Ökad risk för brand

Under de senaste åren har försäljningen av el-cyklar ökat och i takt med det har även antalet bränder i el-cyklar och el-sparkcyklar ökat. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt information om de bränder i eltransportmedel som de har kännedom om för perioden 2018 - 2019. Informationen kommer främst utifrån data i MSB:s insatsdatabas och de insats- och händelserapporter som de kommunala räddningstjänsterna skickat in till MSB. I rapporten framgå det att antalet bränder och tillbud där el-cyklar har varit inblandade ökade från 2018 till 2019 med 5 till 15 för el-cyklar och från noll till 9 för elsparkcyklar. Incidenter har inträffat både under laddning samt vid andra tillfällen då batterier har börjat brinna när de inte laddades. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet. länk till annan webbplats

Risker med litiumjonbatterier

Många el-cyklar drivs idag av litiumjonbatterier, detta då fördelen med dessa typer av batterier bland annat är att de lagrar energi bättre, har låg vikt och har snabba laddningstider. Det finns dock även en del nackdelar men den här typen av batterier, bland annat risken att det kan uppstå termisk rusning i dem vilket kan leda till bränder.

Jämfört med andra typer av batterier så finns det några risker som förknippas speciellt med litiumjonbatterier.

· De är till exempel känsliga för slag, temperaturer samt överladdning.

· I samband med brand och termisk rusning så avges gaser som är farliga för hälsan om de inandas.

· Gaserna som avges kan självantända eller förvärra brandförloppet.

· Det är svårt att släcka en brand i batteriet. Därför är det viktigt att batteriet blir nerkylt under tillräckligt lång tid för att förhindra att det återantänds, eller att det placeras någonstans där en eventuell återantändning inte kan orsaka mer skada.

Ett begrepp som förknippas med litiumjonbatterier är termisk rusning (”Thermal Runaway”), vilket är den största risken som ett batteri kan hamna i. En termisk rusning hos ett litiumjonbatteri innebär att batteriet har blivit instabilt och uppnått en temperatur på mer än 150 - 250 grader. Vid vilken temperatur som reaktionen termisk rusning uppstår beror på vilken kemi batteriet är uppbyggt av. Instabiliteten i batteriet kan uppstå antingen på grund av mekanisk, elektrisk eller termisk påverkan. Mekanisk påverkan innebär att batteriet har blivit deformerat via yttre påverkan så som till exempelvis slag. Elektrisk påverkan kan uppstå vid exempelvis återkommande djupurladdning och överladdning. Termisk påverkan kan ske om batteriet utsätts för inre eller yttre värme. Termisk rusning kan också uppstå på grund av kortslutning i battericeller. Detta kan ske om det har skett misstag eller att det har kommit in föroreningar i samband med tillverkningsprocessen.

När batteriet blir instabilt ger det upphov till en accelererande temperaturökning som kan leda till brand. Instabiliteten som uppstår kan bromsas genom kylning, men den kan inte stoppas förrän energin i batteriet är slut (”förbrukad”). När temperaturen i batteriet blir tillräckligt hög frigörs syre från de metalloxider som finns i de flesta litiumjonbatterier. Syret kan i sin tur reagera med den elektrolyt (ofta ett organiskt lösningsmedel) som finns i batteriet och elektrolytångor kan bildas. Antändning av batteriets elektrolytångor bidrar till ett häftigt brandförlopp som kan vara svårsläckt. Om ångorna antänds kan även olika gaser så som till exempel väteklorid (HCl), vätecyanid (HCN) samt vätefluorid (HF) frigöras. Dessa gaser är giftiga och retande vid inandning.

Redan vid lägre temperaturer (80–150 grader) kan en så kallad gasning/ventilering uppstå, vilket är en form av säkerhetsmekanism i batteriet. Vid ventilering kan brännbara gaser avges och om dessa antänds utsätts batteriet och dess omgivning för ytterligare temperaturökning. För att bromsa den termiska rusningen så krävs det att batteriet kyls ner så att den inre temperaturen blir lägre än 150 grader.

Tips för hantering av batterier till el-cyklar och el-sparkcyklar utifrån nuvarande kunskapsläge

1. Ta inte in batterierna till el-cyklar och el-sparkcyklar i myndighetens lokaler om ni inte har särskilda utrymmen där hanteringen av batterier kan ske på ett säkert sätt, det vill säga att:

· batterierna inte utsätts för slag,

· batterierna inte utsätt för yttre värmepåverkan

· batterier inte lagras tätt in på varandra (för att undvika att en eventuell brand i ett batteri påverkat att annat batteri)

· rummet är försett med god ventilation, så att de gaser som uppstår i händelse av brand kan ventileras ut. Det är viktigt att se till att gaserna inte kan spridas via ventilationen till andra utrymmen i byggnaden.

· det finns möjlighet att kyla batterierna om brand uppstår

· brand inte kan spridas till andra rum i byggnaden

· det finns skyddsutrustning i närheten (t.ex. värmetåliga handskar eller gripklo) som kan användas i de fall det är möjligt att släcka branden utan risk för personskada.

2. Ladda inte batterier inomhus i myndighetens lokaler

3. Ladda inte batteriet i anslutning till byggnaden när det är minusgrader då laddning vid temperaturer under noll grader alltid bör undvikas om inte någon annan temperatur finns specificerad från tillverkaren.

4. Skapa en instruktion kring hur hanteringen av batterierna till el-cyklar och el-sparkcyklar och laddning av batterierna får gå till i anslutning till myndighetens byggnader och lokaler.

Tips kring agerande vid en eventuell brand

1. Varna och larma medarbetare att det brinner.

2. Vidta bara en åtgärd om du kan göra en insats utan att utsätta dig för fara. Det vill säga att du inte riskerar att andas in de gaser som bildas vid brand i batteriet eller att bränna dig. Om det är en kraftig rökutveckling, gå ut och stäng dörren till utrymmet samt larma 112.

Bedömer du att det går att göra en insats så:

· avbryt laddningen genom att stänga av/koppla ur strömkällan om batteriet är under laddning.

· kyl ner batteriet med hjälp av vatten genom att stoppa ner batteriet i ett kar eller en hink, om detta går att gör utan risk för att du bränner dig eller utsätts för gaser. Ett litet batteri som brinner kan vara svårt att släcka, men brinner ut relativt snabbt.

· flytta föremålet utomhus om det är möjligt.

Lunds universitet har påbörjat ett arbete med att ta fram en instruktion kring hur batterier ska hanteras. Mer information om deras arbete kommer i nästa nyhetsbrev. I nästa nyhetsbrev kommer även mer information kring laddning av elfordon.

Sidan senast uppdaterad: 2021-03-03