Utfärda resegaranti

Arbetar du på bank, ett försäkringsbolag eller ett kreditmarknadsbolag och ska utfärda en resegaranti? Då ska du följa de här anvisningarna och använda våra mallar.

Betalningsutfästelsens utformning

Alla som bedriver reseverksamhet ska ha en garanti gällande tills vidare som täcker det månadsvisa ekonomiska ansvaret mot resenärerna under åtminstone sex månader av det kommande året. Om denna garanti inte räcker under årets samtliga månader, till exempel under högsäsong, ska den kompletteras med tidsbegränsade garantier.

Betalningsutfästelsen ska vara formulerad ordagrant enligt vår mall för att kunna godkännas. Det finns två olika mallar, en för betalningsutfästelser som gäller tills vidare och en för betalningsutfästelser som gäller för en begränsad period.

Betalningsutfästelsen ska ha kommit in till oss senast det datum som står i beslutet. För att underlätta återlämning bör betalningsutfästelsen innehålla en returadress.

Mall för utformning av säkerhet som gäller tills vidarePDF

Mall för utformning av tidsbegränsad säkerhetPDF

Fullmakt och registreringsbevis

Garantiutfärdaren ska till betalningsutfästelsen bifoga sitt registreringsbevis och eventuell fullmakt för dem som har undertecknat betalningsutfästelsen. Vi kan bara godkänna säkerheter som är undertecknade av behöriga firmatecknare.

Utbyte – övertagandeklausul

Resenärer kan ansöka om ersättning inom tre månader från att det stått klart att resan inte fullgjorts. Vid utbyte av betalningsutfästelse bör därför den nya betalningsutfästelsen innehålla en övertagandeklausul. Genom klausulen övertar den nya betalningsutfästelsen det ansvar som den tidigare hade. Den tidigare betalningsutfästelsen kan därför lämnas tillbaka i samband med bytet. Om den nya betalningsutfästelsen inte innehåller någon övertagandeklausul, behåller vi den tidigare i tre månader. I mallarna står hur övertagandeklausulen ska vara formulerad.

Uppsägning av betalningsutfästelser

Garantiutfärdare har alltid rätt att säga upp betalningsutfästelser. Uppsägning ska göras skriftligen.

Om uppsägningen sker i samband med att reseaktören upphör med den garantipliktiga reseverksamheten kan uppsägningen skickas in till oss tidigast en månad innan de sista resenärerna kommer hem.

Återlämning av betalningsutfästelse

Normalt ligger en betalningsutfästelse kvar i tre månader hos oss på Kammakollegiet efter det att reseverksamheten har upphört, eftersom resenärerna kan ansöka om ersättning under den tiden. Tidsbegränsade säkerheter kan lämnas tillbaka efter en månad, om vi inte har fått någon information om att reseverksamheten har ställts in eller avbrutits.

Utbetalning

Resenärer ska ansöka skriftligt hos Kammarkollegiet om de har krav på ersättning. Kammarkollegiet beslutar om ersättning ska betalas ut och begär sedan utbetalning från garantiutfärdaren.

Garantiutfärdaren ska betala ersättning till den som kollegiet anvisar. Utbetalning ska ske när Kammarkollegiet begär det.

Vår uppgift med resegaranti

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Resegarantier

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-02-28