Frågor och svar om säkerhetshöjande åtgärder

Här hittar du vanliga frågor och svar om säkerhetshöjande åtgärder.

Frågor om ansökan, ansökningsförfarandet och handläggning

Varför måste Kammarkollegiet veta var vår lokal finns?

Kammarkollegiet måste veta det för att vi ska kunna göra en riktig bedömning av behovet och den upplevda hotbilden men också för att polismyndigheten ska kunna skriva sitt yttrande. Om polismyndigheten inte redan vet om er upplevda hotbild får de ju veta det nu och då är det även viktigt att polisen får veta var ni har er lokal.

Sedan ska Kammarkollegiet följa upp hur beviljade bidrag har använts. I ungefär 10 procent av de beviljade ansökningarna gör Kammarkollegiet besök på plats.

Om jag skickar in en ansökan till Kammarkollegiet, kan då vem som helst begära att få se den?

En ansökan som har skickats till Kammarkollegiet kan begäras ut. Det sker alltid en sekretessprövning med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 18:8 innan vi lämnar ut något. Utifrån den maskerar Kammarkollegiet viss information. Om den som begärt ut handlingen inte är nöjd med Kammarkollegiets sekretessbedömning kan denne vända sig till domstol och få saken prövad.

Varför vill ni ha referenser i ansökan?

Referenserna kan styrka er upplevda hotbild och även bekräfta att ni lever upp till demokrativillkoret.

Jag tycker ansökningsblanketten är jättelång, måste allt fyllas i och måste alla bilagor skickas med?

Ja alla frågor ska besvaras men alla bilagor behöver inte skickas med. På checklistan som finns på sista sidan i ansökan står det vilka bilagor som är obligatoriska. Har ni redan skickat in bilagan i en tidigare ansökan och den inte har förändrats sedan den skickades in behöver ni inte posta den igen. Då räcker det med att ni hänvisar till det diarienummer er förra ansökan hade då bilagan skickades in.

Vad händer om jag inte har fyllt i allt eller inte skickat med alla bilagor?

Om något saknas kommer Kammarkollegiet att begära en komplettering. Om kompletteringen inte skickas till Kammarkollegiet i tid så avslutas ansökan.

Varför måste jag skicka med en kopia av firmatecknarens ID-kort?

Kammarkollegiet måste veta vem som är firmatecknare och att det är firmatecknaren som har skrivit under handlingarna.

Kan jag mejla in vår ansökan?

Det går bra att mejla in det mesta materialet. Men dokument som ska signeras (sista sidan i ansökan) och de bilagor som ska vara vidimerade måste postas med vanlig post.

Hur lång är handläggningstiden för min ansökan?

Man får räkna med att handläggningstiden i vart fall är åtta veckor.

Frågor om bidraget

Vi äger inte lokalen vi använder, kan vi få bidrag ändå?

Ja det kan ni. Kom bara ihåg att bifoga det intyg som fastighetsägaren ska signera där denne intygar att ni får genomföra åtgärden.

Ibland händer det att vi anordnar aktiviteter utanför vår ordinarie lokal, kan vi få bidrag för dessa då?

Det är för fysiska åtgärder som är kopplade till den lokal där ni har er verksamhet som man kan beviljas bidrag för. Men det finns ett undantag som gäller bevakning i form av väktare. Om ni ska anordna en tillställning (kanske föreläsning, årsmöte eller barnkollo) på en plats utanför era ordinarie lokaler. Och om ni bedömer att ni behöver hyra in väktare för att arrangemanget ska vara säkert nog för att kunna genomföras. Då kan ni ansöka om bidrag för att köpa den bevakningstjänsten.

Kan jag söka bidrag för att gå en säkerhetsutbildning?

Nej men Kammarkollegiet har tagit fram en webbaserad säkerhetsutbildning. Utbildningen är gratis för de som blir beviljade att gå den.

Vi skulle behöva installera ett inbrottslarm som kostar en viss summa varje månad, kan vi söka bidrag för det?

Man kan absolut söka och få bidrag för installation av ett inbrottslarm. Man kan få medel för kostnaden av de fysiska komponenterna och installationen av dessa. Man kan däremot inte få för abonnemangskostnader. Dessa är driftskostnader och bedöms inte omfattas av statsbidraget. Det är därför viktigt att organisationen tänker igenom så att man har råd med driften av en åtgärd innan man söker statsbidrag för installationen.

Vi hade redan installerat ett inbrottslarm när jag hörde talas om bidraget. Kan jag söka bidraget i efterhand?

Ja men åtgärden får inte ha genomförts mer än sex månader innan Kammarkollegiet har fått er ansökan.

Får jag installera åtgärderna innan beslut är fattat?

Ja, men om ansökan inte beviljas måste ni betala för åtgärderna själva.

Frågor om polisanmälningar

Vi har inte gjort några polisanmälningar, kan vi inte få något bidrag då?

Ni kan beviljas bidrag även om ni inte gjort några polisanmälningar. Kammarkollegiet uppmanar ändå alla organisationer att alltid anmäla till polisen om ni är utsatt för brott. Om ni inte har anmält till polisen är det viktigt att ni kan styrka den upplevda hotbilden på annat sätt. Det kan till exempel ske genom att bifoga fotografier på skadegörelse/klotter, skärm dumpar från sociala medier, kopior på hotfulla brev eller länkar till nyhetsrapportering.

Sedan ska Kammarkollegiet följa upp hur beviljade bidrag har använts. I ungefär 10 procent av de beviljade ansökningarna gör Kammarkollegiet besök på plats.

Varför är det så viktigt att vi polisanmäler det som händer, utredningen läggs ju ändå ned?

Det är oerhört viktigt att polisen får kännedom om vad ni har blivit utsatta för. Kanske blir just eran anmälan, med de uppgifter som ni kan lämna, den helt avgörande pusselbiten för att de ska kunna lösa flera brott som samma gärningsperson har begått. En anmälan som polisen lägger ner kan när som helst öppnas upp igen. Dessutom är det viktigt att Brottsförebyggande rådets statistik över hatbrott blir så korrekt som möjligt.

Läs mer på polisens webbplats om vad som händer när man polisanmäler ett brott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-07-06