Exempel på juridisk text 2018

Det här är ett exempel på ett gammalt prov för översättare. Exemplet syftar endast till att ge en bild av auktorisationsprovet för översättare. Genom att titta igenom bland annat den här texten förstår du om dina kunskaper och färdigheter räcker för att kunna få godkänt. Facit till provet finns inte.

Texten är hämtad från auktorisationsprovet för översättare den 18 september 2018.

Föreläggande att upphöra med verksamheten

[…]

Finansinspektionens bedömning

I ärendet är utrett att Borås tingsrätt den 18 maj 2015 i mål nr B 2809-12 har dömt A till fängelse för grovt bokföringsbrott vid två tillfällen under tiden 2009-01-01–2010-12-31 och beslutat om näringsförbud under en tid av tre år.

På grund av att A dömts för detta brott och ålagts näringsförbud finner Finansinspektionen att det är utrett att han gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet. Detta innebär att A inte uppfyller kraven i 3 § första stycket Lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Detta innebär även att A inte uppfyller kraven på insikt, erfarenhet och lämplighet som ställs på den som är ansvarig för betaltjänstverksamheten enligt 2 kap. 3 § 5 Lagen (2010:751) om betaltjänster.

Att A drev verksamhet i hemlandet och att han inte visste att han var tvungen att betala vinstskatt även i Sverige och att han inte längre har några skulder till staten, föranleder inte någon annan bedömning. A ska därför föreläggas att upphöra med verksamheten både som finansiellt institut och registrerad betaltjänstleverantör.

För att allmänhetens förtroende för det finansiella systemet inte ska rubbas är det viktigt att beslutet ska gälla omedelbart. Att A därutöver varken upphört med den registreringspliktiga eller tillståndspliktiga verksamheten, trots att han har dömts till näringsförbud, medför att Finansinspektionen anser att föreläggandena ska förenas med vite. Ett vitesbelopp ska fastställas till ett belopp som kan antas förmå personen att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Finansinspektionen bedömer att ett vite om 50 000 kr per påbörjad kalendermånad är ändamålsenligt.

Källa

Föreläggande om att upphöra med verksamheten, valutaväxling hos Finansinspektionen Länk till annan webbplats.

Sök till auktorisationsprovet som översättare

Auktorisationsprovet är ett yrkesprov. Att vara en auktoriserad översättare (translator) är ett bevis på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket.

Ansökan till auktorisationsprovet som översättare

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-13