Risk och compliance

Det yttersta ansvaret för Kapitalförvaltningens verksamhet ligger hos generaldirekten och Fonddelegationen. Risk och compliance är en oberoende kontrollfunktion och ett direkt stöd för ledningen.

Risk och compliance arbetar efter en riskbaserad strategi och gör därmed en bedömning av verksamhetens samtliga risker, inklusive regelefterlevnadsrisker. Denna analys resulterar i en årlig riskanalys.

Allvarliga bister avseende riskhantering eller regelefterlevnad eller om en allvarig incident inträffat rapporteras omedelbart till generaldirektören. Om en sådan allvarlig händelse identifierats som avser en av kapitalförvaltningens kunder så ska även kunden informeras.

Ytterst handlar det om att ge stöd och verka för en sund riskhantering och god regelefterlevnad så att våra kunder känner trygghet.

Enheten för Risk och compliance lyder direkt under generaldirektören för att säkerställa oberoendet.

Kontakt med oss som arbetar med Risk och compliance

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-23