Tips för att förhindra vattenskador

Vikten av systematiskt riskhanteringsarbete

Mellan åren 2019–2022 anmäldes det 91 vattenrelaterade skador till Kammarkollegiet. Cirka hälften av skadorna (44 skador) orsakades på grund av olika former av läckage och tre skador orsakades på grund av bristande underhåll. Genom att inom ramen för myndighetens riskhantering även arbeta systematiskt med risker kopplat till vatten kan myndigheten minska risken för den här typen av skador. Kammarkollegiet rekommenderar att myndigheten arbetar på ett liknande sätt som med det systematiska brandskyddsarbetet för att öka möjligheten att i tid upptäcka och åtgärda brister i utrustningen och i bästa fall kunna förhindra att en skada uppstår.

De läckageskador som har anmälts till Kammarkollegiet består av både läckage från fasta rörinstallationer och läckage från vattenanslutningar till kaffemaskiner och dylikt. När det gäller läckage från olika rörinstallationer så kan det vara fastighetsägarens ansvar att kontrollera att det inte finns risk för läckage. För att säkerställa vem som ansvarar för de olika vatteninstallationerna kan myndigheten kontrollera vad det står i gränsdragningslistan. Om det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att underhållet sköts och att installationerna besiktigas regelbundet rekommenderar Kammarkollegiet att myndigheten för en återkommande dialog med fastighetsägaren för att få information om hur underhållet sköts. Då det även kan ske vattenskador om golvbrunnar i exempelvis städskrubbar täpps igen är det även viktigt att säkerställa att golvbrunnar rensas regelbundet. Det är också viktigt att säkerställa att vatten inte kan komma in bakvägen via brunnar i samband med exempelvis skyfall. Genom att installera backventiler i rörledningarna kan denna risk minska.

Kaffemaskiner och vattenautomater

När det gäller installationer av exempelvis kaffemaskiner och vattenautomater är det vanligt att leverantören/uthyraren av maskinen inte har något ansvar för vattenanslutningen till maskinen. Ansvaret att till exempel ha koll på vattenslangens funktionalitet hamnar i stället på den som har valt att installera maskinen. Som en del i arbetet med att förhindra skador kan det därför även vara bra att regelbundet kontrollera anslutningar till kaffemaskiner och diskmaskiner med mera.

I verksamhetsförsäkringen finns det även en säkerhetsföreskrift Länk till annan webbplats. som gör gällande att myndigheten ska säkerställa att samtliga vattendrivande maskiner, även äldre installationer, är installerade i enlighet med gällande branschregler för ”Säker Vatteninstallation”. Du hittar branschreglerna här. Länk till annan webbplats.


Sidan senast uppdaterad: 2023-12-20