Exempel på juridisk text 2017

Det här är ett exempel på ett gammalt prov för översättare. Exemplet syftar endast till att ge en bild av auktorisationsprovet för översättare. Genom att titta igenom bland annat den här texten förstår du om dina kunskaper och färdigheter räcker för att kunna få godkänt. Facit till provet finns inte.

Texten är hämtad från auktorisationsprovet för översättare den 20 september 2017.
Från svenska.

(Kursiv text ska inte översättas)

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM
Mål nr 753–756-16 meddelad i Stockholm den 27 december 2016

KLAGANDE
Höganäs kommun
263 82 Höganäs

MOTPART
AA
Ombud: BB

(Översätt texten nedan:)

Överklagat avgörande

Kammarrätten i Göteborgs dom den 21 januari 2016 i mål nr 139–142-16

Saken

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens och förvaltningsrättens domar och fastställer Höganäs kommuns beslut.

Bakgrund

AA är beviljad personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hon ansökte hos Höganäs kommun om ekonomisk ersättning för assistanskostnader för januari, juni, juli och september 2015. För januari beviljades hon ersättning med drygt 27 000 kr mot yrkade 35 000 kr och för övriga månader beviljades hon ersättning med 247 kr per timme i enlighet med kommunens riktlinjer om ersättning som utgår när endast utförda timmar redovisas. Som skäl för besluten angavs att det saknades underlag som styrkte de faktiska kostnaderna upp till yrkat belopp. AA överklagade besluten till förvaltningsrätten och yrkade ersättning med 284 kr per timme, vilket motsvarade schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och anförde bl.a. följande.

Ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt LSS lämnas till skäliga kostnader. Någon i lag angiven summa eller något rekommenderat schablonbelopp finns inte för sådan ersättning. AA har valt att anlita en assistansanordnare för att få assistansen utförd och för detta betalar hon samma ersättning per timme som regeringen har fastställt som schablonbelopp för den statliga assistansersättningen. Denna ersättning utgör därmed den faktiska kostnaden för AAs personliga assistans. Eftersom kostnaden inte överstiger schablonbeloppet och det inte framkommit något som talar för en annan bedömning får den anses skälig. Det saknar då betydelse att AA inte har lämnat något underlag för att bedöma anordnarens kostnader.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och avslog överklagandet. […]

Källa

Utdrag ur dom från Högsta förvaltningsdomstolen Länk till annan webbplats.

Sök till auktorisationsprovet som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare (translator) är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till auktorisationsprovet som översättare

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-16