Kunskapskrav för delprov 1 - auktorisationsprovet för översättare

Här får du som planerar att genomföra auktorisationsprovet för översättare en bra översikt av kunskapskraven i de två delmomenten realia och läsförståelse. Du får även lästips.

Dokumentinformation

Publiceringsdatum: 2019-12-17

Avsändare: Rättsavdelningen

 

1 Realia

Detta delmoment går ut på att pröva provdeltagaren teoretiska kunskaper inom samhällsorientering, juridik och yrkeskompetens. Momentet fokuserar på kunskaper inom kompetensområdena ämneskompetens och yrkeskompetens. Nedan följer en specifikation av underområden och aktuella kunskapskrav inom respektive område.

1.1 Samhällsorientering

Ämnesområdet samhällsorientering berör kunskaper om hur det svenska samhället fungerar i stort. Provdeltagaren ska känna till de grundläggande demokratiska institutioner som styr Sverige och den offentliga förvaltningen. Vidare ska provdeltagaren ha övergripande kunskaper om socialförsäkringsområdet, utbildningssystemet och migrationsfrågor.

Ämneskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Demokratiska institutioner och offentlig förvaltning

Känna till och förstå

Provdeltagaren har god allmänbildning om de demokratiska institutionerna samt den offentliga förvaltningen. Exempelvis demokrati, central, regional och lokal förvaltning, offentlighetsprincipen, folkbokföring.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Socialförsäkring

Känna till och förstå

Provdeltagaren har god allmänbildning om den svenska socialförsäkringen.Exempelvis föräldraförsäkring, barnbidrag, sjukförsäkring.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Utbildning

Känna till och förstå

Provdeltagaren har god allmänbildning om det svenska utbildningssystemet.Exempelvis förskola, barnomsorg, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kompletterande utbildning, högskola, universitet.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Migration

Känna till och förstå

Provdeltagaren har god allmänbildning om de svenska förhållandena samt vanligt förekommande terminologi i migrationsärenden.Exempelvis asylprocessen, uppehållstillstånd, medborgarskap.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

1.2 Juridik

Ämnesområdet juridik berör grundläggande kunskaper om hur det svenska rättsväsendet fungerar. Provdeltagaren ska känna till de begrepp och institutioner som utgör det svenska rättssamhället genom att vara insatt i de rättsregler som gäller för den enskilde och för samhället i stort.

Ämneskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Rättssystem

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet samt kunskaper i informationssökning och terminologihantering inom juridik.

Delprov 1:kunskap om svenskt rättssystem genom flervalsuppgifter.

Rättsväsende

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska myndigheter som ansvarar för rättssäkerhet. Exempelvis polis, åklagare, domstolar och kriminalvården.

Delprov 1:Kunskaper om svenskt rättsväsende genom flervalsuppgifter.

Civilrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska civilrättsliga områden som är vanligt förekommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis handlingar gällande familje- och avtalsrätt.

Delprov 1:kunskaper om svensk civilrätt genom flervalsuppgifter.

Förvaltningsrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska förvaltningsrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare.Exempelvis migrations- och biståndsärenden, omhändertaganden.

Delprov 1:kunskaper om svensk förvaltningsrätt genom flervalsuppgifter.

Straffrätt

Känna till och förstå

Provdeltagaren har grundläggande kunskaper om de svenska straffrättsliga områden som är vanligt förkommande i uppdrag för en auktoriserad översättare. Exempelvis domar vid stöld och narkotikabrott.

Delprov 1:kunskaper om svensk straffrätt genom flervalsuppgifter.

1.3 Yrkeskunskaper och yrkesetik

Ämnesområdet yrkeskunskap omfattar djupgående kunskaper om de lagar, bestämmelser och etiska riktlinjer som reglerar översättarens verksamhet i Sverige. I ämnesområdet ingår även sådana kunskaper som är centrala för en auktoriserad översättare, däribland legalisering och bestyrkanden av olika handlingar. Provdeltagaren ska känna till, förstå och tillämpa dessa regler för att kunna bevara allmänhetens förtroende för den auktoriserade översättarens opartiskhet, oberoende ställning, tystnadsplikt och yrkesskicklighet.

Yrkeskompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Realia

Tillämpa

Provdeltagaren har goda yrkeskunskaper generellt och vet hur det fungerar med bestyrkanden, legalisering, apostille, och typiska ambassadärenden. Provdeltagaren är förtrogen med hur översättningar ska levereras för att tjäna kundens syfte. Provdeltagaren har djupgående kunskaper om god translatorssed och de lagar och bestämmelser som reglerar en auktoriserad översättares verksamhet i Sverige.

Delprov 1: kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

Etik

Tillämpa

Provdeltagaren är kunnig i yrkesetik och de rättsliga regler som gäller för den auktoriserade översättarens verksamhet, har kunskap om översättarens skyldigheter och rättigheter enligt svensk lag. Provdeltagaren ska känna till vilka krav som ställs på säker hantering av dokument och de regler som gäller för tystnadsplikt och sekretess.

Delprov 1:kunskap om svenska förhållanden genom flervalsuppgifter.

1.4 Lästips för realia

1.4.1 Samhällsorientering

  • Samhällsguiden (senaste upplagan), Norstedts juridik

  • Samhällskunskap för tolkar, Brittmari Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland (framför allt kap 1 och 2).

  • Aktuella webbplatser t.ex. Arbetsförmedlingen.se, Försäkringskassan.se, Migrationsverket.se, Riksdagen.se.

1.4.2 Juridik

  • Juridik för tolkar, Brittmari Ulvås Mårtensson & Jennie Fors, Läroverket i Småland

1.4.3 Yrkeskunskap och yrkesetik

Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare

Kammarkollegiets translatorsföreskrifter

God translatorssed

Länsstyrelsen Stockholm

UD legalisering

2 Läsförståelse

Läsförståelsemomentet prövar provdeltagarens förmåga att ta till sig innehållet i texter skrivna på svenska. Detta färdighetsmoment går ut på att mäta en specifik del av den språkliga kompetensen. En generell förmåga att förstå och tolka text är en förutsättning för att kunna producera en översättning utan semantisk förlust. Auktoriserade översättare översätter antingen till eller från svenska vilket innebär att en god läsförståelse i svenska är relevant för alla auktoriserade översättare oavsett språkriktning.

Under provet är det provdeltagarens uppgift att läsa texten och välja ut det svarsförslag som med stöd av texten bäst besvarar frågan. Ibland går det att klart se att ett av svarsförslagen är rätt och att de andra är fel. Ibland verkar flera svar mer eller mindre rimliga. Då måste provdeltagaren, genom att jämföra de olika svarsförslagen, välja ut det som bäst besvarar frågan. Provdeltagaren ska lösa uppgifterna med ledning av den information som ges i respektive text.

Innehållet i de texter som ingår i provmomentet har inte någon koppling till översättningsyrket utan kan behandla olika områden. Momentet prövar generella färdigheter i läsförståelse i svenska. Exempel på texttyper: text av utredande karaktär, rapport, artikel.

Språklig kompetens

Nivå

Kunskapskrav

Testning

Läsförståelse svenska

C2*

Provdeltagaren ska kunna förstå och kritiskt tolka praktiskt taget alla slag av skrivet språk. Provdeltagaren ska kunna förstå ett brett spektrum av långa komplicerade texter och förstå stilnyanser samt implicita och explicita betydelser.

Delprov 1: läsförståelse i svenska genom flervalsuppgifter till två olika texter.

* Nivå C2 i den globala skalan för språkfärdighet i ett främmande språk motsvarar en avancerad språkanvändare enligt den europeiska referensramen, GERS.

3 Teknisk kompetens

Datorn är översättarens främsta arbetsverktyg. Det är en av anledningarna till att deltagaren genomför delprovet i sin egen dator. Teknisk kompetens är också ett centralt kompetensområde för hela provet. Under delprov 1 kommer provdeltagaren att genomföra provet i en digital provplattform. I god tid innan provet får provdeltagaren inloggningsuppgifter till plattformen och information för att kunna förbereda sig på bästa sätt. Provdeltagaren behöver ha grundläggande datorfärdigheter och vara väl förberedd tekniskt för att uppnå kravet inom detta kompetensområde.

Teknisk kompetens

Nivå

Kunskapskrav (miniminivå för auktorisation)

2.1.1.

Grundläggande färdigheter

Provdeltagaren har grundläggande datorfärdigheter som gör det möjligt att, i den egna datorn, leverera svar på provuppgifter i en digital provplattform enligt givna instruktioner.

Gå till innehållsförteckning