Anvisningar för revisorer

En intäktsredovisning ska granskas av revisorn och ett skriftligt yttrande över granskningen ska bifogas med redovisningen. Här beskriver vi vad granskningen innebär och hur den ska utföras.

En intäktsredovisning ska, enligt 23 § i lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier, granskas av revisorn om ett parti eller en sidoorganisation enligt stadgarna eller revisionslagen (1999:1079) är skyldig att utse en revisor. Revisorn ska kontrollera om intäkterna i partiets intäktsredovisning är upprättade enligt 3-22 §§ i lagen om insyn i finansiering av partier. Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen som partiet eller sidoorganisationen ska bifoga till intäktsredovisningen.

Hur ska en intäktsredovisning upprättas enligt lagen om insyn i finansiering av partier?

Av 3-22 §§ framgår bl.a. vad en intäktsredovisning ska innehålla och hur intäkterna ska redovisas. Vi erbjuder en e-tjänst där partierna lämnar sin intäktsredovisning. Den är anpassad utifrån bestämmelserna i 3-22 §§.

En intäktsredovisning ska innehålla alla de medel som har kommit in till verksamheten och information om varifrån medlen kommer. Det framgår av 3 § i lagen om insyn i finansiering av partier.

Av 11 § i lagen om insyn i finansiering av partier framgår vad en intäktsredovisning ska innehålla. Det framgår också att om partiet eller sidoorganisationen har bestämmande inflytande över ett bolag eller har en stiftelse knuten till sig så ska de även redovisa insamlingar av kontanter och bidrag som kommit in till den verksamheten. I vår e-tjänst går dessa olika verksamheter under samlingsnamnet närstående verksamheter. Närmare förklaring av närstående verksamheter hittar du här

Intäkter från insamlingar, lotterier och bidrag har särskilda regler för hur de ska redovisas. Bidrag ska till exempel redovisas olika beroende på storleken på bidraget och vem bidraget kommer ifrån. De här särskilda reglerna för redovisning framgår av 14-22 §§ i lagen om insyn i finansiering av partier. Läs gärna mer om vad en intäktsredovisning ska innehålla här

Hur ska granskningen genomföras?

Om revisorn är en kvalificerad revisor, det vill säga en av Revisorsinspektionen godkänd eller auktoriserad revisor, ska granskningen utföras enligt standard för näraliggande tjänster, SNT 4400.

Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen som partiet eller sidoorganisationen ska bifoga till intäktsredovisningen. Som stöd har vi på Kammarkollegiet tagit fram en mall som följer intäktredovisningens poster.

Mallen är utformad så att varje post i intäktsredovisningen ska kommenteras. Om inga avvikelser iakttas noteras ”inga avvikande iakttagelser att rapportera” på varje fråga. Noteras avvikelser ska dessa beskrivas i rapporten.

Mall för revisors granskning av intäktsredovisning Word, 33 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 33 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-24