Styrelsens eller förvaltarens beslut att ansöka om permutation

Styrelsens eller förvaltarens beslut om att ändra en stiftelses föreskrifter ska protokollföras. En kopia av protokollet ska bifogas ansökan. Av protokollet ska det framgå vilken stiftelse det gäller och vem eller vilka som fattat beslutet. Protokollet ska vara undertecknat och justerat.

Många stiftelser har egna regler om beslutförhet när det gäller ändring av föreskrifter. Sådana regler ska styrelsen eller förvaltaren följa. Det kan till exempel finnas regler som säger att beslut ska fattas av en enig eller fulltalig styrelse eller att beslut ska fattas på två på varandra följande möten.

Det ska framgå av beslutet på vilket sätt föreskrifterna ska ändras. Att ange den nuvarande lydelsen och därefter den önskade lydelsen av föreskriften kan vara ett tydligt sätt att redovisa ändringen. En föreskrift får bara ändras så mycket som behövs för att den ska gå att tillämpa. Det är bra om det framgår av beslutet vem som ska ha kontakten med Kammarkollegiet under handläggningen av ansökan.

Förutsättningar för permutation

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Permutation av stiftelser, gåvobrev och testamenten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2023-09-26