Villkor statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder 2021 (gäller från och med 2021-06-16)

Påverkas din organisation, ditt trossamfund eller ideella förening av rädsla för våld, hot eller trakasserier? I våra villkor kan du ta reda på om ni kan få statsbidrag för att höja säkerheten i lokalen där ni bedriver verksamheten.

Observera! Dessa villkor börjar att gälla 2021-06-16 och gäller från och med ansökningsperioden 1 juli - 15 september 2021 och framåt. Ändringen i villkoren gäller köp av bevakningstjänst och finns under punkt 1.3 För vad kan statsbidrag beviljas?

Dokumentinformation

Typ av dokument: Villkor för statsbidrag
Publiceringsdatum: 2021-03-17
Avsändare: Försäkringsavdelningen
Antal sidor vid utskrift: 5

1 Allmänna villkor

Läs nedanstående information innan du börjar fylla i ansökningsblanketten.

1.1 Vad är ändamålet med statsbidraget?

Statsbidraget ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer i det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier.

1.2 Vem kan söka statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder?

1) Trossamfund enligt 3 § förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

2) Registrerat trossamfund genom lag (1998:1593) om trossamfund

3) Ideella föreningar

4) Stiftelser

1.3 För vad kan statsbidrag beviljas?

1) Skydd av byggnader, lokaler eller andra anläggningar som uteslutande används för organisationens verksamhet.

2) Bevakning av sådana byggnader och andra anläggningar som avses i punkt 1, i form av personella resurser eller tekniska lösningar.

När en organisation söker statsbidrag för bevakning är det organisationens ansvar att säkerställa att de inte bryter mot Lag (1974:191) om bevakningsföretag, Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m, FAP 573-1 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal eller annat regelverk som är förenligt med bevakning.

Om sökande tänker anlita en annan organisation för att utföra bevakningen, ska den anlitade organisationen vara auktoriserad i enlighet med lag (1974:191). Den som söker statsbidrag har att visa för Kammarkollegiet att organisationen som ska utföra bevakningen är auktoriserad.

Om sökande tänker använda den egna organisationens personal för bevakning av den egna organisationens egendom och lokaler, ska det tydligt gå att utläsa den beräknade kostnaden i organisationens budget (vid ansökan) och i bokföringen (vid redovisning av beviljat bidrag). Den sökande har att visa för Kammarkollegiet att personalkostnaden enbart är förenad med bevakning och inte några andra arbetsuppgifter.

1.4 Vilka krav ställs på de organisationer som ansöker om bidraget?

För registrerade trossamfund, ideella föreningar och stiftelser ställs följande krav:

1) Att man i sin verksamhet bidrar till att främja mänskliga rättigheter och värna om demokratin.

2) Att organisationen är självständig och saknar vinstsyfte.

3) Att man i sin verksamhet respekterar demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

4) För ideella föreningar krävs att föreningen är demokratiskt uppbyggd, det vill säga att medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka.

5) Att man bedriver sin verksamhet i Sverige.

6) Att organisationens verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld eller trakasserier som har samband med hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet, eller att organisationens arbete mot rasism eller liknande former av fientlighet genererar rädslan för hot/våld/trakasserier.

7) För stiftelser krävs också att de inte är statliga, kommunala eller kontrolleras av ett företag eller har som ändamål att främja en enskild familj/släkt.

8) För att beviljas statsbidrag får inte den sökande organisationen vara restförd hos Kronofogdemyndigheten eller föremål för mål/domar som står i strid med de värderingar som ligger till grund för bidraget*

9) Att organisationen inte står inför rekonstruktion, likvidation eller konkurs*

10) Styrelsemedlemmar eller personer i ledande ställning i den sökande organisationen får inte agera på ett sätt som står i strid med de värderingar som ligger till grund för bidraget*

*Detta krav gäller även för Trossamfund enligt 3§ förordning 1999:974 om statsbidrag till trossamfund

1.5 Hur stort belopp kan man söka?

En organisation kan beviljas statsbidrag en gång per ansökningsperiod. Bidrag kan beviljas med max 700 000 kronor per organisation och ansökningsperiod. Statsbidrag kan beviljas en gång per fysisk åtgärd. Med fysisk åtgärd avses till exempel en specifik dörr eller ett visst fönsterparti som i sig förbättrar säkerheten i byggnaden.

1.6 Kan man beviljas bidrag för driftskostnader?

Driftskostnad (såsom abonnemangskostnad) för en säkerhetshöjande åtgärd omfattas inte av statsbidraget eftersom den inte bedöms vara en sådan säkerhetshöjande åtgärd som avses i förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder.

Bidrag ges ej till finansiering av leasad egendom.

2 Sökande förbinder sig även till det här

Att man under minst fyra år från det att bidraget betalats ut slutligt använder de säkerhetshöjande åtgärder som bidraget avser enligt de villkor som beslutades när bidraget beviljades. Och att man under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte överlåter den eller de byggnader, lokaler eller anläggningar som bidraget avser till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller med andra villkor än de villkor som beslutades när villkoret beviljades.

Om ansökan avser åtgärd i byggnader, lokaler eller andra anläggningar ägs av någon annan än den sökande, får bidrag lämnas endast om ägaren förbinder sig att under åtgärdernas ekonomiska livslängd inte ta ut högre ersättning för nyttjandet av byggnaden, lokalerna eller anläggningarna på grund av den standardförbättring som åtgärderna medfört till den del de finansierats med bidrag.

3 Om din organisation beviljas statsbidrag gäller också de här villkoren

1) Den som beviljats statsbidrag ska senast vid den tidpunkt som angetts i beslutet till Kammarkollegiet lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och vad de använts till.

2) Bidragstagaren ska också, om möjligt, redovisa vilka resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till de ändamål som bidraget har beviljats för.

3) En revisor ska granska om den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande. Revisorns yttrande över granskningen ska bifogas redovisningen. Om bidraget överstiger 5 prisbasbelopp, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

4) Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Kammarkollegiet lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

3.1 Vad händer om redovisningen inte skickas in?

Om en organisations redovisning inte har inkommit till Kammarkollegiet, eller inte uppfyller uppställda krav, i enlighet med vad som anges i avsnitt tre (3) i de allmänna villkoren kan inte en ny ansökan beviljas.

4 Vad innebär det att vara en demokratiskt uppbyggd organisation?

För att beviljas statsbidrag krävs att den sökande organisationen är demokratiskt uppbyggd. Detta innebär att organisationen har enskilda medlemmar som alla har möjlighet att vara med och påverka verksamheten, och att man också i organisationen respekterar demokratins idéer. För ideella föreningar krävs att den leds av en styrelse som är framröstad och vald av medlemmar, och att denna styrelse sköter föreningen för samtliga medlemmars räkning.

För att vara en demokratiskt uppbyggd organisation krävs också att verksamheten inte strider mot demokratins idéer, vilket innebär att organisationen ska verka för jämställdhet, och arbeta aktivt för att motverka alla typer av diskriminering.

Gå till innehållsförteckning