Vanliga frågor om vigselrätt

Vad är vigselrätt?
Vigselrätt är rätten att hålla juridiskt giltiga vigslar som kan registreras hos Skatteverket. För att en vigsel ska vara juridiskt giltig ska den förrättas av en behörig vigselförrättare, som är knuten till ett samfund med vigselrätt. Kammarkollegiet ger ett trossamfund tillstånd att förrätta vigsel och förordnar vigselförrättare på ansökan av samfundet. Länsstyrelsen förordnar vigselförrättare som håller borgerliga vigslar.

Vad krävs för att få vigselrätt av Kammarkollegiet?
För att få tillstånd att förrätta vigsel ska trossamfundet bland annat ha en varaktig verksamhet och en organisation som klarar av att tillämpa den svenska lagstiftningens bestämmelser om vigsel. Samfundets befattningshavare får inte heller genomföra ceremonier som ger upphov till sådana äktenskapsliknande förbindelser som avses i 4 kapitlet 4 c § andra stycket brottsbalken i fall där någon av parterna är under 18 år eller inte samtycker till att ingå förbindelsen. Under rubriken ”Vigselrätt” här på webben finns en promemoria om vilka uppgifter som ska finnas med i en ansökan om vigselrätt.

Har alla samfund vigselrätt?
Nej, endast de samfund som har fått vigselrätt av Kammarkollegiet kan förrätta juridiskt giltiga vigslar som kan registreras hos Skatteverket.

Har alla medlemmar inom ett samfund vigselrätt?
Nej, när ett samfund har beviljats vigselrätt kan samfundet ansöka hos Kammarkollegiet om att personer som är knutna till samfundet ska bli deras vigselförrättare.  En person kan alltså inte själv ansöka om vigselrätt, utan måste höra till ett samfund som har vigselrätt.

Måste jag tillhöra ett samfund för att bli förordnad som vigselförrättare hos Kammarkollegiet?
Ja.

Vad måste jag kunna för att få bli vigselförrättare?
Du måste kunna den svenska lagstiftningens bestämmelser om hindersprövning och hur en vigsel ska gå till.

Kan Kammarkollegiet ge mig tillstånd att bli borgerlig vigselförrättare?
Nej, om du vill bli borgerlig vigselförrättare ska du ansöka hos Länsstyrelsen.

Får jag som vigselförrättare förordnad av Kammarkollegiet viga utomlands?
Nej, din rätt att viga gäller bara inom Sverige.

Vad händer om jag har vigt ett par med en för gammal hindersprövning?
Om en vigselförrättare missköter sin uppgift kan Kammarkollegiet återkalla förordnandet att vara vigselförrättare.

Vad händer om Kammarkollegiet har återkallat mitt förordnande som vigselförrättare?
Då kan du inte längre hålla juridiskt giltiga vigslar. Det samfund du tillhör kan ansöka om ett nytt förordnande för dig. Kammarkollegiet kommer i så fall att först kalla dig till en kunskapskontroll för att kontrollera att du har de kunskaper som krävs för att vara vigselförrättare. Om kollegiet godkänner dig kan du på nytt förordnas som vigselförrättare.

Blir vigseln ogiltig om hindersprövningen var äldre än fyra månader vid vigseln?
Nej, en för gammal hindersprövning gör inte vigseln ogiltig. Däremot kan den leda till att Kammarkollegiet återkallar vigselförrättarens förordnande. Om det inte kommer fram några hinder kan Skatteverket registrera vigseln, trots att hindersprövningen var för gammal.

05 februari 2018