Villkor Luftfartygsförsäkring

Luftfartygsförsäkringen är, om inte annat har avtalats, en objektsförsäkring, vilket innebär att ett luftfartyg måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från kollegiet för att omfattas av försäkringen.

Villkoren gäller från och med 1 december 2003.

Innehåll

Allmänna bestämmelser
Sammanfattning
A 1  Försäkringens giltighet
A 2  Förlängning av försäkringen
A 3  Riskbelopp och självrisk
A 4  Premiegrunder
A 5  Årlig premiejustering
A 6   Upplysningsplikt och riskökning
A 7  Undantag vid extern försäkring m.m.
A 8  Undantag vid förutsebar skada
A 9  Skyddsregler
A 10 Generella aktsamhetskrav
A 11 Föreskrift efter inträffad skada
A 12 Räddningsplikt och skadebegränsande åtgärder
A 13 Skadeanmälan
A 14 Preskription
A 15 Återkrav
A 16 Utländsk valuta
A 17 Definitioner
Egendomsförsäkring
B 1  Riskbelopp
B 2  Omfattning
B 3  Egendomsskada
B 4  Ersättningsregler
Ansvarsförsäkring
C 1  Riskbelopp
C 2  Omfattning
C 3  Undantag
C 4  Ansvarsskada
C 5  Föreskrift
C 6  Ersättningsregler

Sammanfattning

Försäkringen omfattar egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring. För varje luftfartyg väljer myndigheten ett riskbelopp i varje delförsäkring. Riskbeloppet, med avdrag för självrisken, utgör det högsta belopp som kan utgå som ersättning i följd av en skada. Riskbeloppet bör för egendomsförsäkringen motsvara luftfartygets marknadsvärde. För varje delförsäkring väljer myndigheten också en självrisk. Självrisken anges i basbelopp. Lägsta självrisk är tre basbelopp. Vissa aktsamhetskrav och skyddsregler finns under avsnitt Allmänna bestämmelser. Dessa krav och regler måste vara uppfyllda för att full skadeersättning skall utgå.

Allmänna bestämmelser

A 1  Försäkringens giltighet

Kammarkollegiet övertar, i den utsträckning som försäkringsbekräftelsen anger, myndighetens risker i ekonomiskt avseende och svarar för skadereglering. För detta erlägger myndigheten en årlig premie i förskott.

Luftfartygsförsäkringen är, om inte annat har avtalats, en objektsförsäkring, vilket innebär att ett luftfartyg måste anmälas till Kammarkollegiet och vara upptaget i försäkringsbekräftelsen från kollegiet för att omfattas av försäkringen.

Försäkringen omfattar:

 • Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för en tid av ett år räknat från klockan 00.00 den dag som försäkringsbekräftelsen anger som begynnelsedag och omfattar de skador som inträffar under den angivna perioden.

A 2  Förlängning av försäkring

Försäkringen förlängs med ett år i sänder om den inte sägs upp senast en månad före en försäkringsperiods slutdag (förfallodag). Önskemål om förändringar beträffande riskbelopp eller självrisk skall framföras senast inom samma tid.

A 3  Riskbelopp och självrisk

För varje delförsäkring (egendom och ansvar) väljer myndigheten ett riskbelopp.

För varje delförsäkring väljer myndigheten också en självrisk. Självrisken anges i basbelopp. Lägsta självrisk är tre basbelopp.

Med basbelopp avses det prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller det år skadan inträffar.

Riskbeloppet, med avdrag för självrisken, utgör det högsta belopp som kan utgå som ersättning i följd av en skada.

A 4  Premiegrunder

Premieberäkningen baseras på följande faktorer:

 • Valt riskbelopp
 • Vald självrisk
 • Skadehistorik
 • Verksamhetens art
 • Nyttjandeområde
 • Antal operativa dagar
 • Luftfartygets typ och ålder
 • Organisatorisk och teknisk skyddsnivå
 • Andra omständigheter som i det enskilda fallet har betydelse för riskbedömningen.
 • Premierna påverkas även av det kollektiva skadeutfallet i förhållande till den allmänna premienivån.

