Verksamhetsförsäkring

Efter att myndigheten gjort sin riskanalys och vidtagit lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förbygga skador eller förluster, finns möjlighet att teckna en verksamhetsförsäkring hos oss.

Vår verksamhetsförsäkring kan beskrivas som en företagsförsäkring för statliga myndigheter.
Den består av tre delar:

  • egendomsförsäkring,
  • följdskadeförsäkring och
  • ansvarsförsäkring.

Verksamhetsförsäkringen får ändrad modell för premiesättning

Den ändrade modellen för premiesättning kommer att påverka respektive avtal vid kommande förlängning för försäkringsperioder som inleds från och med 1 november 2022 (för några avtal från och med 1 oktober 2022).

Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren står vad som omfattas av försäkringen och vad du kan ansöka om ersättning för.

Tilläggsförsäkring skog

Från och med den 1 april 2024 inför Kammarkollegiet en tilläggsförsäkring för skog.

Ny tilläggsförsäkring för skog och uppdaterade villkor Pdf, 95 kB.

Äldre villkor

Anmäl skada

På sidan Anmäl skada i verksamhet, skepp, luftfartyg eller konsultansvar hittar du information och blanketter för att göra en skadeanmälan.

Vad omfattar egendomsförsäkringen?

Vår egendomsförsäkring omfattar egendom som ägs av myndigheten och som befinner sig i Sverige. Det gäller alltifrån kontorsinredning till fastigheter. Om något skadas eller går förlorat så kan vi ersätta kostnaden för att köpa nytt eller reparera skadorna. Om ni varken köper nytt eller reparerar så kan ni ansöka om ekonomisk ersättning baserad på marknadsvärdet vid skadetillfället.

All egendom ingår inte i egendomsförsäkringen. Därför kan ni behöva komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar (se längre ner på sidan).

Vad omfattar följdskadeförsäkringen?

Genom en följdskadeförsäkring kan ni ansöka om ersättning för att hyra in tillfälliga lokaler eller utrustning medan ni återställer den egendom som skadats eller gått förlorad.

Vad omfattar ansvarsförsäkringen?

Genom vår ansvarsförsäkring kan ni få ersättning för skador som myndigheten orsakar genom oaktsamhet. Det kan till exempel handla om att ni orsakar en vattenskada i era lokaler och blir skadeståndsskyldiga gentemot fastighetsägaren. Vid skador där varken myndigheten eller någon besökare till myndigheten varit vårdslösa täcker inte försäkringen skadorna, till exempel om fastigheten man hyr blir utsatt för skadegörelse.

Vilka tilläggsförsäkringar finns och vad ingår i dem?

Om du tecknar minst en av de tre försäkringarna i verksamhetsförsäkringen så kan du även teckna en tilläggsförsäkring. Vi har sex olika tilläggsförsäkringar. Här kan du se vad som ingår och teckna de som passar er verksamhets behov:

  • Egendom utland (för egendom utanför Sverige)
  • PVF (för pengar, värdehandlingar och andra finansiella tillgångar)
  • Konstföremål
  • Museala föremål (för museala föremål som förvaras hos er myndighet eller annan statlig myndighet)
  • Annans egendom (för egendom som inte ägs av myndigheten)
  • TIK (för tillfälligt inlånade konst- och museala föremål)

Vad är en säkerhetsföreskrift?

En säkerhetsföreskrift innebär inte att en specifik skadehändelse undantas från försäkringen. Vid skada där avsaknad eller brist i efterlevnad av säkerhetsföreskrift har haft påverkan på skadans uppkomst eller omfattning kan ersättningen sättas ner delvis eller i sin helhet.

Med säkerhetsföreskrift avses enligt 4 kap. 6 § Försäkringsavtalslagen (2005:104) en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

Av Kammarkollegiets villkor för verksamhetsförsäkringen framgår att myndigheten i syfte att förhindra eller begränsa skada, ska följa de individuella säkerhetsföreskrifter som angivits i myndighetens försäkringsbekräftelse samt de säkerhetsföreskrifter som framgår av gällande försäkringsvillkor.

Vidare framgår att myndigheten svarar för oaktsamheten hos alla som haft att tillse efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna. Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att en säkerhetsföreskrift inte följts, kan ersättningen reduceras eller utebli helt.

Gör en riskanalys innan du tecknar försäkring

Innan du kan teckna en försäkring behöver myndigheten göra en riskanalys.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Om din myndighet ska eller har tecknat en verksamhetsförsäkring har ni en skyldighet att regelbundet informera oss om de risker eller förändrade risker som finns i verksamheten. De uppgifter som ni lämnar ligger till grund för den premie och övriga villkor som ska gälla med försäkringen.

Skicka in förändring om risker i verksamheten

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2024-03-13