.

2.2 Invaliditets- och dödsfallskapital

Vid olycksfall som leder till medicinsk invaliditet utbetalas ett invaliditets­kapital i förhållande till den medicinska invaliditetsgraden. Vid en medicinsk invaliditet på hundra procent är kapitalet 22 basbelopp. Vid beräkningen används basbeloppet för det år invaliditeten fastställs. Beloppet utbetalas så snart den definitiva invaliditetsgraden har kunnat fastställas. Har så inte kun­nat ske inom ett år från olycksfallet, utbetalas ett preliminärt belopp i förhål­lande till den lägsta bestående invaliditetsgrad olycksfallet bedöms ge upphov till. Slutreglering sker därefter så snart den definitiva invaliditetsgraden har fastställts. Har detta inte kunnat ske inom tre år efter olycksfallet, görs en slutreglering enligt den då bedömda definitiva invaliditetsgraden. Eventuellt överskjutande preliminärt belopp återkrävs inte.

Leder ett olycksfall inom tre år till döden, utbetalas ett dödsfallskapital.

Om den försäkrade inte upprättat ett särskilt förmånstagarförordnande för försäk­ringen, är make, registrerad partner eller sambo samt barn under 20 år eller – om sådana anhöriga saknas – legala arvingar förmånstagare.

Om en av de efterlevande är make, registrerad partner eller sambo eller om minst en av de efterlevande är den försäkrades barn under tjugo år, är beloppet 11 basbelopp.

Finns både make, registrerad partner eller sambo och barn under 20 år bland de efterlevande, är beloppet 22 basbelopp.

I övriga fall är det 6 basbelopp.

Vid beräkningen används basbeloppet för dödsåret. Från dödsfallskapitalet avräknas i förekommande fall vad som har utbetalats som invaliditetskapital.

Är make, registrerad partner eller sambo och barn förmånstagare, ska halva försäkringsbeloppet tillfalla maken, den registrerade partnern eller sambon och återstoden den försäkrades bröstarvingar.

Om mål om äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap pågick vid tiden för dödsfallet är make respektive registrerad partner inte för­månstagare.

Om den som i egenskap av resenär kan komma att omfattas av försäkringen vill ha andra förmånstagare än de som anges ovan, måste ett särskilt förmåns­tagarförordnande upprättas. Ovan angivna belopp, beroende på efterlevan­dekrets, kan fördelas på det sätt den försäkrade själv anger i förmånstagarförord­nandet. Blankett för detta tillhandahålls av Kammarkollegiet. Ett upprättat förordnande ska omgående ges in till Kammarkollegiet för förvaring.

2.3 Nära anhörigs besöksresa

Vid den försäkrades livshotande skada eller livshotande sjukdom ersätts skäliga kostnader för högst tre nära anhörigas resa och logi i samband med besök. Detsamma gäller i samband med begravning utomlands. Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa från Sverige hade kostat.

Sjukdomen respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.4 Resa till nära anhörig

Försäkringen ersätter skäliga kostnader för en tur-och returresa till Sverige vid nära anhörigs livshotande sjukdom eller dödsfall. Försäkringen är begränsad till en (1) resa per anhörigs livshotande sjukdom/dödsfall.

Resa till och från flygplatsen i stationeringslandet kan ersättas om resan företas med allmänna kommunikationer.

Om den nära anhöriga befinner sig i annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resekostnader motsvarande vad en resa till Sverige hade kostat.

Sjukdomen respektive dödsfallet ska styrkas med läkarintyg respektive bevis om dödsfallet.

2.5 Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd

Försäkringen ersätter nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjukvård eller tandvård utomlands när den försäkrade, under utlandsvistelsen, drab­bats av sjukdom eller olycksfall. För varje händelse ersätts sådana kostnader längst under en period av nittio dagar fr.o.m. den första kontakten med vårdgivare.

Eventuella merkostnader (exempelvis kost och logi, ombokning av biljett) ersätts ej.

Försäkringen ersätter dessutom tandskador genom olycksfall i Sverige.

Ersättning lämnas enligt nedanstående bestämmelser.

2.5.1 Sjukvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut sjukvård utomlands. Försäkringen ersätter inte kostnader för mödravård, hälsokontroll, vaccination eller annan planerad vård.

