Anlita oss för ekonomitjänster

Vill du anlita oss för ekonomitjänster? Vi erbjuder ekonomiadministrativa tjänster åt både stora och små stiftelser samt åt fonder med statlig eller kyrklig anknytning.

De här tjänsterna erbjuder vi

  • Utbetalningar
  • Löpande redovisning
  • Bidrag och stipendier
  • Styrelsearvoden och löneadministration
  • Skatt, sociala avgifter, moms och deklarationer
  • Likviditetsplanering, budget och analyser
  • Periodisk rapportering
  • Bokslut, kontakt med revisorer och myndigheter
  • Kanslitjänster och verksamhetsstöd
  • Bankkonto

Vår erfarenhet är att de här tjänsterna innebär en värdefull avlastning och är ekonomiskt fördelaktiga för våra kunder. Vissa kunder har inte tillgång till IT-system eller kompetens för att hantera bokföring, bokslut, arvoden, reskontra, bidrag, skatter och deklarationer. Andra efterfrågar kanslitjänster eller rådgivning och ser oss som ett viktigt bollplank i den dagliga verksamheten.

Våra redovisningskonsulter har bred erfarenhet och vi använder oss av moderna effektiva stödsystem för att hålla en mycket hög servicegrad. Som kund kan du välja att överlämna hela eller delar av ekonomiadministrationen till oss.

Integration och flexibla lösningar

Vårt ekonomisystem är integrerat med Kapitalförvaltningens affärssystem vilket innebär att de värdepappersaffärer som genomförs dagligen blir överförda till redovisningen.

Ni som har placeringar i våra konsortier får kvartalsvis engagemangsbesked som visar innehav och marknadsvärde samt eventuellt banksaldo och upplupen ränta. Vi har också ett nära samarbete med värdepappersadministration och rapportering för att du som är diskretionär kund eller har ytterligare behov ska kunna få skräddarsydda rapporter och analyser som du önskar.

Ansvarsfulla investeringar

Arbetet med ansvarsfulla investeringar är en integrerad del i förvaltningen av värdepapper och tillämpas i hela vårt tjänsteutbud.

Mer om ansvarsfulla investeringar

Vill du veta mer och bli kund hos oss?

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17