Allmännyttigt syfte

Påstående

Min organisation har ett allmännyttigt syfte.

Förklaring

Ett allmännyttigt syfte är till exempel att bidra till samhällets utveckling eller till lösningar av ett samhällsproblem. Kravet på ett allmännyttigt syfte innebär dock inte något krav på att verksamheten ska vara riktad till hela allmänheten.

Verksamheten kan anses ha ett allmännyttigt syfte även om den riktar sig till en viss grupp, exempelvis våldsutsatta kvinnor eller ungdomar med särskilda behov. För att kravet på allmännyttigt syfte ska vara uppfyllt ska den idéburna organisationen som helhet omfattas av det och organisationen inte ska ha vinst som syfte.

Exempel på allmännyttigt syfte kan vara att:
- bidra till samhällets utveckling eller till lösningen av ett samhällsproblem,
- sträva efter en verksamhet som arbetar för att tillgodose de mål och principer som ligger till grund för en specifik välfärdsverksamhet t.ex. att bedriva äldrevård.
- organisationen har ett eller flera angivna ändamål, som enligt en utbredd uppfattning är värda att stödja, som är grunden för och drivkraften i den verksamhet som bedrivs.

Nekad

Om din organisations syfte inte uteslutande är till nytta för allmänheten kan den inte registreras.