Arbetsmiljöverket skärper regler

De skärpningar som har genomförts, och som Kammarkollegiet i första hand, vill belysa är de som rör tillgänglighet och utrymning. Arbetsmiljöverket har nu infört krav på rutiner för utrymning så att alla arbetstagare, oavsett funktionsförmåga, ska ha möjlighet att utrymma arbetsplatsen på ett snabbt och säkert sätt i händelse av fara. Om det i en befintlig byggnad finns utrymningsvägar som är utformade på ett sätt som medför att alla arbetstagare inte på egen hand kan utrymma till säker plats innan kritiska förhållande uppstår, ska det finnas en tillfällig utrymningsplats i, eller i anslutning till, en utrymningsväg. Det är arbetsgivarens ansvar att ingen lämnas kvar på en sådan plats. En tillfällig utrymningsplats ska vara väl skyddad mot rök och värme så att en arbetstagare som inte kan utrymma på egen hand, tryggt kan invänta hjälp där.

Här kan du ta del av den jämförelsetabell som Arbetsmiljöverket tagit fram och där det på ett överskådligt sätt går att ta del av de nya reglerna. Länken går till deras hemsida och öppnas i en pdf. Du hittar dokumentet här. länk till annan webbplats

Vill du ta del av förskriften för utformningen av arbetsplatser i sin helhet hittar du den här.länk till annan webbplats

I Boverkets byggregler (BBR avsnitt 5:336) ställs det också krav på att publika lokaler som ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga även ska vara frångängliga. Kravet på frångänglighet avgörs utifrån om lokalen anses vara publik eller inte. Lokaler som kan anses vara publika är till exempel receptionen hos en statlig myndighet. I samma avsnitt framgår även hur utrymningsplatserna bör utföras. Klicka här för mer information.länk till annan webbplats

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-03