A 5  Årlig premiejustering

Årspremien styrs av skadekostnaden, varmed menas utbetalad och reserverad ersättning för inträffade skador i myndighetens luftfartygsförsäkring.

Årspremien justeras årligen inför varje ny försäkringsperiod med hänsyn till skadekostnaden enligt följande: 70 procent av premien jämförs med skadekostnaden. Är skadekostnaden högre, ökas nästa års premie med skillnaden i procent, dock med högst 15 procent. Är skadekostnaden lägre, minskas nästa års premie på motsvarande sätt, dock aldrig till en lägre premie än 50 procent av den ursprungliga ingångspremien (i förekommande fall omräknad med hänsyn till ändrade riskbelopp och självrisker). Avstämningen sker två månader före den nya perioden. Den slutliga jämförelseperioden är tre år, men för nya kunder kommer den inledningsvis att vara 10, 22 respektive 34 månader.

A 6  Upplysningsplikt och riskökning

Premier och villkor grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas. Har myndigheten lämnat uppgifter som är missvisande, felaktiga eller ofullständiga och detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas Kammarkollegiets ansvar till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt.

Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen i inte oväsentlig omfattning, skall myndigheten omgående meddela detta till Kammarkollegiet. Medför
ändringen ökad riskexponering och har myndigheten utan skälig anledning underlåtit att meddela Kammarkollegiet ändringen, begränsas ansvarigheten på samma sätt som angivits i stycket ovan.

A 7  Undantag vid extern försäkring m.m.

Ersättning lämnas inte i den mån skadan kan ersättas enligt lag, avtal, extern försäkring
eller statlig garanti.

Är leverantör, entreprenör eller annan enligt garanti eller liknande åtagande skyldig att ersätta skada, ersätts inte sådan skada genom denna försäkring. Denna begränsning tillämpas inte om den som gjort åtagandet inte kan fullgöra sin skyldighet och myndigheten kan styrka detta.

A 8  Undantag vid förutsebar skada

Ersättning lämnas inte för skada som har uppkommit under sådana omständigheter att myndigheten borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa.

A 9  Skyddsregler

Myndigheten skall iaktta följande regler och föreskrifter som meddelats i syfte att förhindra eller begränsa skada:

 • Individuella skyddsregler som angivits i försäkringsbekräftelsen
 • Föreskrifter för luftfart enligt lag, förordning, myndighetsbeslut eller internationell överenskommelse
 • Skyddsregler från myndighet, leverantör, tillverkare, besiktningsman elle liknande.

Om en egendomsskada orsakats av att en regel eller föreskrift inte har iakttagits kan avdrag göras på utgående försäkringsersättning. Avdrag görs med maximalt
50 procent av annars utgående försäkringsersättning.

A 10  Generella aktsamhetskrav

Har skada uppkommit genom att egendom hanterats oaktsamt kan avdrag göras på utgående försäkringsersättning. Avdrag görs med maximalt 50 procent av
annars utgående försäkringsersättning.

A 11  Föreskrift efter inträffad skada

Om det vid skada konstateras att brister i myndighetens skydd haft avgörande inverkan på skadans uppkomst eller omfattning, kan Kammarkollegiet föreskriva att
ersättning inte kommer att lämnas för framtida skador av samma eller liknande slag förrän bristerna avhjälpts.

A 12  Räddningsplikt och skadebegränsande åtgärder

Myndigheten skall efter förmåga

 • Vidtaga räddningsåtgärder i syfte att avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
 • Vidtaga åtgärder i syfte att begränsa skada som redan inträffat.

Underlåtenhet att avvärja eller begränsa skada kan medföra att ersättningen sätts ner eller att rätten till ersättning faller bort.

A 13  Skadeanmälan

Vid skada som kan medföra att ersättning lämnas skall myndigheten snarast möjligt underrätta Kammarkollegiet. Skadan skall dessutom anmälas skriftligen inom en månad efter det att myndigheten fått kännedom om skadan. Försummas något av detta kan nedsättning av ersättningen göras med maximalt 20 procent av annars utgående försäkringsersättning.

