Stiftelsekonsortiet GIVA

GIVA är främst anpassat för dig som har behov av en trygg direktavkastning. GIVA har som målsättning att ge innehavaren en direktavkastning på minst 4,5 procent årligen.

Giva är ett placeringsalternativ för kunder som har behov av utdelningsbara medel och/eller önskan om att skapa en god riskjusterad avkastning. I dagens lågavkastande marknad med obligationsräntor omkring 0% har efterfrågan på alternativ med högre avkastning ökat i intresse hos de kategorier av kapitalförvaltningskunder som är beroende av utdelningsbara medel.

Avkastningsmål och investeringspolicy

Målet med konsortiet är att erbjuda en direktavkastning på minst 4,5 procent av värdet på portföljen. Konsortiet kommer att innehålla såväl aktier som obligationer med tyngdpunkten på aktier i stora stabila bolag med hög förväntad utdelning. Fördelningen kommer initialt att vara cirka 75 procent aktier och 25 procent obligationer.

Etiska placeringar och regler

Vi handlar enbart i etiskt och miljömässigt kontrollerade aktier. För oss och många av våra kunder är det viktigt att vara en ansvarstagande investerare. Vi samarbetar med Ethix SRI Advisors för att analysera placeringarna utifrån etiska och miljömässiga hänsyn. Till grund för granskningen ligger internationella normer för mänskliga rättigheter, arbete och miljö som finns formulerade i FN-konventioner och traktater samt humanitär rätt, folkrätt och miljölagstiftning. Det finns också restriktioner för investeringar i sektorer som alkohol, tobak, spel, vapen och pornografi. Placeringsramarna fastställs av kapitalförvaltningens styrelse, Fonddelegationen.

Utdelningsbara medel

I konsortiet genereras utdelningsbara medel från ett antal källor. Bland annat är det aktieutdelningar och kuponger på obligationer. För att säkerställa en hög utdelning kommer vi också att ställa ut optioner på befintliga aktieinnehav i portföljen. Premierna för dessa optioner är också utdelningsbara.

Utdelning kommer att ske vid tre tillfällen under året, april, augusti och december. I samband med utdelningstillfällena finns möjlighet att köpa nya andelar i konsortiet men i övrigt är det stängt för köp.

Hur begränsas risken i konsortiet?

  • Andelen ränteplaceringar ska minst uppgå till 20 procent av konsortiets marknadsvärde
  • Aktieplaceringar sker i större företag, så kallade large cap
  • Genom att begränsa durationen för andelen ränteplaceringar till maximalt 4 år
  • Genom att utfärda köpoptioner på befintliga aktieinnehav.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-04-28