Redovisning av hur statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder har använts

Du som är behörig företrädare för en organisation som fått statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder ska redovisa hur medlen har använts. På den här sidan hittar du information om hur du gör. Här hittar du också alla dokument du behöver för att kunna lämna in din redovisning.

När ska jag redovisa?

Datum för när din redovisning ska vara oss till handa hittar du i beslutet som du fick av oss.

Vad ska redovisningen innehålla?

Du ska skicka in en slutrapport till oss i form av en beskrivande text som ska innehåll de här delarna:

Del 1 av redovisningen

De här punkterna ska du svara på i redovisningen:

  1. Vad avsågs statsbidraget att användas till?
  2. Vilket resultat bedömer du som bidragsmottagare att åtgärderna har lett till?
  3. Hur har resultatet blivit i jämförelse med det förväntade utfallet?

Om bidraget var kopplat till vissa villkor ska det även framgå att villkoret har uppfyllts.

Del 2 av redovisningen

Redovisningen ska även innehålla:

  1. Den sökande organisationens fullständiga namn enligt stadgarna eller officiellt registerutdrag samt dess organisationsnummer.
  2. Kammarkollegiets diarienummer.
  3. Redovisningen ska signeras av behörig företrädare.

Mer om vad redovisningen ska innehålla hitta du i Redovisning - En slutrapport från bidragsmottagarenWord

Checklista på de underlag som ska skickas in tillsammans med redovisningenWord

Del 3 ekonomisk redovisning

Du ska bifoga en ekonomisk redovisning för hur medlen har använts. Den ska signeras av behörig företrädare för bidragsmottagaren samt revisor. Använd vår Excelfil:

Ekonomisk redovisning av bidrag för säkerhetshöjande åtgärderExcel

Yttrande från revisor

Granskning av hur bidraget har använts ska göras av en revisor.

Dokument till revisorn:

Anvisning för revisor

Mall för revisorsintygWord

Skicka in redovisningen

Du kan skicka in redovisningen med e-post till forsakring@kammarkollegiet.se, skriv då ”Slutrapport säkerhetshöjande åtgärder” i ämnesraden.

Du kan även posta redovisningen till:
Kammarkollegiet
651 80 Karlstad


Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2020-09-30