Ändringsförbehåll

För att en stiftelses föreskrifter ska få ändras krävs som huvudregel att Kammarkollegiet eller länsstyrelsen ger tillstånd till ändringarna.

En stiftare kan i samband med bildandet av stiftelsen bestämma att föreskrifterna ska kunna ändras utan att stiftelsen behöver ha Kammarkollegiets eller länsstyrelsens tillstånd. En föreskrift i stiftelseförordnandet om en sådan ändringsrätt, så kallat ändringsförbehåll, ger styrelsen eller förvaltaren rätt att ändra föreskrifterna utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Äldre stiftelser som är bildade före den 1 januari 1996 när stiftelselagen trädde i kraft kan även ha föreskrifter om att någon annan än styrelsen eller förvaltaren får ändra föreskrifterna.

Styrelsen eller förvaltaren ska underrätta länsstyrelsen om ändringar som stiftelsen gör med stöd av ett ändringsförbehåll, se 10 kap. 3 § stiftelselagen.

För att ett ändringsförbehåll ska vara giltigt måste vissa krav vara uppfyllda. Olika krav gäller beroende på om stiftelsen är bildad före eller efter den 1 januari 1996 då stiftelselagen trädde i kraft.

Stiftelser som har bildats före den 1 januari 1996

1. Ändringsförbehållet är giltigt om ändamålet är undantaget från rätten att ändra.

Exempel: ”Stiftelsens föreskrifter, med undantag för ändamålet i § 1, får ändras av stiftelsens styrelse.”

2. Om ändamålet får ändras är ändringsförbehållet endast giltigt om rätten att ändra ändamålet är knuten till en viss händelse som stiftelsen inte kan påverka.

Exempel: ”Om äldreboendet Daggkåpan upphör med sin verksamhet ska bidrag i stället lämnas till de boende vid äldreboendet Grävlingen.”

I en del ändringsförbehåll anges det att en eller flera fysiska eller juridiska personer ska besluta om eller godkänna ändringar i stiftelsens föreskrifter. Om någon eller några av dessa personer har avlidit eller upphört kan stiftelsen inte längre göra några ändringar med stöd av ändringsförbehållet.

Exempel: ”Stiftelsens stadgar, med undantag för ändamålet i § 1, får ändras av styrelsen efter godkännande av Aktiebolaget Blåsippan.”

Om Aktiebolaget Blåsippan inte längre finns kvar kan stiftelsen inte ändra stadgarna med stöd av ändringsförbehållet. Stiftelsen får i stället ansöka om Kammarkollegiets eller länsstyrelsens tillstånd till ändringarna.

Stiftelser som har bildats den 1 januari 1996 eller senare

Om stiftelsen har bildats den 1 januari 1996 eller senare gäller, enligt 6 kap. 4 § stiftelselagen, att stiftaren måste ha föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av en myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än ändamålet.