Riskhanteringsenkät

Varje år skickar Kammarkollegiet ut en enkät till alla myndigheter som har tecknat en verksamhetsförsäkring hos Kammarkollegiet. Svaren på enkäten är viktiga för att vi ska kunna utveckla och behovsanpassa vårt stöd till er på myndigheterna. I 2023 års enkät framkom olika frågor, önskemål och synpunkter. Nedan försöker vi besvara en del av dessa.

  • Vad gäller analysverktyget ”Verksamhetsanalys”, som vi har publicerat på vår hemsida, framkom önskemål om att ett ytterligare riskområde för förhöjd beredskap/krig skulle läggas till. Andra önskade riskområden är korruption, oegentligheter, risker i kärnverksamhet och finansiella risker. Det framkom även önskemål om att det skulle innehålla mer detaljerade frågor kring skydd av byggnader.

Det framkom även önskemål om att göra verktyget webbaserat och att då göra vissa av frågorna tydligare.

Anledningen till att de efterfrågade riskområdena inte är med i verktyget är för att Kammarkollegiet främst har fokuserat på de riskområden som är knutna till verksamhetsförsäkringen. När det gäller frågorna kring skydd av byggnader tar vi med oss önskemålet och ser vad vi kan tillföra vid nästa översyn av verktyget.

Anledningen till att verktyget inte är webbaserat är för att Kammarkollegiet inte har en IT-miljö som möjliggör att tillhandahålla en sådan webbaserad tjänst. Vidare har vi gjort bedömningen att de uppgifter som framkommer i analysen är av känslig karaktär och därför har vi kommit fram till att det är upp till varje enskild myndighet att besluta hur informationen ska hanteras och lagras. Därav tillhandahåller vi idag endast ett verktyg i form av en nedladdningsbar Excel fil.

  • Flera respondenter har gett uttryck för att man önskar mer stöd kring vad som ingår i riskkostnad och hur det beräknas. Det framkommer även önskemål om tydligare instruktioner kring ämnet.

Vi tackar för era synpunkter kring riskkostnadsberäkning och vi ämnar titta närmare på materialet som finns publicerat på vår hemsida idag och försöka göra det tydligare.

  • Det framkom även önskemål kring bättre stöd kring beräkning av riskvärde och restvärde.

Vi har som ambition att under året även se över om vi kan utveckla stödet för att kunna värdera vilka riskbelopp som kan vara relevanta för myndigheten.

  • Det framkom även önskemål om att Kammarkollegiet ska utföra undersökningar på hur säkra skåp för förvaring av litiumjonbatterier är.

Kammarkollegiet omvärldsbevakar kontinuerligt vad som händer runt om i världen för att försöka hålla oss uppdaterade på den senaste kunskapen inom ämnet. Det är tillverkarna av brandsäkra skåp som har att ta fram en standard för hur testning av dessa skåp ska ske. De signaler vi får är att tillverkare bedriver ett sådant arbete just nu men att det är ett arbete som tar tid. När Kammarkollegiet får kännedom om att en standard för brandsäkra skåp för litiumjonbatterier finns kommer vi kommunicera ut det i vårt nyhetsbrev.

Slutligen vill vi verkligen tacka alla som besvarade enkäten och som gav oss värdefull kunskap i vad ni har för ytterligare behov av stöd. De av er som har framfört önskemål som vi inte har redogjort för här kommer vi att ta kontakt med under året.

Sidan senast uppdaterad: 2024-03-14