Välfärdsverksamhet

Påstående

Min organisation bedriver eller har för avsikt att bedriva en offentligt finansierad välfärdsverksamhet.

Förklaring

Med offentligt finansierad välfärdsverksamhet innefattas verksamhet som finansieras inom ramen för exempelvis:
- en offentlig upphandling
- ett valfrihetssystem
- bidrag från det offentliga.

Exempel på välfärdsverksamhet i detta sammanhang:
- hälso-och sjukvård,
- hälsofrämjande verksamhet,
- sociala omsorgstjänster,
- utbildning som regleras i skollagen (2010:800), utbildning och bildning som folkhögskolor och studieförbund genomför och annan utbildning med en kom-mun, en region eller en statlig myndighet som huvudman,
- aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet,
- verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället och att motverka segregation och isolering.

Nekad

Ett av kraven för att bli registrerad är att organisationen ska bedriva eller ha för avsikt att bedriva en offentligt finansierad välfärdsverksamhet.