2.5.1.1 Begränsning

Vid graviditet ersätts kostnader för vård utomlands i samband med nedkomst, missfall eller andra allvarliga komplikationer före utgången av den 28:e (27+6) gravi­ditetsveckan. Andra kostnader för vård i samband med graviditet eller nedkomst ersätts inte.

2.5.2 Tandvård

Ersättning lämnas för nödvändiga, skäliga och styrkta kostnader för akut tandvård utomlands.

Har en tandskada uppkommit genom ett olycksfall ersätts dessutom nödvän­diga och skäliga kostnader för fortsatt behandling i Sverige av tandskadan under längst tre år från skadedagen, om kostnaden inte kan ersättas av annan. Såväl behandling som kostnad ska på förhand godkännas av Kammarkollegiet.

Är en tandskada en arbetsskada ska frågan om försäkringskassan kan ersätta tandvårdskostnaderna prövas först. Därefter tar Kammarkollegiet ställning till om tandskadan kan ersättas enligt detta moment.

2.5.2.1 Begränsning

Vid tandskada som uppstått vid tuggning eller bitning lämnas endast ersätt­ning för den akuta behandling som utförts utomlands.

När det gäller implantatbehandling eller skalfasader lämnar försäkringen en­dast ersättning om behandlingen är av sådant slag som ersätts av den allmänna tandvårdsförsäkringen.

Försäkringen ersätter endast en permanent behandling.

2.5.3 Hemtransport

Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga merkostnader för hemtransport till Sverige av den försäkrade p.g.a. att han eller hon drabbats av en allvarlig sjuk­dom eller en omfattande personskada utomlands. Försäkringen ersätter även återresa till stationeringslandet. Försäkringen ersätter även kostnaden för hemtransport till Sverige av avliden.

2.5.3.1 Anmärkning till 2.5

Sverige har för närvarande avtal om sjukvårdsförmåner med de nordiska länderna, med övriga länder i EU samt med några konventionsländer

Den som ska resa till ett land inom EU eller till ett annat konventionsland, bör ha med sig ett intyg från Försäkringskassan som visar att han eller hon tillhör denna, så att han eller hon säkert får sjukvård enligt EU-reglerna respektive enligt konventionen, dvs. utan annan kostnad än en eventuell patientavgift.

Den som ska resa till ett icke-konventionsland, bör ha med sig ett personligt försäkringskort (Medical Insurance Card). Underlag för sådana kort till­handahålls av Kammarkollegiet och utfärdas av respektive myndighet. Syftet med kortet är att den försäkrade snabbt ska få tillgång till akut sjukvård genom att sjukvårdsinrättningen genast kan konstatera att det finns en försäkring som täcker kostnaderna.

2.5.3.2 Föreskrift till 2.5

Vid allvarlig sjukdom, omfattande personskada, intagning på sjukhus, behov av hemtransport eller annan aktiv skadehjälp utomlands ska kontakt tas med Falck Global Assistance.

Tel: +46 8 587 717 49

Fax: +46 8 505 939 13

E-post: fga@se.falck.com

Försäkringen täcker inte akut sjukvård i det land där den försäkrade är medborgare eller har sin hemvist i.

Den som blir sjuk vid tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz ska lämna in en ansökan till Försäkringskassan, som prövar om det rörde sig om sådan vård som det kan utgå ersättning för. Till ansökan ska kvitton och annan dokumentation om vården bifogas. Kammarkollegiet har rätt att begära fullmakt från den försäkrade som innefattar att ansöka om ersättning i efterhand för vårdkostnader i annat EU/EES-land samt att ta emot sådan ersättning för den försäkrades räkning.

2.6 Resgodsförsening

Vid mer än två timmars försening av inskrivet resgods vid utresa, ersätts nödvändiga och skäliga kostnader med högst SEK 5 000. Med utresa för arbetstagaren och medföljande familjemedlemmar avses resa från stationeringslandet.

2.6.1 Föreskrift

Den försäkrade måste uppvisa intyg om förseningen från transportföretaget. I första hand ska transportföretagets ansvar, åtaganden eller erbjudanden ef­terfrågas och utnyttjas.

