Anvisningar för revisorer enligt lagen från 2018

En intäktsredovisning ska granskas av revisorn om ett parti eller en sidoorganisation enligt stadgarna eller revisionslagen (1999:1079) är skyldig att utse en revisor.

Granskningen ska avse om intäktsredovisningen är upprättad i enlighet med 3-22 §§ lagen om insyn i finansiering av partier och vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn ska lämna ett skriftligt yttrande över granskningen som ska fogas till intäktsredovisningen.

Anvisningar till revisorer för granskning enligt lag (2018:90)PDF

Om vår uppgift

För att motverka korruption, öka transparens och för att allmänheten ska kunna ta del av hur politiker och politiska partier finansierar sin verksamhet har riksdagen fattat beslut om en utökning i lagen om insyn i partiers finansiering.

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen för insyn i partiers finansiering ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-17