Skadestatistik

Statistik över verksamhetsskador som inträffat och anmälts till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet har i uppdrag att biträda myndigheterna i deras riskhanteringsarbete så att antalet skador och skadekostnader minskar. För att kunna vidta relevanta förebyggande och skadebegränsande åtgärder är det viktigt

sammanställa statistik över inträffade incidenter och skador samt analysera orsakerna till de incidenter och skador som har inträffat. Utifrån den data Kammarkollegiet har kopplat till de skador som har anmälts bidrar vi här med den statistik som vi har sammanställt. Med detta stöd vill vi göra dig och din myndighet medvetna om vilka typer av skador staten har drabbats av under perioden 2019–2022. Med vetskap om de skador som har inträffat på andra myndigheter kan din myndighet identifiera och analysera om er myndighet riskerar att råka ut för samma typ av skador.

Under åren 2019 – 2022 anmäldes cirka 300 verksamhetsrelaterade skador till Kammarkollegiet. Det har anmälts ungefär lika många skador varje år. I diagrammet som visas i slutet av texten presenteras fördelningen av det totala antalet skador fördelat på skadetyp/skadeorsaker.

Det är inte alla skadetyper och skadeorsaker som kan brytas ut ur Kammarkollegiets försäkringshandläggningssystem. Under skadeorsaken ”övrigt” ryms exempelvis förlorade undervattensfarkoster, skadade båtar, skador orsakade av fallande träd och förkommen/förstörd forskningsutrustning. Under skadeorsaken ”mänskliga faktorn” ryms skador som uppstår när till exempel en viss utrustning har hanterats felaktigt med en skada som följd och under skadeorsaken kollision ryms exempelvis skador till följd av kollision med tåg.

I diagrammet ovan framgår det att det är tre orsaker som är mer vanligt förekommande när det gäller antalet anmälda skador. Det är skador som har orsakats på grund av vatten, brand och inbrott/stöld. För att kunna minska antalet skador till följd av brand, vatten och inbrott/skadegörelse är det extra viktigt att ni på myndigheterna arbetar systematiskt och skadeförebyggande för att minska risken för att dessa typer av skador ska inträffa.

I det här nyhetsbrevet har vi även artiklar som fokuserar på både vattenskador och stölder så läs gärna dem.

Antal anmälda skador under åren 2019 – 2022

Sidan senast uppdaterad: 2023-12-20