Diskretionär ränteförvaltning

Diskretionär förvaltning innebär att uppdraget anpassas till dina/era specifika behov och krav. Vår förvaltning av räntor kan med fördel även kombineras med fonder.

Förvaltningen skräddarsys och baseras på era önskemål. Förutom våra egna produkter kan vi införliva utvalda produkter från externa samarbetspartners.

Vanliga produkter

  • Svenska räntebärande portföljer
  • Räntematchningsportföljer
  • Utländska ränteportföljer
  • Likviditetsförvaltning

Löpande rapportering

Den löpande rapporteringen utgör en mycket viktig del i vårt uppdrag. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra rapporteringen med målet att tillgodose varje enskild kunds behov.

Kapitalet förvaltas i enlighet med upprättat förvaltningsavtal och tillhörande placeringsreglemente som är unikt för varje kund. Det finns alltid en ansvarig portföljförvaltare för de åtaganden som överenskommits i avtalet mellan parterna.

Vi har stor erfarenhet av att tillgodose institutionella placerare med varierande önskemål och behov.

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17