Statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer för inställda ombokningsresor

Ansökningsperioden för det statliga lånet är avslutad. Under perioden 2 augusti till 31 augusti 2021 hade du som arrangör eller återförsäljare av paketresor möjlighet att ansöka om ett statligt lån. Lånet är till för att betala igen skulder till dina paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor.

Avisering om upplupen ränta för beviljat lån

I början på januari 2022 kommer du som har blivit beviljad statligt lån för återbetalning av skulder till resenärer för inställda ombokningsresor att få en avisering om upplupen ränta för lånet. Aviseringen kommer att komma via den e-postadress som du angav i ansökan.

Inbetalning av upplupen ränta på låneskuld

Vill du betala den upplupna räntan för 2021 gör du det senast den 31 januari 2022. Du betalar in till Kammarkollegiets bankkonto 5052-5781.

Du som låntagare kan, enligt lånevillkoren, välja att inte betala räntan. Den upplupna räntan kommer då att läggas till din låneskuld (kapitaliseras). Du betalar då istället den upplupna räntan på förfallodagen för lånet.

Vid frågor eller eventuella kompletteringar

Kontakta oss via e-post: reselan@kammarkollegiet.se eller

Telefon: 054-22 12 00 (fråga efter handläggare för researrangörslån)

Vår handläggning av ansökningarna påbörjas direkt efter att ansökningstiden är slut för att kunna börja betala ut beviljade lån redan under september 2021.

Vad är lånet till för?

Detta researrangörslån är till för att researrangörer av paketresor ska kunna återbetala skulder till resenärerna för inställda eller avbeställda ombokningsresor. Lånet får inte användas till något annat än att återbetala resenärerna för ombokningsresor.

Vilka resor kan du söka lån för?

Lånet grundar sig på avbeställda eller inställda ombokningsresor där det finns en befintlig skuld till resenär. En ombokningsresa ska vara planerad att påbörjas i perioden februari 2021 till september 2021 men vara inställd eller avbeställd innan 1 augusti 2021. Ombokningsresan ska vara kopplad till en ombokad/ framflyttad ursprungsresa som var planerad att utföras under perioden mars 2020 till januari 2021.

Vilka dokument behöver du bifoga ansökan?

Observera! Säkerställ att dina dokument inte innehåller känsliga personuppgifter eller uppgifter om sekretess när du förbereder dem.

1. Ett samlat underlag med befintliga resenärsskulder vid ansökningstillfället för ombokade paketresor, ombokningsresor, som ställts in eller avbeställts och där full återbetalning inte har gjorts vid ansökningstillfället. Följande uppgifter ska minst framgå per bokning i underlaget:

 • Bokningsnummer och eller kundnummer för ombokningsresan
 • Avresedatum för den ursprungliga paketresan (planerad avresedag måste vara i perioden 2020-03-01 - 2021-01-31)
 • Avresedag för ombokningsresan (planerad avresedag måste vara i perioden 2021-02-01 - 2021-09-30)
 • Datum när ombokningsresan avbeställts eller ställts in (senast 2021-08-01)
 • Kvarvarande skuld vid tidpunkten för ansökan

I underlaget ska en totalsummering framgå. Vi önskar få in underlag i excel-format. Om ditt företag inte har möjlighet att ta fram listor ur boknings-, ekonomisystem eller motsvarande kan du använda vår mall och bifoga ansökan.

Resenärsskulder ombokningsresor, exempelmall i excel Excel, 16 kB. (Excel, 16 kB)

2. Årsredovisning för 2019 för företag med kalenderår som räkenskapsår (enskilda firmor ska bifoga deklarationen för 2019, NE-bilagan).

3. Resultaträkning för perioden 2019-01-01-2019-12-31 och Balansräkning per 2019-12-31 för företag med annat räkenskapsår än kalenderår.

