Skyldighet att informera oss om era risker

Om din myndighet ska eller har tecknat en verksamhetsförsäkring hos oss har ni en upplysningsplikt om de risker som finns i er verksamhet. De uppgifter som lämnas ligger till grund för den premie och övriga villkor försäkringen ska gälla med. Om ni lämnar uppgifter som är felaktiga, missvisande eller ofullständiga kan försäkringsersättningen vid en inträffad skada sättas ned eller falla bort helt.

Upplysningsplikten innebär även att ni ska informera oss om riskerna i er verksamhet förändras väsentligt under en pågående försäkringsperiod. Om riskerna i er verksamhet ökat och ni inte har informerat oss om det kan ersättningen även i detta fall sättas ned eller falla bort helt vid en inträffad skada.

Upplysningsplikten gäller för risker generellt och det finns inga fastslagna typer av risker som ni måste upplysa oss om. Risker som ändå kan nämnas är hur många anställda myndigheten har, förekomsten av ansvarsbegränsningar i avtal som tecknats av myndigheten och om det bedrivs verksamhet som är att betrakta som farlig verksamhet inom myndigheten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-02