Ansökningsavgift för permutation av stiftelse

Avgiften för en ansökan om permutation är 8 500 kr.

Om värdet på stiftelsens tillgångar vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då gällande prisbasbeloppet är avgiften 2 300 kr.

Avgiften för en ansökan om sammanläggning av en stiftelse med en annan är 8 500 kr. Avgiften för en ansökan om sammanläggning av flera stiftelser är 12 700 kr om ansökan omfattar 2-29 stiftelser. Avgiften är 19 000 kr om ansökan, utöver den nya eller den befintliga stiftelsen, omfattar fler än 29 stiftelser.

Avgiften ska betalas till Kammarkollegiets bankgironummer 5052-5781 när ansökan lämnas in. Ange stiftelsens namn som referens vid inbetalningen.

Om vår permutationsuppgift och de lagar den vilar på

Ansök om permutation

En stiftelse får som huvudregel inte ändra sina föreskrifter utan tillstånd av Kammarkollegiet eller länsstyrelsen. Kammarkollegiet prövar ändringar som rör till exempel ändamål, förvaltningsform och hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad.

Ansök om permutation av stiftelse

Personuppgifter
Återkoppling via