Till anmälan skall bifogas en uppskattning av skadekostnaden. Är skadan en följd av brott skall även kopia av polisanmälan bifogas.

A 14  Preskription

Rätten till ersättning i egendomsförsäkringen upphör tre år efter skadedagen, om anmälan samt slutligt ersättningsanspråk dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

Rätten till ersättning i ansvarsförsäkringen upphör tre år efter det att myndigheten fått kännedom om skadeståndsanspråket, om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

A 15  Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalt ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet myndighetens rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

A 16  Utländsk valuta

Vid ersättning i annan valuta än SEK gäller valutakursen på betalningsdagen.

A 17  Definitioner

För avtalet gäller följande definitioner:

 • Nyanskaffningsvärde - avser den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål anskaffats som nytt vid skadetillfället.
 • Totalförlust föreligger
  • då summan av kostnaderna för bärgning, transport och reparation överstiger riskbeloppet eller
  • då luftfartyget saknats och ingen underrättelse erhållits inom tre månader.

Egendomsförsäkring

B 1  Riskbelopp

Myndigheten bör välja ett riskbelopp som motsvarar luftfartygets marknadsvärde.

B 2  Omfattning

Försäkringen omfattar med de preciseringar som anges nedan:

 • Luftfartyget
 • Delar som tillfälligt lämnat luftfartyget för reparation eller underhåll

Förbrukningsartiklar omfattas inte. Detsamma gäller utrustning som inte är avseddför luftfartygets normala drift eller framförande.

B 3  Egendomsskada

Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada som inträffat under försäkringstiden på den egendom som omfattas av försäkringen.

Med skada på egendom avses sådan fysisk skada på eller förlust av egendom som orsakar att egendomens värde minskats eller gått förlorat.

Ersättning lämnas inte för:

 • Skada orsakad av bristande luftvärdighet, förslitning, åldersförändring, röta eller bristande underhåll och vård.
 • Skada eller fel som består i gradvis försämring såsom förslitning, förbrukning, korrosion, röta, beläggning eller avsättning och som inte är en följd av
 • ersättningsbar skada.
 • Skada på motor med därtill hörande hjälpapparater, om skadan består i eller är en följd av i motor eller hjälpapparat uppkommet fel. Detta undantag tillämpas dock inte om skadan uppkommit genom plötslig utifrån kommande orsak.
 • Skada på jet- eller turbinmotor som orsakats av insugning i motorn av sten, grus, sand, damm, is eller liknande. Detta undantag tillämpas dock inte om skadan uppkommit genom insugning vid ett enstaka känt tillfälle.
 • Skada på annan del av luftfartyget än motor med därtill hörande hjälpapparater om skadan består i mekaniskt brott, skärning eller liknande. Däremot lämnas ersättning för av skadehändelsen orsakad skada på andra delar av luftfartyget liksom för skada som uppkommit genom plötslig utifrån kommande orsak.
 • Skada på däck och slangar genom explosion eller punktering.
 • Skada orsakad enbart genom köld eller fukt.

B 4  Ersättningsregler

Skada på egendom ersätts enligt följande regler.

Vid totalförlust ersätts skillnaden mellan den skadade egendomens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. Kan inte marknadsvärdet fastställas, beräknas detta som nyanskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet.

Vid skada som inte är totalförlust ersätts nödvändiga och skäliga kostnader för att återställa egendomen på ett rationellt sätt vad gäller metoder och material.
Återställandet skall påbörjas senast inom två år från skadedagen.

Kammarkollegiet har rätt att avgöra om skadat luftfartyg skall repareras och var och hur detta skall ske, om det skall ersättas med likvärdigt eller om skada skall
ersättas kontant.

Reparation skall utföras så att luftfartyget återställs i lika ändamålsenligt skick som före skadetillfället och så att vederbörande myndighets godkännande kan erhållas.

