Förklaring till bedömningskriterierna vid muntligt prov för speciell kompetens

Här kan du ta del av kriterierna som din muntliga tolkning kommer att bedömas på.

1. Språkligt utförande och semantisk återgivning

Koherens och kohesion

Tolken måste tala flytande och välstrukturerat. Tolken ska uppvisa ett organiserat språk och använda lämpliga konnektiv och sambandsmarkörer.

Ordförråd och idiomatik

Tolken måste ha ett rikt ordförråd, ett brett register och måste kunna uttrycka sig idiomatiskt på båda språken. Tolken bör uppvisa förmåga att anpassa sitt språk till talarens sätt att uttrycka sig.

Grammatisk korrekthet

Tolkningen måste genomgående uppvisa en hög grad av grammatisk korrekthet, med detta avses att tolken sällan gör fel och att eventuella fel inte påverkar förståelsen. Interferens från källspråket som gör informationen svårbegriplig är oacceptabel.

Artikulation

Tolkens artikulation får inte störa kommunikationen. Tolken ska tala med en klar och tydlig röst. Sluddrighet, mumlande, viskande och annat som gör det svårt att förstå vad tolken säger, är oacceptabelt.

Normerat uttal

Tolkens uttal får inte utgöra ett hinder i förståelsen eller störa kommunikationen. Därför bör uttalet huvudsakligen följa en standardvarietet. Störande sociala eller åldersmässiga varianter bör undvikas.

2. Rollspelets innehåll

 Informationsbortfall

Tolken måste återge den centrala informationen från båda samtalsparterna utan semantisk förlust. Under provet beräknas antalet korrekt överförda meningsbärande element. Ett för stort antal betydelseförändrande fel eller bortfall av information gör tolkningen oacceptabel.

Tillägg

Tolken ska undvika att göra egna tillägg. Att informationsöverföringen förvanskas på grund av tillägg som tolken gör är inte acceptabelt.

Terminologi

Tolken måste kunna återge termer på ett korrekt sätt. Om en exakt motsvarighet inte finns på målspråket accepteras ett närliggande förslag eller en omskrivning.

Särskilda bedömningskriterier för rätts- och sjukvårdstolk: Särskild vikt fästs vid att tolken uppvisar förmåga att återge juridiska respektive medicinska termer.

Prima vista-tolkning (gäller endast speciell kompetens som rättstolk)

 Förberedande åtgärder

Tolken måste uppvisa förmåga att på lämpligt sätt förbereda sig inför prima vista-tolkningen. Tolken får använda hjälpmedel för att på förhand översätta och/eller på annat sätt förbereda sig så att informationsöverföringen blir korrekt.

Förmåga att lösa svårigheter

Om tolken stöter på problem under tolkningen måste tolken uppvisa förmåga att lösa situationen på ett smidigt och professionellt sätt.

Språkligt utförande

Tolkens förmåga att återge den skrivna texten i tal på ett tillfredställande sätt. Prima vista-tolkningen måste utföras på ett smidigt sätt, utan längre avbrott, upphakningar eller sönderdelningar, så att det muntliga framförandet blir sammanhängande och begripligt.

Information till dig som väntar på att avlägga muntligt tolkprov

Till följd av pandemin har vi längre väntetider än vanligt för muntliga tolkprov.

Vid inplanering av prov till hösten 2022 prioriterar vi de som deltagit i ett skriftligt tolkprov under 2021 eller tidigare.

Du som har deltagit i ett skriftligt tolkprov under 2022 kommer sannolikt att kallas till ett muntligt prov tidigast i början på 2023.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-06-02