Villkor konsultansvarsförsäkring 2004-04-01

Konsultansvarsförsäkringen gäller myndigheter med konsultuppdrag.

Dokumentinformation

Gäller från och med: 2004-04-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 8

>

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

>

1.1 Försäkringens giltighet

Kammarkollegiet administrerar det statliga försäkringssystemet. Kollegiet övertar i den utsträckning som försäkringsbekräftelsen anger myndighetens risk i ekonomiskt avseende samt ansvaret för skadereglering. För detta erlägger myndigheten en årlig premie i förskott.

Försäkringen gäller, om annat inte överenskommits, för en tid av ett år räknat frånklockan 00.00 den dag som försäkringsbekräftelsen anger som begynnelsedag.

>

1.2 Förlängning av försäkring

Försäkringen förlängs med ett år i sänder, om den inte sägs upp senast en månad före en försäkringsperiods slutdag (förfallodag). Önskemål om förändringar beträffande riskbelopp eller självrisk skall framföras senast inom samma tid.

Anmärkning

För att en skada skall omfattas av försäkringen krävs att försäkringen gällde både vid tidpunkten för den skadeståndsgrundande handlingen eller underlåtenheten och vid tidpunkten för myndighetens skadeanmälan till Kammarkollegiet. Myndigheten bör därför vidmakthålla försäkringen under både uppdrags- och ansvarstiden.

>

1.3 Riskbelopp och självrisk

Myndigheten skall välja ett riskbelopp och en självrisk. Lägsta riskbelopp är 120 basbelopp. Lägsta självrisk är ett basbelopp. Med basbelopp avses prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Riskbeloppet, med avdrag för självrisken, utgör det högsta belopp som kan utgå som ersättning till följd av en skada.

>

1.4 Årlig premiejustering

Årlig premiejustering tillämpas för myndigheter vars årspremie uppgår till minst 10 000 kr.

Årspremien styrs av skadekostnaden, varmed menas utbetalad och reserverad ersättning för inträffade skador.

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande: 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden. Är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent. Är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den vid justeringstillfället aktuella ojusterade årspremien. Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men inledningsvis kommer den att vara 10, 22 respektive 34 månader.

>

1.5 Upplysningsplikt och riskökning

Premier och villkor grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas. Har myndigheten lämnat uppgifter som är missvisande, felaktiga eller ofullständiga och detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor begränsas Kammarkollegiets ansvar till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt.

Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen i inte oväsentlig omfattning, skall myndigheten omgående meddela detta till Kammarkollegiet. Medför ändringen ökad riskexponering, t.ex. genom att verksamheten utökats till ett nytt område eller genom att omsättningen ökat, kan myndighetens premie för perioden höjas. Har en ändring medfört ökad riskexponering och har myndigheten utan skälig anledning underlåtit att meddela Kammarkollegiet ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som angivits i stycket ovan.

>

1.6 Skyddsregler

Myndigheten skall iaktta följande regler och föreskrifter som meddelats i syfte att förhindra eller begränsa skada:

 • Individuella skyddsregler som angivits i försäkringsbekräftelsen

 • Skyddsregler från myndighet, beställare, leverantör, tillverkare, besiktningsman eller liknande.

Om en skada orsakats av att en skyddsregel inte har iakttagits kan avdrag göras på utgående försäkringsersättning. Avdrag görs med maximalt 50 procent av annars utgående försäkringsersättning.

>

1.7 Undantag vid förutsebar skada

Ersättning lämnas inte för skada som har uppkommit under sådana omständigheter att myndigheten borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.

>

1.8 Generella aktsamhetskrav

Har skada uppkommit på grund av att arbetstagare hos myndigheten agerat grovt oaktsamt eller tagit en medveten risk, kan avdrag göras på utgående försäkrings- ersättning. Avdrag görs med maximalt 50 procent av eljest utgående ersättning.

>

1.9 Föreskrift efter inträffad skada

Om det vid skada konstateras att brister i myndighetens rutiner haft avgörande inverkan på skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet föreskriva att ersättning inte kommer att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag förrän bristerna avhjälpts.

