Parti i en region eller kommun och era sidoorganisationer

Om du företräder ett parti som deltagit i val, har mandat i region eller kommun med partistöd så ska du redovisa verksamhetens intäkter. Det gäller även partiernas sidoorganisationer. Du ska redovisa senast den 1 juli, efter ett avslutat år.

Om partiet bedriver verksamhet i flera olika ideella föreningar så ska var och en av föreningarna redovisa för sig.

Partier som deltar i val men inte kommer in i regionfullmäktige (landsting) eller kommunfullmäktige behöver bara redovisa intäkter för valåret.

Räkna ut om du behöver redovisa

Du ska redovisa intäkter som överstiger ett halvt prisbasbelopp 2018 efter att de här intäkterna har räknats bort:

  • intäkter från offentligt stöd
  • medlemsavgifter, om avgiften har beslutats i behörig ordning enligt föreningens stadgar och uppgår till högst 0,01 prisbasbelopp per medlem och år
  • interna bidrag som kommer från ideella föreningar inom partiet eller inom sidoorganisationer till partier.

Om summan av intäkterna överstiger ett halvt prisbasbelopp efter att du dragit av ovanstående intäkter, då ska du redovisa samtliga intäkter (se nästa rubrik). Om summan understiger ett halvt prisbasbelopp då ska du inte redovisa.

Det här ska du redovisa

När du räknat ut att intäkterna överstiger ett halvt prisbasbelopp då ska du göra en intäktsredovisning.

Du ska redovisa de här intäkterna i sin helhet:

  • intäkter från offentligt stöd
  • medlemsavgifter
  • intäkter från försäljning och lotteri
  • intäkter från insamling av kontanter
  • bidrag från enskilda (privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och andra sammanslutningar samt stiftelser och fonder)
  • övriga intäkter.

Observera att eftersom den nya utökade lagen trädde i kraft 1 april 2018 behöver du bara redovisa intäkter som kommit verksamheten till godo under perioden 1 april – 31 december för det första året.

Redovisa intäkter

Förbud mot anonyma bidrag

Det är förbjudet att ta emot anonyma bidrag som överstiger prisbasbeloppet 0,05. Om du tar emot ett anonymt bidrag ska du betala tillbaka det till givaren och om det inte går ska du föra över beloppet till Kammarkollegiet.

Mer om förbud mot anonyma bidrag

Återbetalning av anonyma bidrag

Sanktionsavgifter

Om du inte lämnar in redovisningen i tid eller lämnar in felaktiga uppgifter kan det bli aktuellt med sanktioner.

Sanktionsavgifter vid insyn i partiers finansiering

Anvisningar för revisorer

Du som är revisor för ett politiskt parti ska skicka in ett skriftligt yttrande för att intyga att du genomfört granskningen och bekräfta att den är upprättad enligt lagen om insyn i partiers finansiering.

Anvisningar för revisorer enligt lagen från 2018

Ta del intäktsredovisningar enligt lagen från 2014

Sedan 2014 har partier i riksdagen och Europaparlamentet redovisat sina intäkter till oss. Redovisningarna är tillgängliga för alla och du kan hämta ut dem.

Hämta ut redovisade intäkter

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Insyn i hur politiska partier finansierar sin verksamhet

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-04-15