Statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer

Under perioden 10 februari till 1 mars 2021 hade du som arrangör eller återförsäljare av paketresor möjlighet att ansöka om ett statligt lån, ett researrangörslån, för att betala igen skulder till dina resenärer.

Ansökan

Ansökningsperioden är nu avslutad. Sista ansökningsdag var 1 mars 2021.

Du som har skickat in en ansökan kan skicka in eventuella kompletteringar till e-postadressen reselan@kammarkollegiet.se

Vår handläggning av ansökningarna påbörjas direkt efter att ansökningstiden är slut för att kunna börja betala ut beviljade lån redan under mars 2021.

Vilka dokument behöver du bifoga ansökan?

Observera! Säkerställ att dina dokument inte innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter om sekretess när du förbereder dem.

1. Ett samlat underlag med aktuella resenärskulder för paketresor som, avbrutits eller ställts in under perioden 1 mars 2020 - 31 januari 2021 (bokat innan 31 oktober 2020) där full återbetalning inte gjorts. Följande uppgifter ska minst framgå per bokning i underlaget:

 • Bokningsnummer och eller kundnummer
 • Bokningsdag
 • Avresedag
 • Kvarvarande skuld vid tidpunkten för ansökan

I underlaget ska en totalsummering framgå. Vi önskar helst få in underlag i excel-format. Om ditt företag inte har möjlighet att ta fram listor ur boknings-, ekonomisystem eller motsvarande kan du använda vår mall och bifoga ansökan.

Resenärskulder, exempelmall i excelExcel

2. Årsredovisning för 2019 för företag med kalenderår som räkenskapsår (enskilda firmor ska bifoga deklarationen för 2019, NE-bilagan).

3. Resultaträkning för perioden 2019-01-01-2019-12-31 och Balansräkning per 2019-12-31 för företag med annat räkenskapsår än kalenderår.

4. Senaste beslutade årsredovisning (enskilda firmor ska bifoga senaste deklaration, NE-bilagan).

5. Underlag från företagets ekonomisystem som verifierar totala lönekostnader för 2019, inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för researrangören men avlönas som underleverantörer.

6. Beslut om tidigare erhållna statsstöd (omställningsstöd, omsättningsstöd och hyresstöd).

Observera! Behörig firmatecknare måste intyga och signera uppgifterna i ansökan med en giltig e-legitimation.

Vem kan beviljas ett lån?

Det här är tre grundläggande kriterier för att ditt företag ska kunna beviljas lånet:

 • Företaget arrangerar paketresor och/eller är återförsäljare av paketresor till arrangörer med säte utanför EES.
 • Företaget har inte fullt ut betalat tillbaka till resenärer för paketresor* som skulle ha påbörjats eller har avbrutits under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021. Paketresorna ska ha bokats före 31 oktober 2020.
 • Företaget hade ordnat med resegaranti vid tidpunkten för de resor som lånet avser.

* Läs mer om paketreselagen hos Konsumentverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad räknas som paketresa?

En paketresa ska bestå av minst två av följande punkter:

 • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
 • Inkvartering*, till exempel hotell eller vandrarhem.
 • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • Turisttjänst**, till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang.

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Som paketresa räknas både färdiga paketresor som du marknadsför och skräddarsydda paket utifrån kundens önskemål.

Även om resenären köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att resenärens personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att bokningarna sker inom 24 timmar.

*Om du exempelvis säljer resor på nattåg med sovkupé räknas det som enbart en passagerartransport om syftet med resan endast är att resenären ska transportera sig från en plats till en annan. Om syftet däremot är en upplevelseresa räknas det som både en passagerartransport och inkvartering.

**Exempelvis räknas inte frukost eller bastu på ett hotell som en turisttjänst utan de ingår som delar av inkvarteringen.

Vem kan inte beviljas ett lån?

