Vad händer härnäst för kommuner och regioner som vill söka stöd?

Det har kommit in ett antal frågor från kommuner och regioner som vill söka bidrag för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi.
I väntan på att delegationen för kommunal ekonomi i balans är på plats den 1 november så har vi ställt några av era frågor till Kammarkollegiets projektledare Ingrid Magnusson.

Ingrid Magnusson, projektledare i Delegationen för kommunal ekonomi.

Ingrid Magnusson, projektledare i Delegationen för kommunal ekonomi.

Vad kan vi förbereda redan nu?

Svar: Delegationen påbörjar sitt arbete den första november och den 17 november ska de ha fattat beslut om villkoren för ansökningarna. Fram till dess finns det vissa underlag ni kan förbereda redan nu.

Börja med att beskriva era åtgärder som ni vill söka bidrag för och gör en kalkyl på kostnaderna för dessa.

Kan två organisationer ansöka tillsammans?

Svar: Även om det idag förekommer samarbete mellan olika kommuner och regioner så kan ni inte ansöka tillsammans. Enbart de kommuner och regioner som uppfyller kriterierna och har en negativ soliditet kan ansöka om bidrag.

Men även om de som vill ansöka gemensamt uppfyller kriterierna så måste de göra separata ansökningar för sina specifika åtgärder.

Kan pengarna ta slut?

Fråga: Det totala beloppet avsatt för bidrag är 750 miljoner kronor, och det finns ingen begränsning för belopp i varje enskild ansökan. Så finns det då inte en risk att pengarna tar slut innan alla hunnit ansöka?

Svar: Nej, Delegationen kommer att starta bedömningsprocessen först när alla ansökningar har kommit in. Då kan vi se det totala ansökta beloppet och göra prioriteringar utifrån vilka kommuner och regioner som har störst behov.

Hur lång är handläggningstiden?

Svar: Vi kommer att ha möjlighet att ge mer information om hur beredningen av ansökningarna går efter den 17 november, då Delegationen har påbörjat sitt arbete. Ansökningarna kan vara olika omfattande att gå igenom och därför kommer det troligen att ta olika lång tid innan besluten kommer.

Men när beslutet väl är fattat kan pengarna rekvireras direkt i en e-tjänst på samma webbsidor som ni ansökte ifrån.

Vad finns det för krav på del- och slutrapportering?

Svar: Det är en bedömning som kommer att göras från fall till fall. För samtliga kommer det att vara krav på slutrapportering, och i de fall det kommer krävas delrapportering så framgår det i respektive beslut.

Slutredovisningen kommer behöva beskriva hur åtgärderna utförts och den totala kostnaden. Om det blir beslutat om en delredovisning så handlar det oftast om att redovisa hur åtgärderna går framåt.

Vad händer om beräkningarna blev fel?

Svar: Redan i ansökan ska det tydligt beskrivas vad åtgärderna förväntas leda till både till slutredovisningen och på längre sikt.

Om Delegationen bedömer att ansökan behöver kompletteras eller justeras finns möjlighet att göra det tillsammans med handläggare innan beslutet fattas. När beslutet väl är fattat kan det inte överklagas.

Ni kan alltid pausa ansökningsprocessen i e-tjänsten, och skicka frågor till oss under tiden.

Vilka skäl kan finnas för krav på återbetalning?

Svar:

  • Om man inte varit uppriktig i ansökan.
  • Pengarna har inte nyttjats fullt ut så man får betala tillbaka överskottet.
  • Pengarna har inte gått till de åtgärder ni sökt för.
  • Åtgärderna har inte genomförts.
  • Villkoren i beslutet har inte följts.

Vart vänder vi oss om vi vill ställa frågor?

Via formuläret Kontakta oss nedan.

Sidan senast uppdaterad: 2022-03-04