Inflation, inflation, inflation

Det är fortfarande inflationen som sätter agendan på de finansiella marknaderna. Antingen görs det via räntan i sig, det vill säga hur mycket och länge centralbankerna måsta svara på inflationen genom att höja räntorna men också hur räntehöjningar slår mot den reala ekonomin och påverkar företagens vinstmarginaler, arbetsmarknaden och tillväxt.

Under det senaste kvartalet har vi sett att inflationsökningarna både i Sverige och på de flesta håll utomlands har kommit ner en aning. Men ökningstakten är fortfarande alldeles för hög för att centralbankerna ska känna sig helt trygga.

Inflationstakt

Inflationstakt

Senaste höjningen från Riksbanken till 3,75 procent annonserades i slutet av juni innebär nivåer som vi inte sett sedan innan finanskrisen 2008. Vi ser samtidigt att längre marknadsräntor inte har stigit lika kraftigt utan har fluktuerat kring 3 procent. Att korta räntor är högre än längre räntor betyder vanligtvis att räntemarknaden bedömer att centralbanken inom en relativt snar framtid kommer behöva sänka räntan. Det betyder i sin tur att marknaden prissätter att tillväxten kraftigt bromsar in och inflationen tydligt faller tillbaka.

10-årig swap och Riksbankens reporänta

10-årig swap och Riksbankens reporänta

Vår bild är att inflationen nu faller tillbaka men vi bedömer att risken är stor för att det kan ta lite tid att få ner inflationen mot tvåprocentsmålet vilket i sin tur betyder att Riksbanken kan behöva fortsätta höja räntan ytterligare innan de anser att inflationen är under kontroll. Vi bedömer att denna situation riskerar att tydligt dämpa tillväxten och konjunkturen. Det som hitintills förvånat är att denna inbromsning inte syns tydligare i företagens rapporter. Till viss del kan detta förklaras av att företagen har kunnat höja priserna och om man räknar i faktiska volymer sålda varor skulle bilden inte vara lika ljus. Centralbanken vill dock bekämpa inflationen och för att göra detta kan den reala ekonomin behöva pressas ytterligare.

I denna miljö bedömer vi att företagsobligationer är ett intressant placeringsalternativ, speciellt efter förra året med stigande räntor och kreditspreadar som kraftigt har gått isär.

Under första delen av 2023 så ser vi att kreditspreadar har kommit ihop något från höga nivåer vilket inneburit att värdena i viss mån kommit tillbaka. Men framför allt noterar vi att det för den långsiktiga investeraren finns värde i både ränta och i höga kreditspreadar vilket gör det mer intressant att investera i segmentet än på länge. Samtidigt är vår bedömning att vi har en fortsatt turbulent tid framför oss där både räntor och kreditspreadar förväntas fluktuera mycket. Särskilt utsatt just nu är fastighetssektorn som blivit klämd från två håll som en följd av de högre räntorna. Här ser vi högre räntekostnader i kombination med fallande värden på fastigheterna.

Sammanfattningsvis så är vi på lång sikt mer positiva än på väldigt länge till räntor i allmänhet och företagsobligationer i synnerhet. Vi vill dock tydliggöra att vi är inne i en period med stor osäkerhet vilket är ett dilemma på kort sikt men skapar goda möjligheter på lång sikt.

 

(%)

Q1

Q2

H1

Jämförelseindex

Räntekonsortiet

0,9

-0,1

0,8

0,6

Företagsobligationskonsortiet

2,1

0,2

2,3

1,6

Företagsobligationskonsortiet FRN

2,0

1,3

3,3

2,9

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2023-07-04