Värdeöverföring

Påstående

Om min organisation upplöses kommer den inte att bryta mot registreringslagens begränsningar om värdeöverföring.

Förklaring

Detta är en bestämmelse som står skriven i bolagsordning, stadgar eller motsvarande handling.

Vad är lagens begränsningar om värdeöverföringar?

En registrerad idéburen organisation får inte göra några värdeöverföringar annat än till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning.

En värdeöverföring är en affärshändelse som medför att förmögenheten hos en idéburen organisation minskar och som inte är av rent affärsmässig karaktär för organisationen.

Nekad

Ett av kraven för att bli registrerad är att värdeöverföringar inte får göras till annat än till forskning och till andra registrerade idéburna organisationer. Kravet innefattar att det ska finnas en bestämmelse i stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.