Villkor för Konsultansvarsförsäkring

Försäkringen är en ansvarsförsäkring som avser konsultverksamhet och omfattar skadeståndsansvar.

Dokumentinformation

Giltig från 2018-04-01:

Avsändare: Försäkringsenheten

Antal sidor vid utskrift: 9

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1 Försäkringens giltighet

Kammarkollegiet övertar, i den utsträckning som försäkringsbekräftelsen anger, myndighetens risker i ekonomiskt avseende och svarar för skadereglering vid skada som omfattas av försäkringen. För detta erlägger myndigheten en premie i förskott.

Försäkringen gäller, om annat inte överenskommits, för en tid av ett år räknat från klockan 00.00 den dag som försäkringsbekräftelsen anger som begynnelsedag och omfattar de skador som inträffar under den angivna perioden.

1.2 Förlängning av försäkring

Försäkringen förlängs med ett år i sänder om den inte sägs upp senast en månad före en försäkringsperiods slutdag dvs. försäkringens förfallodag. Önskemål om förändringar av riskbelopp, självrisk eller av försäkringsskyddet i övrigt ska framföras senast inom samma tid

Anmärkning

För att en skada ska omfattas av försäkringen krävs att försäkringen gällde både vid tidpunkten för den skadeståndsgrundande handlingen eller underlåtenheten och vid tidpunkten för myndighetens skadeanmälan till Kammarkollegiet. Myndigheten bör därför vidmakthålla försäkringen under både uppdrags- och ansvarstiden.

1.3 Riskbelopp och självrisk

Myndigheten ska välja ett riskbelopp och en självrisk.

Riskbeloppet, i förekommande fall med avdrag för självrisken, utgör det högsta belopp som kan utgå som ersättning i följd av en skada. Lägsta riskbelopp är 120 basbelopp.

Självrisken anges i prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet så som det anges i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken för det år som skadan inträffar. Lägsta självrisk är ett prisbasbelopp per skadetillfälle.

De risk- och självriskbelopp som myndigheten har valt finns angivna i försäkringsbekräftelsen från Kammarkollegiet.

1.4 Premiegrunder

Premien för varje delförsäkring baseras på följande faktorer:

 • Valt riskbelopp

 • Vald självrisk

 • Omsättning

 • Tidigare skaderesultat

 • Verksamhetens art

 • Organisatorisk och teknisk skyddsnivå

 • Andra omständigheter som i det enskilda fallet har betydelse för riskbedömningen.

1.5 Årlig premiejustering

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande: 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden. Är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent. Är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga ingångspremien (i förekommande fall omräknad med hänsyn till ändrade premiegrunder) eller när årspremien nått lägsta nivå för försäkringen. Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men för nya kunder kommer den inledningsvis att vara 10, 22 respektive 34 månader.

Med skadekostnad menas utbetalad och reserverad ersättning för inträffade och till Kammarkollegiet anmälda skador.

1.6 Upplysningsplikt och riskökning

Premier och villkor grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas. Har myndigheten lämnat uppgifter som är missvisande, felaktiga eller ofullständiga och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas Kammarkollegiets ansvar till vad som svarar mot erlagd premie eller de villkor som rätteligen skulle ha gällt.

Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen i inte oväsentlig omfattning, ska myndigheten omgående meddela detta till Kammarkollegiet. Medför ändringen ökad riskexponering, t.ex. genom att verksamheten utökats eller genom att omsättningen ökat, kan myndighetens premie för perioden höjas. Har en ändring medfört ökad riskexponering och har myndigheten utan skälig anledning underlåtit att meddela Kammarkollegiet ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som angivits i stycket ovan.

1.7 Skyddsregler

Myndigheten skall iaktta följande regler och föreskrifter som meddelats i syfte att förhindra eller begränsa skada:

 • Individuella skyddsregler som angivits i försäkringsbekräftelsen

 • Skyddsregler från myndighet, beställare, leverantör, tillverkare, besiktningsman eller liknande.

 • Brandskyddsföreningens säkerhetsregler och krav på tillstånd för Heta Arbeten.

Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en regel eller en föreskrift inte följts kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

1.8 Undantag vid förutsebar skada

Ersättning lämnas inte för skada som har uppkommit under sådana omständigheter att myndigheten borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.

1.9 Generella aktsamhetskrav

Har den försäkrade framkallat eller förvärrat följderna av en skadehändelse uppsåtligen eller genom oaktsamhet kan avdrag göras på annars utgående försäkringsersättning.

1.10 Föreskrift efter inträffad skada

Om det vid skada konstateras att brister i myndighetens rutiner haft avgörande inverkan på skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet föreskriva att ersättning inte kommer att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag förrän bristerna avhjälpts.

