Exempel på juridisk text 2016

Det här är ett exempel på ett gammalt prov för översättare. Exemplet syftar endast till att ge en bild av auktorisationsprovet för översättare. Genom att titta igenom bland annat den här texten förstår du om dina kunskaper och färdigheter räcker för att kunna få godkänt. Facit till provet finns inte.

Texten är hämtad från auktorisationsprovet för översättare den 21 september 2016.
Från svenska.

Ur Licensavtal för programvaran Palabra

[…]
2. LICENSOBJEKTET OCH OMFATTNING

2.1 Avtalet omfattar licensiering av Palabra programvara med de funktioner, gränssnitt och övriga egenskaper som anges i produktbeskrivningen (Bilaga 1).

2.2 Prodicta upplåter härmed till kunden en licens att nyttja Palabra inom och för sin verksamhet för den period och det totala antalet Användare som anges i tabellen i punkt 1.

2.3 Kunden får inte utan Prodictas skriftliga godkännande:

a) nyttja programvaran för annat ändamål än vad avtalet uttryckligen tillåter,

b) under respektive avtalsår låta fler än det överenskomna antalet användare nyttja programvaran,

c) vidareöverlåta eller vidareupplåta licensen eller programvaran och inte heller låta tredje part nyttja licensen eller programvaran, eller

d) kopiera programvaran för andra ändamål än installation hos överenskommet antal användare samt för att framställa ett för verksamheten nödvändigt antal säkerhetskopior.

3. ERSÄTTNING OCH BETALNING

Licensavgiften för det överenskomna antalet användare och avtalsår uppgår till 6 000 kronor exklusive mervärdesskatt. Kunden åtar sig att betala licensavgiften inom 30 dagar från mottagande av faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

4. LEVERANS OCH INSTALLATION

4.1 Prodicta åtar sig att snarast möjligt efter avtalets ingående leverera programvaran via e-post till av kunden utsedd kontaktperson.

4.2 Leverans ska anses ha skett när Prodicta avsänt programvaran till av kunden angiven kontaktperson, varvid risken för programvaran övergår på kunden.

4.3 Prodicta åtar sig att i skälig omfattning bistå kunden vid installation av programvaran.

En eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol med Skaraborgs Tingsrätt som första instans.

Källa

Språkkonsulternas licensavtal för programvaran Ordkorren.

Sök till auktorisationsprovet som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare (translator) är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till auktorisationsprovet som översättare

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16