2.7 Ansvarsskydd

Om den försäkrade blir krävd på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden, åtar sig Kammarkollegiet gentemot den försäkrade att:

 • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger.

 • Förhandla med motparten.

 • Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan.

 • Betala det skadestånd den försäkrade enligt gällande skadeståndsrätt är skyldig att utge, dock högst SEK 5 000 000.

Försäkringen gäller inte följande:

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade såsom ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, båt eller flygplan.

 • Skadeståndsanspråk som omfattas av myndighetens eller en annan arbetsgivares principalansvar.

 • Skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört en gärning för vilken enligt svensk lag fängelse ingår i straffskalan.

 • Skadeståndskrav mot den försäkrade eller medföljande familjemedlem som avser någon form av skada genom slitage eller vanvård av en hyrd eller lånad bostad.

Försäkringen gäller dock för skadeståndskrav från annan än biluthyraren/bilägaren mot den försäkrade som förare utomlands av en där hyrd eller lånad bil, i den mån kravet inte täcks av bilens trafikförsäkring eller annan motsvarande försäkring.

2.7.1 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska den försäkrade hänvisa till ansvarsförsäkringen hos Kammarkollegiet. Den försäkrade bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.8 Rättsskydd

Om den försäkrade som privatperson kräver någon på skadestånd p.g.a. en händelse som inträffat under försäkringstiden och som har samband med den verksamhet som föranlett att försäkringen tecknats, ersätts den försäkrades skäliga ombudskostnader om dessa inte kan betalas av motpart eller annan eller genom allmän rättshjälp. Dessutom ersätts i förekommande fall de rättegångskostnader den försäkrade av domstol åläggs att betala till motpart.

Den försäkrade ska i första hand anlita svensk advokat som ombud. Vid tvist utomlands måste den försäkrade anlita ombud som Kammarkollegiet bestämmer.

Högsta ersättningsbelopp är SEK 200 000.

Rättsskyddet gäller inte för tvister som avser lägre belopp än SEK 15 000.

3 Skadeanmälan

En skadeanmälan ska undertecknas av både den försäkrade och myndigheten.

Dessutom ska den som begär ersättning göra följande:

 • Vid överfall bifoga intyg om anmälan utfärdat av polisen på den ort där skadan inträffat.

 • Vid försening av inskrivet resgods bifoga intyg utfärdat av transportföretaget.

 • Lämna specificerat krav på ersättning samt bifoga originalkvitton eller andra verifikationer.

 • Om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa Kammarkollegiet om detta.

 • På begäran av Kammarkollegiet lämna upplysningar och tillhandahålla läkarintyg och andra handlingar som kollegiet behöver för att reglera skadan.

3.1 Kommentar

Om kontakt tagits med Falck Global Assistance med anledning av en skada ska skadeanmälan alltid skickas in till Kammarkollegiet, även om den försäkrade inte har några ersättningsanspråk mot försäkringen. Detsamma gäller om den försäkrade utomlands erhållit sjuk- eller tandvårdsbehandling och i samband därmed hänvisat till denna försäkring eller till Kammarkollegiet.

4 Allmänna villkor

4.1 Annan försäkring

Med undantag för invaliditets- och dödsfallskapitalen ersätter denna försäkring skada eller kostnad endast i den mån den inte kan ersättas genom personskadeavtal (PSA eller TFA), socialförsäkringsbalken eller annan försäkring, förordning eller lag.

Som framgår av moment 1.2 gäller denna försäkring för arbetstagaren under hela tjänstgöringstiden vid samlingsförsäkring och under den avtalade försäkringstiden vid enskild försäkring. Det innebär att den även gäller under tjänsteresor. Skada eller kostnad under tjänsteresa ersätts därför från statens tjänstereseförsäkring endast när ersättningsreglerna där är förmånligare för den försäkrade. I ett sådant fall betalas ingen ersättning från denna försäkring.

4.2 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet. I fråga om ansvarsskyddet anses skadedagen vara den dag krav framställs mot den försäkrade. I övriga fall är skadedagen dagen för den händelse som ligger till grund för försäkringsfallet.

4.3 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

Gå till innehållsförteckning