Stark slutspurt

Börsåret 2023 avslutades med en stark slutspurt vilket lyfte årsavkastningarna till mycket goda nivåer. Året inleddes också starkt men kom sedan av sig redan i mars i takt med tilltagande osäkerhet kring inflationsutveckling och konjunkturutsikter. Under våren och fram till och med hösten trendade börsen nedåt trots att bolagen i stort levde upp till resultatförväntningarna.

Stark slutspurt på börsåret 2023

Stärkt av förhoppningar att centralbankerna har nått vägs ände med räntehöjningar för den här gången, avslutade Stockholmsbörsen årets sista kvartal med en uppgång på drygt 14 procent vilket innebar att börsens breda index noterade en ökning på 18,8 procent för helåret. Storbolagsindexet OMXS 30 stängde året med en sammantagen uppgång på 17,3 procent. Många ekonomer räknar nu med att flera centralbanker kommer att påbörja en cykel av räntesänkningar under 2024. Särskilt småbolag har gynnats av förväntningar på sänkta räntor och indexet Carnegie Small Cap var en vinnare under fjärde kvartalet då det stärktes drygt 18 procent. Småbolagen har dock haft det tuffare tidigare under året och för hela 2023 stannade uppgången på 14,7 procent. Utsikterna om ett mildare ränteklimat har även gett bränsle till en formidabel uppgång för fastighetssektorn under årets sista kvartal (mer om det i kvartalstexten för fastighetsmarknaden).

Under året har börsutvecklingen främst drivits av makrofaktorer som i olika grad har påverkat sektorer och enskilda bolag. Framför allt har förväntningar på styrräntor och inflation varit en ständigt återkommande faktor som, såväl på upp- som på nedsidan, har haft en påtaglig effekt på börssentimentet. Fastighetsbolag har i flera fall brottats med pressad finansiering och många tillväxtbolag har värderats ned på grund av ökade avkastningskrav. Banksektorn har däremot varit en vinnare på ränteuppgången då bankerna har kunnat kassera in rekordartade räntenetton. Emellertid drabbades även de svenska bankernas värdering av den bankkris som seglade upp under våren i ett antal amerikanska nischbanker samt den schweiziska banken Credit Suisse. Därutöver har synen på bankaktier även straffats för sina exponeringar mot utlåning till fastighetsbolag. Vi noterar dock att bankerna inte har rapporterat några betydande ökningar av sina kreditförluster.

Svag krona gav extra skjuts åt exporterande bolag

En annan väsentlig faktor har varit den svaga kronan som i stor utsträckning har bidragit till de större exportbolagens, främst inom industrisektorn, starka resultattillväxt under året. Många exporterande industribolag har även kunnat höja sina priser avsevärt vilket har kompenserat för att volymtillväxten har börjat avta under andra halvåret. Desto sämre har den svaga kronan varit för bolag med stor andel import och särskilt i de fall man riktar sig till det inhemska konsumentledet som ju har tyngts av hög inflation och höjda boräntor.

Stockholmsbörsen 2023

Teknikrally i USA

I ett globalt perspektiv blev tekniktunga Nasdaq i USA förra årets vinnarbörs med en uppgång på 43 procent, till stor del drivet av de aktier som går under benämningen The Magnificent Seven – det vill säga aktierna Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla[1]. En bidragande orsak har varit ökade förhoppningar om stark långsiktig vinsttillväxt relaterat till AI vilket till exempel har fått techbolaget Nvidias aktie att gå upp med 239 procent under 2023. Även Alphabet och Microsoft har gjort betydande satsningar inom AI. Sammanvägt är The Magnificent Seven upp runt 107 procent för året. För indexet S&P 500 stannade årets uppgång på drygt 24 procent.

Det breda europeiska indexet STOXX Europe 600 är upp 15,8 procent sedan årsskiftet. Bland de asiatiska börserna är japanska NIKKEI upp 28,1 procent över året samtidigt som kinesiska CSI 300 har backat 11,4 procent. Den kinesiska börsen avslutade årets kräftgång med ett tapp på nästan 7 procent under det fjärde kvartalet.

Konjunkturen i fokus för 2024

Inför börsåret 2024 bedömer vi att fokus i första hand kommer att vara inriktat på hur kraftig avmattning i konjunkturen som ligger framför oss, det vill säga blir det en mjuk eller hård landning. Även om marknaden redan har diskonterat ett antal räntesänkningar för innevarande år så kommer naturligtvis även utfall av inflationsdata och centralbanksbeslut att vara fortsatt högintressanta för aktiemarknaderna.

För de cykliska bolag som rapporterar orderingång som Atlas Copco, Alfa Laval, Sandvik med flera, indikerar de senaste två årens organiska tillväxt i orderingång att tillväxttakten på kvartalsbasis stadigt har avtagit från tvåsiffriga tal under 2021 till låga ensiffriga tal eller noll under 2023. Frågan är i vilken utsträckning det är en återgång till mera normala leveranstider efter covid och i vilken omfattning det är en underliggande avmattning av efterfrågan. Givet den starka börsutvecklingen under slutet av 2023 bedömer vi att marknaden i nuläget åsätter störst sannolikhet för att vi får en beskedlig avmattning och en mjuklandning av konjunkturen 2024. Vi bedömer dock att riskerna återfinns främst på nedsidan sett i relation till ett mjuklandningsscenario.

Bolag som under 2023 kunde räkna hem betydande vinster baserat på den svaga kronan kommer sannolikt inte att ha samma medvind 2024. Särskilt gentemot den amerikanska dollarn har kronan stärkts betydligt under slutet av förra året. Det omvända gäller naturligtvis för bolag med till största delen intäkter i svenska kronor och stora inköpskostnader i utländsk valuta.

Kursrallyt under november och december har inte drivits av uppreviderade vinstförväntningar utan det är värderingsmultiplarna som har kommit upp. Det som har hänt är att avkastningskravet väntas komma ned vilket ökar värdet på framtida vinster i kassaflödesvärderingar. Vår bedömning är att börsen har gått från en värderingsrabatt på cirka tio procent relativt sitt historiska snitt till att nu vara neutralt värderad gentemot snittet. Som alltid är det dock betydande skillnader för hur bolag respektive sektorer värderas relativt sina historiska snittnivåer. Kortsiktigt bedömer vi att det finns en risk att börsen har stigit i för snabb takt i slutet av 2023 och att det kan komma en rekyl om till exempel förväntansbilden beträffande räntesänkningar kommer på skam. I vår långsiktiga vy bedömer vi emellertid att värderingarna ändock ger utrymme för en god aktieavkastning under de kommande åren.

(%)

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

jämförelseindex

Spiran

2,1

8,0

-6,6

13,0

16,6

17,4

Aktieindexkonsortiet

2,3

9,0

-5,6

12,8

18,5

18,6

Aktieindexkonsortiet Äpplet

0,6

2,4

-4,9

13,1

11,2

18,4

Aktieindexkonsortiet Utland

4,8

14,0

-2,7

2,8

18,9

18,2

[1] NASDAQ överträffades av några få mindre börser i Emerging Markets (bl a Karachi och Laos)

Kontaktperson

Johan Eliæson
Kunder och strategi
Skicka e-post till Johan
Telefon: 08-700 06 61

Sidan senast uppdaterad: 2024-01-03