1.11 Räddningsplikt och skadebegränsande åtgärder

Myndigheten ska efter förmåga:

 • Vidta åtgärder i syfte att avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående

 • Vidta åtgärder i syfte att begränsa skada som redan inträffat.

Underlåtenhet att avvärja eller begränsa skada kan medföra att ersättningen reduceras eller uteblir helt.

1.12 Skadeanmälan

Vid skada som kan medföra att ersättning lämnas ska myndigheten snarast möjligt underrätta Kammarkollegiet. Skadan ska dessutom anmälas skriftligen inom en månad från det att skadeståndsanspråk framställts mot myndigheten. Försummas något av detta kan nedsättning av ersättningen göras med 20 procent av annars utgående försäkringsersättning.

1.13 Preskription

Rätten till ersättning i ansvarsförsäkringen upphör ett år efter det att myndigheten har fått kännedom om skadeståndanspråket, om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

1.14 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet myndighetens rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

Om det efter att Kammarkollegiet har utbetalt försäkringsersättning framkommer att utbetalningen har skett på grundval av oriktiga uppgifter från myndighetens sida och som har betydelse för skadans bedömning, har kollegiet rätt att återfå hela eller delar av den utbetalade försäkringsersättningen från myndigheten.

1.15 Samverkan

Om Kammarkollegiet begär det är myndigheten skyldig att företräda staten tillsammans med kollegiet i förhållande till annan som lidit skada eller är ansvarig för skada.

1.16 Utländsk valuta

Vid ersättning i annan valuta än SEK gäller valutakursen på betalningsdagen.

2 ANSVARSFÖRSÄKRING

2.1 Försäkrad verksamhet

Försäkringen avser uteslutande konsultverksamhet av sådant slag som anges i försäkringsbekräftelsen inom ramen för försäkringens omfattning. Det är myndigheten som ansvarar för att den konsultverksamhet som anges i försäkringsbekräftelsen är korrekt och överensstämmer med försäkringens omfattning enligt B.2.

2.2 Omfattning

Försäkringen omfattar, om inte annat framgår av B.3, det skadeståndsansvar som föreskrivs i 5 kap. ABK (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet) och gäller för skador som myndigheten vållar i sin konsultverksamhet.

Med konsultverksamhet avses verksamhet där myndigheten enligt ett skriftligt avtal med en extern beställare mot ersättning upprättar och tillhandahåller beräkningar, ritningar, beskrivningar eller rapporter eller lämnar råd eller anvisningar.

2.3 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Skadeståndsanspråk i den mån de grundas på åtaganden av myndigheten som går utöver gällande branschavtal eller skadeståndsrätt.

 • Skadeståndsanspråk som enbart grundas på av myndigheten gjord utfästelse eller lämnad garanti.

 • Skadeståndsanspråk för skada som vid konsultgruppavtal orsakats av annan än myndigheten.

 • Skadeståndsanspråk för skada som orsakats av annan än myndigheten.

 • Skadeståndsanspråk som grundas på att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid.

 • Skadeståndsanspråk som grundas på att avtalet med beställaren hävts.

 • Skadeståndsanspråk som har sin grund i en arbetsrättslig tvist.

 • Skadeståndsanspråk som anges i 4 § andra stycket förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.

Anmärkning

Försäkringen omfattar enbart skadeståndsansvar. Den omfattar således inte böter eller viten.

2.4 Ansvarsskada

Vid skadeståndskrav, som grundas på en händelse som skett när denna försäkring gällt och som omfattas av försäkringen och överstiger självrisken, ska Kammarkollegiet utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, företräda myndigheten vid förhandlingar och eventuellt rättsligt förfarande samt betala det skadestånd som myndigheten är skyldig att utge.

2.5 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att myndigheten medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav ska myndigheten hänvisa till ansvarsförsäkringen hos Kammarkollegiet. Myndigheten bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

2.6 Ersättningsregler

I förekommande fall lämnas ersättning till myndigheten med summan av:

 • Skadeståndet jämte ränta efter avdrag för vad myndigheten kan få ut av annan.

 • Rättegångs - eller skiljemannakostnader som myndigheten åläggs att betala och som myndigheten inte kan få ut av motpart eller annan.

 • Rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt bestämmelserna om räddningsplikt och skadebegränsning i A.11.

Från denna summa görs avdrag för:

 • självrisk samt, därefter enligt

 • övriga regler som kan inverka på ersättningen, t.ex. reglerna under A.6 – A.9 samt A.11 och A.12.

Ersättning lämnas med högst det riskbelopp som gällde vid tidpunkten för den skadeståndsgrundande händelsen, minskat med den självrisk som gällde vid samma tidpunkt.

Gå till innehållsförteckning