Till reparationskostnad hänförs inte kostnad för översyn, förbättring eller förändring i samband med reparationen, merkostnad föranledd av reparationsarbetet på
övertid, indirekt förlust såsom förlorad arbetsinkomst, resekostnader, löner till myndighetens personal under reparationstiden eller annan förlust eller kostnad till följd av att luftfartyget inte kunnat användas och inte heller värdeminskning som luftfartyget efter reparation möjligen kan anses ha undergått genom skadan.

Utan Kammarkollegiets medgivande har försäkringstagaren inte rätt att efter inträffad skada, för vilken ersättningsanspråk kan framställas mot kollegiet, ombesörja reparation av det skadade luftfartyget.

Om den försäkrade låtit utföra reparation av det skadade luftfartyget utan Kammarkollegiets medgivande, är kollegiets ansvar begränsat till den kostnad som skulle ha uppkommit om kollegiet fått möjlighet att ta ställning.

Ersättning lämnas med summan av:

Skadebeloppet beräknat enligt ovan

Skälig kostnad för luftfartygets bärgning och transport från skadeplatsen till av Kammarkollegiet godkänd reparationsverkstad och från denna till närmaste
flygplats, varifrån luftfartyget kan starta

Rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt moment A12.

Från denna summa görs avdrag med hänsyn till

 • självrisk samt
 • övriga regler som kan inverka på ersättningen, t. ex. reglerna i moment A6 och A7, A9 och A10, A12 samt A13.

Ersättning lämnas högst med gällande riskbelopp, minskat med självrisken. Vid skada på flera försäkrade luftfartyg avdrages en självrisk per luftfartyg.

Ansvarsförsäkring

C 1  Riskbelopp

Försäkringen gäller med ett riskbelopp på 70 miljoner kronor. Myndigheten kan överenskomma med Kammarkollegiet om ett högre riskbelopp.

C 2 Omfattning

Ansvarsförsäkringen omfattar myndighetens skadeståndsansvar enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsansvarighetslagen (1922:382) samt sådant skadeståndsansvar som enligt annan lag kan åläggas myndigheten i fråga om personskada som tillfogas person som befordras med luftfartyget.

C 3  Undantag

Försäkringen omfattar inte:

 • Anspråk på ersättning som har sin grund i en arbetsrättslig tvist
 • Sådana ersättningsanspråk som anges i 4 § andra stycket förordningen (1995:1300) om myndigheters riskhantering (skador vid myndighetsutövning och skador som skall handläggas av JK).

C 4  Ansvarsskada

Om ett skadeståndskrav grundas på en händelse som inträffat när försäkringen gällt samt under förutsättning att det kan omfattas av försäkringen och överstiger
självrisken, skall Kammarkollegiet utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, företräda myndigheten vid förhandlingar och eventuellt rättsligt förfarande samt
betala det skadestånd som myndigheten är skyldig att utge.

C 5  Föreskrift

Kammarkollegiet blir Kammarkollegiet blir inte bundet av att myndigheten i förväg utfäster sig att ersätta eventuell skada, medger skadeståndsskyldighet eller godkänner ersättningskrav. Framställs krav skall myndigheten hänvisa till ansvarsförsäkringen hos Kammarkollegiet. Myndigheten bör anteckna namn, adress och telefonnummer till vittnen och andra som kan lämna upplysningar om det inträffade.

C 6  Ersättningsregler

Ersättning lämnas i förekommande fall med summan av:

 • Skadeståndet
 • Rättegångs- eller skiljemannakostnader som myndigheten åläggs att betala och som myndigheten inte kan få ut av motpart eller annan
 • Rimliga och skäliga kostnader för räddningsåtgärder och skadebegränsande åtgärder enligt moment A12.

Från denna summa görs avdrag med hänsyn till

 • självrisk samt
 • övriga regler som kan inverka på ersättningen, t. ex. reglerna i moment A6 och A7, A9 och A10, A12 samt A13.

Ersättning lämnas dock högst med gällande riskbelopp, minskat med självrisken.

01 oktober 2018