Statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer

Ansökningsperioden för det statliga lånet är avslutad. Under perioden 10 februari till 1 mars 2021 hade du som arrangör eller återförsäljare av paketresor möjlighet att ansöka om ett statligt lån, ett researrangörslån, för att betala igen skulder till dina resenärer.

Avisering om upplupen ränta för beviljat lån

I början på januari 2022 kommer du som har blivit beviljad statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer att få en avisering om upplupen ränta för lånet. Aviseringen kommer att komma via den e-postadress som du angav i ansökan.

Inbetalning av upplupen ränta på låneskuld

Vill du betala den upplupna räntan för 2021 gör du det senast den 31 januari 2022. Du betalar in till Kammarkollegiets bankkonto 5052-5781.

Du som låntagare kan, enligt lånevillkoren, välja att inte betala räntan. Den upplupna räntan kommer då att läggas till din låneskuld (kapitaliseras). Du betalar då istället den upplupna räntan på förfallodagen för lånet.

Nytt statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer för inställda ombokningsresor

Under perioden 2 augusti till 31 augusti 2021 har du som arrangör eller återförsäljare av paketresor möjlighet att ansöka om ett nytt statligt lån. Lånet är till för att betala igen skulder till dina paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor.

Läs mer om det nya statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer för inställda ombokningsresor

Ansökningsperioden avslutades den 1 mars 2021. Har du frågor om din ansökan skicka e-post till reselan@kammarkollegiet.se

Förordning om statligt lån

Handläggning, kontroll och uppföljning av statligt lån

Ta reda på hur vi hanterar ansökan, handläggningen, kontrollen och uppföljningen av det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer.

Handläggning, kontroll och uppföljning av statligt lån

Beviljade researrangörslån

Vem beviljas ett lån?

Det här är tre grundläggande kriterier för att ett företag beviljas ett lån:

  • Företaget arrangerar paketresor och/eller är återförsäljare av paketresor till arrangörer med säte utanför EES.
  • Företaget har inte fullt ut betalat tillbaka till resenärer för paketresor* som skulle ha påbörjats eller har avbrutits under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021. Paketresorna ska ha bokats före 31 oktober 2020.
  • Företaget hade ordnat med resegaranti vid tidpunkten för de resor som lånet avser.

* Läs mer om paketreselagen hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem beviljas inte ett lån?

Ett företag beviljas inget lån om:

  • Företaget var i ekonomisk svårighet 31 december 2019 och/eller hade betalningskrav från Europeiska kommissionen.
  • Företaget är i likvidation, konkurs eller företagsrekonstruktion i samband med ansökan av det här statliga lånet eller i samband med att du får utbetalning av lånet.

Läs mer om definitionen ekonomisk svårighet hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storlek på lånet

Om företaget du företräder beviljas lån kan lånet maximalt motsvara den skuld ditt företag har till paketresenärer på grund av att resor ställts in, avbeställts eller avbrutits under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021.

Det finns begränsningar vi tar hänsyn till när vi avgör möjlig storlek på lån. Möjlig summa att låna kan begränsas om:

  • Skulderna till resenärer överstiger 25 % av den totala omsättningen för 2019, alternativt
  • Skulderna till resenärer överstiger dubbla lönekostnader för 2019.
  • Företaget har tidigare tagit emot statligt stöd.

Om ditt företag har skulder till resenärer som överstiger 25 % av den totala omsättningen för 2019 alternativt den dubbla lönekostnaden för 2019 kan lånet maximalt uppgå till 8 miljoner kronor över det högsta av beloppen.

Dessutom, om de medel vi kan fördela på lånen inte räcker för att tillgodose samtliga låneansökningar kommer vi att sätta ner lånebeloppet till en och samma procentsats för alla aktörer.

Läs förordningen om vilka begränsningarna är, se 12-13 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storleken på lånet påverkas av andra statliga stöd

Om lånet ditt företag ansökt om överstiger 25 % av den totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnaderna för 2019, påverkas överstigande del (maximalt 8 miljoner kronor) av vilka eventuella andra statliga stöd som ditt företag har beviljats*. Om ditt företag tidigare har beviljats statligt stöd, ska den summan räkas av från den summa som ditt företag kan beviljas i lån.

*Statliga stöd som påverkar möjligt lånebelopp är beviljat hyresstöd, omsättningsstöd och omställningsstöd.

Researrangörslånet kan även påverka företagets möjlighet till andra statliga stöd framöver.

Maxgräns

Det finns en maxgräns för vad ditt företag får beviljas i statligt stöd. Idag är den nivån 8 miljoner kronor och beslutad av Europeiska kommissionen. Den del av lånet som överstiger 25 % av totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnaderna för 2019, räknas till den summa som totalt får uppgå till 8 miljoner kronor.

Lån som understiger 25 % av totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnaderna för 2019 påverkas inte av den här bedömningen.

Löptid, ränta och amortering

Ditt företag bestämmer själv om lånet ska löpa på 3 eller 6 år. Räntan på lånet är fast för hela låneperioden. Lån har 1 % ränta per år, förutom lån till stora företag som får 2 % ränta per år när den valda löptiden är 6 år. Räntan kan betalas först vid löptidens slut. Vid utgången av respektive år kommer vi att avisera ut periodens upplupna ränta och aktuell kapitalskuld. Om betalning av den upplupna räntan inte görs av företaget efter avisering läggs den på den totala kapitalskulden.

Lånet ska amorteras när företaget får återbetalning för sina eventuella fordringar från underleverantörer för aktuella paketresor. Företaget ansvarar själva för att betala in amortering. I övrigt ska hela beloppet betalas tillbaka vid löptidens slut eller tidigare när företaget själv önskar.

Kontakta oss om det statliga lånet

Har du frågor om det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer? Kontakta oss via e-post: reselan@kammarkollegiet.se

Personuppgifter
Återkoppling via