Exempel på ekonomisk text 2016

Det här är ett exempel på ett gammalt prov för översättare. Exemplet syftar endast till att ge en bild av auktorisationsprovet för översättare. Genom att titta igenom bland annat den här texten förstår du om dina kunskaper och färdigheter räcker för att kunna få godkänt. Facit till provet finns inte.

Texten är hämtad från auktorisationsprovet för översättare den 21 september 2016.
Från svenska.

Vad är internprissättning?

Internprissättning är de priser och andra villkor som avtalas mellan närstående företag vid gränsöverskridande transaktioner. I enlighet med den s.k. armlängdsprincipen ska dessa priser och villkor överensstämma med vad oberoende företag skulle ha avtalat.

Vad innebär internprissättning?

Med internprissättning avses de priser som avtalas mellan närstående företag vid gränsöverskridande transaktioner. I Sverige används även det engelska uttrycket ”transfer pricing”, eller bara ”TP” som är den vedertagna förkortningen.

Internpriserna har stor betydelse både för företag och för skattemyndigheter eftersom de påverkar intäkter och kostnader och därmed det beskattningsbara resultatet hos företagen i de stater där verksamheten bedrivs. Området internprissättning har fått allt större uppmärksamhet under de senaste decennierna, i takt med att företagens verksamhet blir mer och mer gränsöverskridande. Det finns uppskattningar att nära 80 procent av världshandeln idag sker mellan företag i intressegemenskap.

Internprissättning baseras på armlängdsprincipen

Det internationellt vedertagna synsättet på vad armlängdsprincipen innebär är att priser och andra villkor vid gränsöverskridande koncerninterna transaktioner ska överensstämma med de priser och villkor som skulle ha avtalats i motsvarande situation mellan oberoende företag. I svensk intern rätt kommer armlängdsprincipen till uttryck i den s.k. korrigeringsregeln. Armlängdsprincipen är en internationellt etablerad princip som införlivats i många staters interna rätt. Eftersom internprissättning handlar om just prissättning vid gränsöverskridande transaktioner kan flera staters lagstiftning vara tillämplig på en transaktion. För att inkomsterna inte ska bli dubbelbeskattade är det viktigt att staterna har en samstämmig syn på armlängdsprincipen och dess innebörd.

Källa

Rättslig vägledning, Skatteverket

Sök till auktorisationsprovet som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare (translator) är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till auktorisationsprovet som översättare

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16