>

1.10 Räddningsplikt och skadebegränsande åtgärder

Myndigheten skall efter förmåga:

 • Vidtaga åtgärder i syfte att avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående

 • Vidtaga åtgärder i syfte att begränsa skada som redan inträffat.

Underlåtenhet att avvärja eller begränsa skada kan medföra att ersättningen sätts ner eller att rätten till ersättning faller bort.

>

1.11 Skadeanmälan

Framförs skadeståndsanspråk mot myndigheten skall myndigheten snarast möjligt anmäla detta till Kammarkollegiet. Ett skriftligt anspråk skall överlämnas till kollegiet inom 14 dagar efter det att det kommit myndigheten tillhanda. Försummas något av detta kan nedsättning av försäkringsersättningen göras med maximalt 20 procent av annars utgående ersättning.

>

1.12 Preskription

Rätten till ersättning upphör tre år efter det att myndigheten fått kännedom om skadeståndsanspråket, om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

>

1.13 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet myndighetens rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

>

1.14 Utländsk valuta

Vid ersättning i annan valuta än SEK gäller valutakursen på betalningsdagen.

2 ANSVARSFÖRSÄKRING

2.1 Omfattning

Försäkringen omfattar skadeståndsansvaret i myndighetens konsultverksamhet. Med konsultverksamhet avses verksamhet där myndigheten enligt ett skriftligt avtal med en extern beställare mot ersättning upprättar och tillhandahåller beräkningar, ritningar, beskrivningar eller rapporter eller lämnar råd eller anvisningar.

Verksamhetens art skall vara angiven i försäkringsbekräftelsen från Kammarkollegiet.

2.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Skadeståndsanspråk i den mån de grundas på åtaganden av myndigheten som går utöver gällande branschavtal eller skadeståndsrätt.

 • Skadeståndsanspråk som enbart grundas på av myndigheten gjord utfästelse eller lämnad garanti.

 • Skadeståndsanspråk för skada som vid konsultgruppavtal orsakats av annan än myndigheten.

 • Skadeståndsanspråk som grundas på att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid.

 • Skadeståndsanspråk som grundas på att avtalet med beställaren hävts.

 • Skadeståndsanspråk som har sin grund i en arbetsrättslig tvist.

 • Skadeståndsanspråk som anges i 4 § andra stycket förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering (skador vid myndighetsutövning och skador som skall handläggas av JK).

Anmärkning

Försäkringen omfattar enbart skadeståndsansvar. Den omfattar således inte böter eller viten.

2.3 Ansvarsskada

Vid skadeståndskrav som

- grundas på ett handlande eller en underlåtenhet som skett när denna försäkring gällt,

- anmäls till Kammarkollegiet när denna försäkring gäller och

- omfattas av försäkringen och överstiger självrisken,

skall Kammarkollegiet utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, företräda myndigheten vid förhandlingar och eventuellt rättsligt förfarande samt betala det skadestånd som myndigheten är skyldig att utge.

2.4 Föreskrift

Kammarkollegiet blir inte bundet av att myndigheten medger skadestånds- skyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav skall myndigheten hänvisa till ansvarsförsäkringen hos Kammarkollegiet.

2.5 Ersättningsregler

Ersättning lämnas i förekommande fall med summan av:

 • Skadeståndet

 • Rättegångs- eller skiljemannakostnader som myndigheten åläggs att betala och som myndigheten inte kan få ut av motpart eller annan

 • Rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt bestämmelserna om räddningsplikt och skadebegränsning i A.10.

Från denna summa görs avdrag med hänsyn till:

 • Självrisk

 • Övriga regler som kan inverka på ersättningen, t.ex. reglerna i A.5 – A.8 samt A.10 och A.11.

Ersättning lämnas med högst det riskbelopp som gällde vid tidpunkten för den skadeståndsgrundande handlingen eller underlåtenheten, minskat med den självrisk som gällde vid samma tidpunkt.