4. Senaste beslutade årsredovisning (enskilda firmor ska bifoga senaste deklaration, NE-bilagan).

5. Underlag från företagets ekonomisystem som verifierar totala lönekostnader för 2019, inklusive sociala avgifter och kostnader för personal som arbetar för researrangören men avlönas som underleverantörer.

6. Beslut om tidigare erhållna statsstöd:

 • hyresstöd under 2020-2021,
 • sjöfartsstöd,
 • omställningsstöd
 • stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter.
 • tidigare beviljat researrangörslån

Observera! Behörig firmatecknare måste intyga och signera uppgifterna i ansökan med en giltig e-legitimation.

Vem kan beviljas ett lån?

Det här är tre grundläggande kriterier för att ditt företag ska kunna beviljas lånet:

 • Företaget arrangerar paketresor och/eller är återförsäljare av paketresor till arrangörer med säte utanför EES.
 • Företaget har inte fullt ut betalat tillbaka resenärer för inställda paketresor* som avser ombokningsresor.
  • Förutsättningar för att en ombokningsresa ska omfattas av lånet:
   • Ursprungsresan skulle ha ägt rum under perioden 1 mars 2020-31 januari 2021.
   • Ombokningsresan (som ersatt ursprungsresan) skulle äga rum i perioden 1 februari 2021-30 september 2021.
   • Ombokningsresan har ställts in innan den 1 augusti 2021.
 • Företaget hade ordnat med resegaranti vid tidpunkten för de resor som lånet avser.

* Läs mer om paketreselagen hos Konsumentverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad räknas som paketresa?

En paketresa ska bestå av minst två av följande punkter:

 • Passagerartransport, till exempel flyg, tåg, buss eller båt.
 • Inkvartering*, till exempel hotell eller vandrarhem.
 • Hyrbil eller -motorcykel som kräver körkort med behörigheten A.
 • Turisttjänst**, till exempel spa, matlagningskurs eller biljett till ett evenemang.

En paketresa behöver alltså inte innehålla en transport utan kan bestå av enbart hotell med biljett till en konsert. En flygbiljett och hyrbil utan boende räknas även det som en paketresa, om resan pågår längre tid än 24 timmar.

Som paketresa räknas både färdiga paketresor som du marknadsför och skräddarsydda paket utifrån kundens önskemål.

Även om resenären köper av arrangörer med olika webbplatser kan det ibland räknas som en paketresa. Det gäller bland annat förutsatt att resenärens personuppgifter och betaluppgifter förs över från den första webbplatsen till den andra webbplatsen och att bokningarna sker inom 24 timmar.

*Om du exempelvis säljer resor på nattåg med sovkupé räknas det som enbart en passagerartransport om syftet med resan endast är att resenären ska transportera sig från en plats till en annan. Om syftet däremot är en upplevelseresa räknas det som både en passagerartransport och inkvartering.

**Exempelvis räknas inte frukost eller bastu på ett hotell som en turisttjänst utan de ingår som delar av inkvarteringen.

Vem kan inte beviljas ett lån?

Ditt företag kan inte beviljas lån om:

 • Företaget var i ekonomisk svårighet 31 december 2019 och/eller hade betalningskrav från Europeiska kommissionen.
 • Företaget är i likvidation, konkurs eller företagsrekonstruktion i samband med tidpunkten för beslut av detta statliga lån eller i samband med att du får utbetalning av lånet.

Läs mer på Skatteverkets webbplats om Statligt stöd får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storlek på lånet

Om företaget du företräder beviljas lån kan lånet maximalt motsvara skulden ditt företag har till paketresenärer för avbeställda eller inställda ombokningsresor vid ansökningstillfället.

När du ansöker om lånet måste du redovisa dina resenärsskulder.

Eventuella begränsningar i lånebelopp

Det finns även begränsningar vi tar hänsyn till när vi avgör möjlig storlek på lån som innebär att beviljad lånesumma kan understiga befintliga resenärsskulder för aktuella ombokningsresor:

 • om ansökt lånebelopp inklusive ränta och tidigare researrangörslån inklusive ränta*, överstiger gränsbeloppet, det vill säga det högsta av 25 % av den totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnader för 2019 gäller följande:
  • överstigande del kan maximalt uppgå till 18 miljoner kronor ytterligare.
   • utrymmet om 18 miljoner kronor ytterligare minskas med vissa erhållna statliga stöd som företaget fått under pandemin.

