Försäkringsvillkor flyttgods 2019

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av anställdas privata (ej hyrd eller leasad) egendom som lämnats för transport som bekostas av myndigheten.

Dokumentinformation

Typ av dokument: Försäkringsvillkor

Gäller från och med: 2019-06-01

Avsändare: Försäkringsavdelningen

Antal sidor vid utskrift: 6

 

1 Försäkringsskydd

Försäkringen omfattar skada på eller förlust av anställdas privata (ej hyrd eller leasad) egendom som lämnats för transport under förutsättning

• att transporten bekostas av myndigheten,

• att skadan eller förlusten anmälts till transportföretaget omgående vid upptäckt.

Försäkringsskyddet gäller från det att egendomen har överlämnats till transportföretaget för packning till dess att egendomen har återlämnats på överenskommen plats.

Försäkringen täcker transporterad egendom till ett sammanlagt värde av 800 000 SEK. Detta sammanlagda värde gäller även om viss egendom omfattas av begränsningarna nedan.

Flyttförsäkringen gäller även för tillfällig magasinering av flyttgods under maximalt 60 dagar.

1.1 Begränsningar

Pälsar ingår till ett värde av sammanlagt 1 prisbasbelopp.

Smycken ingår till ett maximalt värde av 1 prisbasbelopp per enskilt smycke och ett sammanlagt värde av 2 prisbasbelopp.

Konstföremål ingår till ett maximalt värde om 1 basbelopp per enskilt föremål och ett sammanlagt värde av 5 prisbasbelopp.

Äkta mattor ingår till ett värde av 1 prisbasbelopp per enskilt föremål och ett sammanlagt värde av 5 prisbasbelopp.

Tilläggsförsäkring kan inte tecknas via Kammarkollegiet.

1.2 Undantag

Försäkringen omfattar inte följande:

  • Värdeminskning på grund av skada eller reparation.

  • Motordrivet fordon, båt, vattenskoter, luftfartyg, hus- eller släpvagn, samt delar eller utrustning till nämnda fordon. Med motordrivet fordon avses även fordon som drivs med el.

  • Kläder som har blivit skrynkliga eller utseendepåverkade på annat sätt utan att vara skadade.

  • Tork- och krympskador på möbler och andra föremål orsakade av klimatpåverkan.

  • Åldersbetingade skador.

  • Skador på möbler till följd av tidigare bristfälliga eller felaktigt utförda lagningar.

  • Obeledsagat gods/personliga effekter (se Statens tjänstereseförsäkring).

  • Skada genom skavning eller slitage, ytliga skador såsom bucklor eller repor utan väsentlig inverkan på användbarheten på sportutrustning och cyklar.

  • Levande djur, växter, blommor och annat organiskt material.

2 Flyttgodsförsening

Försäkringen omfattar även viss ersättning vid orimlig eller oacceptabel försening av flyttgodstransport mellan två orter. Här avses minst tre veckors försening enligt nedan. För att ersättning ska utges fordras att ansvarig flyttfirma intygar att flyttgodset är minst tre veckor försenat utifrån beräknad tidpunkt för ankomst till ankommande hamn/terminal (ursprunglig ETA, dvs. estimated time of arrival).

Vid sådan försening ersätts nödvändiga och skäliga kostnader med högst 10 000 SEK per person och max 25 000 SEK per familj. Kammarkollegiet skall godkänna dessa inköp i förväg och inköpen skall styrkas med kvitton i original för att ersättning skall utges.

3 Skadeanmälan

Den anställde eller annan som tar emot egendomen från transportföretaget måste direkt notera eventuella anmärkningar på såväl företagets som det egna exemplaret av frakthandlingen. Vid transportskada skall omgående och senast inom sju dagar reklamation göras till transportföretaget på blanketten Notice to Carrier eller på annat anvisat sätt från flyttföretaget.

Vid skadeanmälan till Kammarkollegiet skall kopia av de nämnda handlingarna samt eventuella packlistor, inköpskvitton, foton och besiktningsrapporter bifogas.

Blanketten Notice to Carrier och skadeanmälningsblankett finns på Kammarkollegiets hemsida, www.kammarkollegiet.se.

4 Ersättningsregler

Vid skada på egendom ersätts styrkt reparationskostnad. Reparationskostnaden får dock ej överstiga egendomens marknadsvärde.

Vid skada som inte är reparabel eller vid förlust värderas det skadade/förlorade föremålet till vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom i sådant skick föremålet hade omedelbart före skadetillfället.

Finns inte likvärdig egendom att köpa i begagnat skick värderas egendomen till vad den sannolikt skulle ha kostat om den funnits.

Egendomen värderas och ersätts med hänsyn till värdeminskning på grund av ålder, slitage, minskad användbarhet och annan omständighet. Vid skada på eller förlust av konstföremål (tavlor, skulpturer, etc.) och äkta mattor, med att värde som överstiger 25 000 SEK, utges ersättning enligt intyg eller motsvarande som styrker egendomens värde.

Kammarkollegiet har rätt att avgöra om en skada skall ersättas kontant, repareras eller ersättas med likadan eller närmast motsvarande egendom. En förlust anses alltid föreligga när det kan konstateras att en händelse som innebär förlust av egendom inträffat. Exempel på sådana händelser är stöld, brand och fartygs förlisning. Stöld skall polisanmälas. En sådan förlust ersätts omgående.

När det inte kan konstateras att en händelse enligt ovan inträffat, betalas ersättning för saknade föremål när Kammarkollegiet mottagit intyg från transportören om att eftersökningar gjorts och godset inte kunnat återfinnas.

Kammarkollegiet övertar äganderätten till förlorad eller icke reparabel egendom som ersatts genom försäkringen. Kommer förlorad egendom till rätta, skall den anställde omedelbart underrätta kollegiet härom. Kammarkollegiet har dock rätt att avstå från att överta äganderätten till egendom som ersatts genom försäkringen.

5 Preskription

Rätten till ersättning upphör sex månader efter det att egendomen levererats på överenskommen plats om en skriftlig skadeanmälan dessförinnan inte inkommit till Kammarkollegiet.

6 Återkrav

I den mån Kammarkollegiet har betalat ersättning i ett försäkringsfall, övertar kollegiet den försäkrades rätt gentemot annan som är ansvarig för skadan.

Gå till innehållsförteckning