Villkor ansvarsförsäkring KY- och YH-studerande 2011

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och genomgår en utbildning inom yrkeshögskolan eller inom kvalificerad yrkesutbildning.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2011-01-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 13

 

1 Bakgrund

Försäkringen är i enlighet med 6 kap 1 § förordningen (2009:130) tecknad hos Kammarkollegiet av Myndigheten för yrkeshögskolan.

2 Försäkrade personer

Försäkringen omfattar personer som är antagna till och genomgår en utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan eller inom kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning.

3 Försäkringsskydd

Försäkringen gäller i Sverige. Den ersätter skador som studerande orsakar under utbildningsmoment i utbildning inom yrkeshögskolan eller under utbildningsmomentet lärande i arbete i kvalificerad yrkesutbildning, när utbildningsmomentet fullgörs hos en icke-statlig arbetsgivare eller företagare.

4 Ersättningsgilla skador

Ersättning lämnas för person- och sakskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren, oavsett om den studerande som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren eller företagaren genom brott.

Ersättningen bestäms enligt 5 kap. och 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207). Ersättning lämnas även för skadestånd som arbetsgivaren eller företagaren har utgett enligt skadeståndslagen. Kammarkollegiet blir inte bundet av att den försäkrade eller annan medger ersättningsskyldighet eller godkänner visst ersättningsbelopp.

5 Ersättningens storlek

Ersättning med anledning av en och samma skadehändelse lämnas sammanlagt med högst tio miljoner (10 000 000) kronor.

6 Beslut om ersättning

Kammarkollegiet beslutar om ersättning.

7 Annan försäkring

Denna försäkring ersätter skada endast i den mån skadan inte kan ersättas av annan försäkring.

8 Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

9 Skadeanmälan

Framförs ersättningskrav mot den försäkrade skall skadeanmälan göras till Kammarkollegiet. Anmälan skall undertecknas av både den försäkrade och utbildningsanordnaren. Utbildningsanordnaren skall med sin underskrift bekräfta att anmälan gäller en sådan person som anges i punkten 2 och att skadan inträffat under omständigheter som anges i punkten 3.

Den som begär ersättning har möjlighet att vända sig direkt till Kammarkollegiet med krav enligt denna försäkring. I sådant fall kontaktar kollegiet den försäkrade och utbildningsanordnaren i fråga om skadeanmälan.

10 Preskription

Rätten till ersättning upphör två år efter skadedagen om anmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

Gå till innehållsförteckning