Ränterally

Det har varit ett mycket starkt år på kreditmarknaden där resultatet har förbättrats hela vägen fram till årets sista dag. Företagsobligationskonsortiet (FOK) slutar på en årsavkastning på 8,6 procent och Företagsobligationskonsortiet FRN (FOK FRN) slutar på 7,9. Räntekonsortiet som investerar i säkrare obligationer har avkastat 4,6 procent. Samtliga konsortier överträffar sina jämförelseindex.

Breda räntenedgångar

Det fjärde och sista kvartalet avslutade året med stora och breda räntenedgångar. Den amerikanska 10 årsräntan som var uppe och vände på runt 4,6% i oktober föll med 120 baspunkter för att sluta året på 3,4 %. Även i Europa och Sverige har räntor fallit på bred front.

Amerikansk 10-årig statsobligation

Amerikansk 10-årig statsobligation

Förändringen har framför allt varit driven av centralbankerna och förväntningar på dem. Med den amerikanska centralbanken i spetsen gör det stora flertalet bedömningen att det inte behövs fler räntehöjningar för att stävja inflationen. Marknaden drar slutsatsen att det i stället kommer levereras flera räntesänkningar under 2024.

Bilden är densamma i svenska räntemarknaden. Den 10 åriga swap-räntan slutade året på 2,36 procent vilket är 100 baspunkter under räntenivån två månader tidigare. Vår bedömning är att om prissättningen har gått för fort och att risken för bakslag med högre räntor åtminstone tillfälligt är relativt hög. Ur ett riskjusterat perspektiv är det inte lika attraktivt att vara lång duration när vi börjar 2024 som för bara några månader sedan.

Den svenska swap-räntekurvan

Den svenska swap-räntekurvan

Ökad riskaptit krympte kreditspreadar

I samband med att räntor föll brant kom också riskaptiten tillbaka med besked. Sjunkande kreditpremier ledde till en fortsatt återhämtning för kreditmarknaden i stort och fastighetsbolagen i synnerhet. Att sjunkande räntor gynnar fastighetsbolag med ansträngda balansräkningar är ingen hemlighet. Vår bedömning är att även här kan det ha gått lite för fort och att en vikande konjunktur riskerar att påminna investerarna om detta framgent. Med det sagt så är vi fortsatt långsiktigt positiva till både krediter generellt och fastighetskrediter.

Kreditspreadar på den amerikanska och europeiska marknaden (IG)

Kreditspreadar på den amerikanska och europeiska marknaden (IG)

Under hösten 2023 har vi förordat att förlänga durationen. Detta har man tex kunnat göra genom att skifta från FOK FRN till FOK. Efter den senaste ränterörelsen är vi inte lika övertygade om att det fortsatt skulle vara rätt tid för ett sådant skifte. En avslutande reflektion är att investera i kreditrisk bör vara en långsiktig strategisk placering där investeraren över tid tjänar riskpremier. Vår förvaltningsmodell bygger i stor utsträckning på detta. Från tid till annan så kan marknadsvärden variera betydligt. Det blir extra tydligt under perioder med större osäkerhet som vi nu befinner oss i.

 

(%)

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Jämförelseindex

Räntekonsortiet

0,9

-0,1

1,4

2,5

4,6

4,4

Företagsobligationskonsortiet

2,1

0,2

1,7

4,6

8,6

7,0

Företagsobligationskonsortiet FRN

2,0

1,3

2,5

2,1

7,9

6,4

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2024-01-03