Ditt företag kan inte beviljas lån om:

 • Företaget var i ekonomisk svårighet 31 december 2019 och/eller hade betalningskrav från Europeiska kommissionen.
 • Företaget är i likvidation, konkurs eller företagsrekonstruktion i samband med ansökan av det här statliga lånet eller i samband med att du får utbetalning av lånet.

Läs mer om definitionen ekonomisk svårighet hos Skatteverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storlek på lånet

Om företaget du företräder beviljas lån kan lånet maximalt motsvara den skuld ditt företag har till paketresenärer på grund av att resor ställts in, avbeställts eller avbrutits under perioden 1 mars 2020–31 januari 2021.

När du ansöker om lånet måste du redovisa dina skulder till resenärerna.

Det finns begränsningar vi tar hänsyn till när vi avgör möjlig storlek på lån. Möjlig summa att låna kan begränsas om:

 • Skulderna till resenärer överstiger 25 % av den totala omsättningen för 2019, alternativt
 • Skulderna till resenärer överstiger dubbla lönekostnader för 2019.
 • Företaget har tidigare tagit emot statligt stöd.

Om ditt företag har skulder till resenärer som överstiger 25 % av den totala omsättningen för 2019 alternativt den dubbla lönekostnaden för 2019 kan lånet maximalt uppgå till 8 miljoner kronor över det högsta av beloppen.

Dessutom, om de medel vi kan fördela på lånen inte räcker för att tillgodose samtliga låneansökningar kommer vi att sätta ner lånebeloppet till en och samma procentsats för alla aktörer.

Läs förordningen om vilka begränsningarna är, se 12-13 §§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storleken på lånet påverkas av andra statliga stöd

Om lånet ditt företag ansöker om överstiger 25 % av den totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnaderna för 2019, påverkas överstigande del (maximalt 8 miljoner kronor) av vilka eventuella andra statliga stöd som ditt företag har beviljats*. Om ditt företag tidigare har beviljats statligt stöd, ska den summan räkas av från den summa som ditt företag kan beviljas i lån.

*Statliga stöd som påverkar möjligt lånebelopp är beviljat hyresstöd, omsättningsstöd och omställningsstöd.

Researrangörslånet kan även påverka företagets möjlighet till andra statliga stöd framöver.

Maxgräns

Det finns en maxgräns för vad ditt företag får beviljas i statligt stöd. Idag är den nivån 8 miljoner kronor och beslutad av Europeiska kommissionen. Den del av lånet som överstiger 25 % av totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnaderna för 2019, räknas till den summa som totalt får uppgå till 8 miljoner kronor.

Lån som understiger 25 % av totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnaderna för 2019 påverkas inte av den här bedömningen.

Löptid, ränta och amortering

Ditt företag bestämmer själv om lånet ska löpa på 3 eller 6 år. Räntan på lånet är fast för hela låneperioden. Lån har 1 % ränta per år, förutom lån till stora företag som får 2 % ränta per år när den valda löptiden är 6 år. Räntan kan betalas först vid löptidens slut. Vid utgången av respektive år kommer vi att avisera ut periodens upplupna ränta och aktuell kapitalskuld. Om betalning av den upplupna räntan inte görs av företaget efter avisering läggs den på den totala kapitalskulden.

Lånet ska amorteras när företaget får återbetalning för sina eventuella fordringar från underleverantörer för aktuella paketresor. Företaget ansvarar själva för att betala in amortering. I övrigt ska hela beloppet betalas tillbaka vid löptidens slut eller tidigare när företaget själv önskar.

Kontakta oss om det statliga lånet

Har du frågor om det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer? Kontakta oss via e-post: reselan@kammarkollegiet.se

Läs förordningen innan du påbörjar din ansökan

Förordning om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handläggning, kontroll och uppföljning av statligt lån

Ta reda på vad som händer efter att du skickat in din ansökan

Privatpersoner kan inte söka lån

Privatpersoner som väntar på en återbetalning från en reseaktör kan inte söka lån. Privatperson kan heller inte påverka processen hos en enskild reseaktör genom att ta kontakt med oss på Kammarkollegiet.

Personuppgifter
Återkoppling via