Ansök om tillstånd att förrätta vigsel

För att en vigsel ska vara giltig kräver lagen att den förrättas av en behörig vigselförrättare. Kammarkollegiet ger tillstånd till trossamfund att förrätta vigsel och förordnar vigselförrättare.

Borgerliga vigselförrättare förordnas av länsstyrelserna.

Ansök om tillstånd att förrätta vigsel

För att få tillstånd att förrätta vigsel ska trossamfundet ha en varaktig verksamhet och en organisation som klarar av att tillämpa den svenska lagstiftningens bestämmelser om vigsel.

Samfundets befattningshavare får inte heller genomföra ceremonier som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kapitlet 4 c § andra stycket brottsbalken i fall där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå förbindelsen.

Trossamfundet ska bifoga sina stadgar till ansökan.

I sin ansökan ska trossamfundet beskriva

  • organisation och storlek
  • vigselordning
  • behovet av vigselrätt
  • rutiner kring eventuella religiösa vigselceremonier utan juridisk verkan.

Vigselförrättaren måste godkännas

Först måste trossamfundet få tillstånd att förrätta vigsel. Sedan ansöker samfundet om att en präst eller någon annan befattningshavare inom trossamfundet förordnas till vigselförrättare. Bara den som Kammarkollegiet förordnar får förrätta vigsel.

Vem får bli vigselförrättare?

För att bli vigselförrättare måste man ha nödvändiga kunskaper för uppdraget:

  • den svenska lagstiftningens bestämmelser om hur en vigsel ska gå till
  • ordningen för vigseln
  • hindersprövning
  • kontroll av hindersbevis och underrättelse till Skatteverket.

För att bli förordnad krävs också att personen inte genomför ceremonier som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kapitlet 4 c § andra stycket brottsbalken i fall där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå förbindelsen.

10 januari 2019