Aktiekonsortiet Kronan

Kronan investerar i mindre och medelstora noterade svenska företag. Portföljen är relativt koncentrerad till cirka 30 innehav
och har en långsiktig fundamental placeringsansats.

Fokus är på välskötta, hållbara och värdeskapande företag. Det är dock inte ovanligt att företagen har tillfälliga problem i marknadens ögon, vilket gör att värderingen är attraktiv i ett långsiktigt perspektiv. Detta syns ofta i att direktavkastningen är god, och normalt högre än för marknaden i genomsnitt.
Likaså, bedömer vi att risken, mätt som volatilitet, kommer att vara lägre än börsens. Vi anser att Kronan är ett intressant alternativ för den långsiktige investeraren, då dels småbolag över tid utvecklas bättre än de större bolagen, dels då den värdeorienterade ansatsen, som vi tillämpar, historiskt har varit framgångsrik.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Konsortiet är aktivt förvaltat och har som mål att skapa en god riskjusterad avkastning över tid, normalt mätt över en rullande 3-årsperiod. Vi utvärderar därför främst efter Sharpe Ratio, som vi anser blir mest rättvisande. Valet av Sharpe Ratio beror dels på vår långsiktiga absoluta ansats dels att vi anser det viktigt att även beakta portföljens relativa risknivå, vilket normalt inte sker vid
index-jämförelser.

Ansvarsfulla investeringar

Kapitalförvaltningen ser ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling som förutsättningar för god avkastning och långsiktig tillväxt. Konsortiet tar hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i valet av aktier. I konsortiet finns restriktioner kring placeringar i företag med verksamheter inom pornografi, tobak, vapen, produktion av fossila bränslen, alkohol, spel samt vapen. Konsortiet har för avsikt att följa Svenska kyrkans finanspolicy angående ansvarsfulla investeringar.

Här hittar du mer information om Aktiekonsortiet KronanPDF

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-10-23