Villkor för skrotning av fordon

De här villkoren gäller statsbidrag till kommuner för kostnader avseende vissa skrotade fordon.

1. Inledning

Dessa villkor avser bidrag till kommuner enligt förordning (2018: 1594) om bidrag till
kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon. Bidrag lämnas, i mån av tillgång på medel, för skäliga kostnader som en kommun har haft avseende fordon som har flyttats med stöd av 2 a § lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall och 2 § 3 f förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Det senare innebär att bidrag endast kan sökas för fordon som varit felparkerade och vars ägare har felparkeringsavgifter som uppgår till mer än 5 000 kronor. Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning samt pröva inkomna ansökningar, besluta och betala ut beviljade bidrag.

2. Ansökan

Kammarkollegiet publicerar på sin hemsida datum för ansökningsomgångar, där sista
dag för ansökan framgår. Vår prövning av ansökan kan ta upp till 3 veckor.
Bidrag kan sökas för fordon som har skrotats 2018-01-01 eller senare. Formulär för
ansökan finns på Kammarkollegiets hemsida. En ansökan kan avse flera fordon och ska
innehålla de uppgifter som efterfrågas i formuläret. Kammarkollegiet kan även efterfråga uppgifter som behövs för regeringens uppföljning. Rätten till bidrag för aktuell ansökningsomgång förfaller om ansökan inte har inkommit i tid.

3. Bidragets storlek

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Om tillgängliga medel understiger det totala
belopp som kan beviljas kommer bidraget att sättas ned i lika mån för alla som ska
beviljas bidrag. Kommunen kan få ersättning för flyttning, uppställning och skrotning i
enlighet med kommunens fastställda taxor. Beloppet kan dock maximalt uppgå till 5 000 kr per fordon. Kringkostnader som t.ex. kostnader för eftersökningar i register eller löpande lönekostnader m.m. täcks inte av bidraget.

4. Beslut och utbetalning

Kammarkollegiets beslut kan inte överklagas. Om det konto kommunen uppger för
utbetalning inte återfinns på BG-centralens eller Plusgirots hemsida behöver ansökan
kompletteras med ett intyg från bank eller ett kontoutdrag där konto, bankens namn
samt kommunens namn framgår.

5. Återbetalning / Återkrav

Kammarkollegiet ska enligt förordningens § 10 besluta att kräva tillbaka hela eller delar
av bidraget om kommunen har lämnat felaktiga uppgifter eller om utbetalning skett med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. På bidrag som krävs
tillbaka beräknas ränta från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut
om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens
utlåningsränta med två procentenheter. Om det finns särskilda skäl får Kammarkollegiet besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-01