Aktiekonsortiet Sverige

Aktiekonsortiet Sverige består av placeringar i enbart svenska aktier. Konsortiets delägare är de stiftelser och fonder vars ekonomiska tillgångar förvaltas av oss på Kammarkollegiet. Konsortiet är aktivt förvaltat och har som mål att över tid ge en överavkastning mot jämförelseindex.

Målet är att ha en informationskvot, det vill säga överavkastning ställt i relation till aktiv risk, så kallad tracking error, om minst 0,2 procent per år i genomsnitt.

Utdelningen till andelsägarna motsvarar konsortiets mottagna utdelnings- och ränteintäkter.

Svenska värdepapper

Konsortiets tillgångar utgörs av svenska värdepappersinnehav som är noterade på Stockholmsbörsen.

Placeringsregler

Aktiekonsortiets placeringsregler grundas delvis på regler för vår kapitalförvaltning som har fastställts av regeringen. I övrigt fastställs placeringsramarna av Fonddelegationen som är Kapitalförvaltningens styrelse. Placeringsinriktningen är långsiktig.

  • Portföljens tillgångar är likvida och fördelade med en god riskspridning mellan branscher och företag.
  • Konsortiet ska normalt vara fullinvesterat. Undantag sker vid omplaceringar och vid andelstransaktioner.
  • Konsortiet handlar inte i optioner eller terminer och lånar inte upp pengar för att finansiera placeringsverksamheten.
  • Aktiekonsortiet Sverige investerar enligt Kammarkollegiets policy för etik och miljö. Det innebär bland annat att vi följer FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.
  • Vi är också restriktiva med investeringar i företag som säljer eller producerar pornografi, tobak, alkohol, vapen och spel.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28