* Med detta menar vi det aktuella researrangörslånet, inklusive ränta, av tidigare beviljat researrangörslån enligt Förordningen (2021:57) om statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.

Om de medel vi kan fördela på lånen inte räcker för att tillgodose samtliga låneansökningar kommer vi att sätta ner lånebeloppet till en och samma procentsats för alla aktörer.

Läs förordningen om vilka begränsningarna är, se 12-13 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gränsbelopp, ett exempel

Här följer ett exempel på hur gränsbeloppet beräknas.

Ett företag har under 2019 en omsättning på 12 miljoner och en lönekostnad på 1 miljon.

 • 25 % av den totala omsättningen för 2019 blir 3 miljoner kronor
 • dubbla lönekostnader för 2019 blir 2 miljoner kronor

Gränsbeloppet blir (det högsta av antingen 25 % av den totala omsättningen för 2019 eller dubbla lönekostnader för 2019) i denna situation 3 miljoner kronor.

Maxgräns för statligt stöd för företag

Det finns en maxgräns för vad ditt företag får beviljas i vissa statliga stöd kopplat till pandemin. Idag är den nivån 18 miljoner kronor och beslutad av Europeiska kommissionen och rör följande stöd:

 • hyresstöd under 2020-2021,
 • sjöfartsstöd,
 • omställningsstöd samt
 • stöd för att säkerställa tillgång till ambulansflygtransporter.

Den del av researrangörslånet som eventuellt överstiger gränsbeloppet påverkar det utrymmet.

Lån som (tillsammans med tidigare beviljade researrangörslån och räntor) understiger gränsbeloppet påverkar inte utrymmet.

Om ditt företag ansöker om researrangörslån, som tillsammans med eventuellt tidigare beviljat researrangörslån, överstiger gränsbeloppet kan den överstigande delen av lånet komma att påverka andra vissa tillfälliga statliga stöd kopplade till pandemin utifrån utrymmet om 18 miljoner kronor (ej permitteringsstöd (stöd vid korttidsarbete).

Löptid, ränta och amortering

Ditt företag bestämmer själv om lånet ska löpa på 3 eller 6 år. Räntan på lånet är fast för hela låneperioden. Lån har 1,01 % ränta per år, förutom lån till stora företag som får 2,01 % ränta per år när den valda löptiden är 6 år. Räntan kan betalas först vid löptidens slut. Vid utgången av respektive år kommer vi att avisera ut periodens upplupna ränta och aktuell kapitalskuld. Om betalning av den upplupna räntan inte görs av företaget efter avisering läggs den på den totala kapitalskulden.

Lånet ska amorteras när företaget får återbetalning för sina eventuella fordringar från underleverantörer för aktuella paketresor. Företaget ansvarar själva för att betala in amortering. I övrigt ska hela beloppet betalas tillbaka vid löptidens slut eller tidigare när företaget själv önskar.

Kontakta oss om det statliga lånet

Har du frågor om det statliga lånet för återbetalning av skulder till resenärer? Kontakta oss via e-post: reselan@kammarkollegiet.se

Läs förordningen innan du påbörjar din ansökan

Förordning om statligt lån för betalning av skulder för vissa avbeställda eller inställda paketresor till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggning, kontroll och uppföljning av statligt lån för inställda ombokningsresor

Ta reda på vad som händer efter att du skickat in din ansökan

Privatpersoner kan inte söka lån

Privatpersoner som väntar på en återbetalning från en reseaktör kan inte söka lån. Privatperson kan heller inte påverka processen hos en enskild reseaktör genom att ta kontakt med oss på Kammarkollegiet.

Personuppgifter
Återkoppling via