Redovisning av hur statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder har använts

Du som är behörig företrädare för en organisation som fått statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder ska redovisa hur medlen har använts. På den här sidan hittar du information om hur du gör. Här hittar du också alla dokument du behöver för att kunna lämna in din redovisning.

När ska jag redovisa?

Datum för när din redovisning ska vara oss till handa hittar du i beslutet som du fick av oss.

Vad ska redovisningen innehålla?

Du ska skicka in en slutrapport till oss i form av en beskrivande text (Del 1) samt ett ekonomiskt underlag (Del 2).

Checklista på de underlag som ska skickas in tillsammans med redovisningen Word, 38.6 kB. (Word, 38.6 kB)

Del 1 av redovisningen

De här punkterna ska du svara på i den beskrivande texten:

  1. Vad avsågs statsbidraget att användas till?
  2. Vilket resultat bedömer du som bidragsmottagare att åtgärderna har lett till?
  3. Hur har resultatet blivit i jämförelse med det förväntade utfallet?

Om bidraget var kopplat till vissa villkor ska det även framgå att villkoret har uppfyllts.

Del 2 ekonomisk redovisning

Du ska bifoga en ekonomisk redovisning för hur medlen har använts. Den ska signeras av behörig företrädare för bidragsmottagaren samt revisor. Använd vår Excelfil:

Ekonomisk redovisning av bidrag för säkerhetshöjande åtgärder Excel, 79.3 kB. (Excel, 79.3 kB)

Yttrande från revisor

Om ni har beviljats ett bidrag som överstiger fem prisbasbelopp ska en granskning av hur bidraget har använts göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Dokument till revisorn:

Mall för revisorsintyg Word, 34.9 kB. (Word, 34.9 kB)

Skicka in redovisningen

Eftersom redovisningen ska signeras så behöver den postas till:

Kammarkollegiet
651 80 Karlstad

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2021-01-12