Föreskrifter som Kammarkollegiet prövar

Både Kammarkollegiet och länsstyrelsen prövar ändringar av stiftelsers föreskrifter. De föreskrifter som det krävs Kammarkollegiets tillstånd för att få ändra räknas upp i kapitel 6 paragraf 1, punkterna 1-9, i stiftelselagen. Ändringar av sådana föreskrifter som inte finns med i uppräkningen prövas av länsstyrelsen, kapitel 6 paragraf 3 i stiftelselagen.

Kammarkollegiet prövar följande föreskrifter

Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål beskriver vad stiftelsens tillgångar ska användas till.

Föreskrifter som anger på vilket sätt stiftelsen ska främja sitt ändamål, till exempel dela ut stipendier till elever vid en viss skola eller bedriva viss verksamhet, är en del av ändamålet. Till ändamålet räknas även föreskrifter som talar om vilka krav man måste uppfylla för att få bidrag från stiftelsen, till exempel att man måste bo i en viss kommun eller gå på en viss skola.

Även föreskrifter som anger hur stor del av stiftelsens tillgångar som får användas är en del av ändamålet, till exempel föreskrifter om att bara avkastningen får användas eller att det ska finnas ett grundkapital som inte får förbrukas.

Alla ändringar som på något sätt påverkar användningen av stiftelsens tillgångar räknas som ändringar av ändamålet. Detta innebär att om en stiftelse ska föra över sina tillgångar till en annan stiftelse så rör detta stiftelsens ändamål.

Hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad

Föreskrifter som anger att tillgångarna ska vara placerade i vissa slags tillgångar, till exempel att stiftelsens medel ska vara placerade i aktier eller i fast egendom, omfattas av denna punkt.

Om stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning

Om stiftelsen vill byta förvaltningsform från egen förvaltning (styrelse) till anknuten förvaltning (juridisk person) eller omvänt krävs Kammarkollegiets tillstånd. Det krävs däremot inte Kammarkollegiets tillstånd för att byta från en anknuten förvaltare till en annan anknuten förvaltare. En sådan ändring ska i stället prövas av länsstyrelsen.

Vem utser eller entledigar en styrelseledamot eller förvaltare och hur ska styrelsen vara sammansatt

En sådan föreskrift kan till exempel innebära att en viss organisation ska utse ledamöter i stiftelsens styrelse eller att styrelseledamöterna ska utses för viss tid.

Styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande

Enligt en sådan föreskrift kan det till exempel krävas att minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter måste vara närvarande när beslut ska fattas.

Arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren

Föreskrifter om arvode kan innebära att arvodet ska beräknas på ett visst sätt eller att något arvode över huvud taget inte ska utgå.

Räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen

Exempel på sådana föreskrifter är vilket räkenskapsår stiftelsen ska ha eller när räkenskapshandlingarna ska överlämnas till revisorerna.

Revision

Exempel på sådana föreskrifter är hur revisorn ska utses och hur många revisorer stiftelsen ska ha. Ytterligare exempel är inom vilken tid revisionen ska vara klar.

Rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller att ansöka om entledigande av styrelseledamot eller förvaltare

Det är vanligt att det finns föreskrifter om att någon är skyldig att pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter eller förvaltaren. Punkten 9 anses omfatta även sådana föreskrifter eftersom föreskrifter om ansvarsfrihet brukar tolkas som en rätt för den som ska besluta om ansvarsfrihet att föra talan om skadestånd.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan senast uppdaterad: 2022-08-11