Rapportera verksamhet vid medborgarkontor

Statliga myndigheter som driver samtjänst vid ett medborgarkontor ska årligen skicka in en verksamhetsrapport till oss på Kammarkollegiet. Rapporten ska ha kommit in till oss senast den 31 mars året efter det verksamhetsår som rapporten redogör för.

Det här ska rapporten innehålla

Allmänna uppgifter

De allmänna uppgifterna i rapporten ska beskriva:

 • vilket år rapporten avser
 • vilket avtal rapporten avser
 • kontaktuppgifter (myndighetens namn, adress, kontaktperson, e-post, telefon).

Redogörelse för verksamheten

Rapporten ska innehålla en redogörelse för hur myndigheten har arbetat med samtjänstavtalet vid medborgarkontoret och svara på frågorna:

 • Hur många giltiga samtjänstavtal har myndigheten?
 • Med vilka andra myndigheter har din myndighet ingått avtal?

Bifoga även en förteckning över myndighetens gällande samtjänstavtal.

Verksamhetsrapporten ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 31 mars varje år.

Redogörelse om respektive medborgarkontor

De här frågorna ska redovisas per medborgarkontor:

 • Utförs förvaltningsuppgifter som anges i 3 § förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor, det vill säga beslut om äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg, resebidrag eller utfärdande av identitetskort? Ange vilka uppgifter som utförs och omfattningen av arbetet.
 • Ange vilka förvaltningsuppgifter i övrigt som förekommer vid kontoren och som kräver tillgång till personuppgifter. Ange även omfattningen.
 • Har handläggarna vid kontoren tillgång till andra personuppgifter än de som behövs för att kunna utföra förvaltningsuppgifterna som omfattas av samtjänstavtalet?
 • Vid hur många medborgarkontor medverkar myndigheten?
 • Till vilka orter är kontoren lokaliserade?
 • Hur många årsarbetskrafter har din myndighet vid de här kontoren?
 • Ange antal besökare vid kontoren.

Övrig redogörelse om medborgarkontoret

Det här ska redovisas:

 • Vilka finansiella konsekvenser har samtjänstavtalen medfört för myndigheten som helhet?
 • Hur bidrar verksamheten till att myndigheten kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt?
 • Har du övriga upplysningar om verksamheten? Det kan exempelvis vara om myndigheten anser att samtjänstavtalen bör få omfatta fler förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning än de som anges i 3 § i förordningen.

Skicka in rapporten senast den 31 mars varje år

Skicka rapporten till:

Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm

Det går även bra att skicka rapporten med e-post till: registratur@kammarkollegiet.se

Rapporten ska vara oss till handa senast den 31 mars varje år.

Om vår uppgift

Ta reda på hur den aktuella lagstiftningen ser ut.

Samtjänst vid medborgarkontor

Personuppgifter
Återkoppling via
Sidan senast uppdaterad: 2019-03-21