Välfärdsverksamhet

Påstående

Min organisation bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet

Förklaring

Organisationen kan också ha för avsikt att bli en offentligt finansierad välfärdsverksamhet.

Med offentligt finansierad välfärdsverksamhet innefattas verksamhet som finansieras inom ramen för exempelvis:
- en offentlig upphandling
- ett valfrihetssystem
- genom bidrag från det offentliga.

Exempel på välfärdsverksamhet i detta sammanhang:
- hälso-och sjukvård,
- hälsofrämjande verksamhet,
- sociala omsorgstjänster,
- utbildning som regleras i skollagen (2010:800), utbildning och bildning som folkhögskolor och studieförbund genomför och annan utbildning med en kom-mun, en region eller en statlig myndighet som huvudman,
- aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet,
- verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället och att motverka segregation och isolering.

Exempel på offentlig finansiering:
- alla medel som utbetalas från offentliga myndigheter till en idéburen organisation med avsikten att den ska bedriva välfärdsverksamhet
- ersättning som utgår för upphandlad verksamhet och för deltagande i valfrihetssystem.
- bidrag och stöd från offentliga myndigheter, även EU-stöd och ersättning i olika samverkansformer genom t.ex. IOP.
- ersättning (bidrag) till enskilda huvudmän som bedriver skollagsreglerad verksamhet, statsbidrag som utgår för folkbildning till studieförbund och folkhögskolor samt ersättning för personlig assistans.

Nekad

Ett av kraven för att bli registrerad är att organisationen ska vara eller ha för avsikt att vara en offentligt finansierad välfärdsverksamhet.